XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Микитюк А.І. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО МАСИВУ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Микитюк Аліна Ігорівна

Інститут філології та журналістики

Волинського національного університету імені Лесі Українки

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ ЩОДО МАСИВУ НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

За словами Світлани Буряк, завідувача відділу статистичного моніторингу та аналізу друку Книжкової палати України, видання навчальної літератури уже два роки зберігає свою першість за кількістю одиниць на видавничому ринку (2008 - 7714 назв, 2009 - 6913 назв) [2]. Мета нашої роботи - проаналізувати інформаційну ситуацію на ринку навчальної літератури з соціальної тематики.

Соціальна робота є порівняно новою дисципліною включеною до соціологічних наук. Понад 30 навчальних закладів України готують фахівців із цього напрямку, відповідно зростає потреба у наукових працях, навчальних посібниках та підручниках із цієї галузі знань. Саме цим і зумовлена актуальність нашої роботи.

За допомогою дослідження інформаційної ситуації щодо масиву навчальних видань із соціальної роботи можна встановити і жанрово-кількісну характеристику видань, і достатність їх на ринку. Аналіз проведено за прикладом аналізу випуску навчальної літератури з географії [3].

Вивчивши Літописи книг за 2002 - 2010 роки, ми встановили, що кількість видань із соціальної роботи - 75 назв (можлива похибка). 60 % усього сегмента видань із соціальної роботи становить навчальна література - видання переважно для вищих навчальних закладів, що є зрозумілим та логічним, оскільки дисципліна «Соціальна робота» викладається лише у вищих навчальних закладах.

Співвідношення між навчальними посібниками/підручниками та іншими видами навчальної літератури (курс лекцій, методичні рекомендації, навчально-методичні посібники) становить 7:1. Як бачимо, кількість посібників та підручників є набагато більшою за інші види, що є позитивним, оскільки ці 2 види літератури є основними.

Незважаючи на виразну кількісну різницю, проблемою залишається забезпечення ними усіх студентів. Як зазначалось, 30 навчальних закладів України готує спеціалістів із такої спеціальності (в тому числі, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Національний авіаційний університет), крім того, аналізована дисципліна вивчається на факультетах «Соціальна педагогіка», «Психологія» та інших. Середній тираж видань - 2000 примірників. Так, велика кількість студентів змушені використовувати для навчання наукові праці, окремі методичні рекомендації та інше, які першочергово орієнтовані не на студентів.

Вважаємо, що рівень засвоєння та розвитку науки прямо пропорційно залежить від якості навчальних видань [4]. Варто вказати, що на ринку навчальної літератури наявні посібники та підручники з соціальної роботи, які мають гриф Міністерства освіти. Це є величезним позитивом для вивчення дисципліни.

Динаміка випуску навчальних видань не зазнає суттєвих змін із кожним роком (2005 - 14 назв, 2006 - 10 назв), хоча зростає тематичне різноманіття видань (з'являються посібники, зорієнтовані на вивчення соціальної роботи з окремими категоріями громадян, на вивчення окремих елементів соціальної роботи).

Кількість навчальних посібників перевищує кількість підручників. Підручник є основою методичного забезпечення навчальної дисципліни. Навколо нього формується інше методичне забезпечення, в тому числі й формування навчального посібника [1]. Так, наприклад, у 2005 році вийшов один підручник (Теорії та методи соціальної роботи: підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миговича. - К. : Академвидав, 2005. - 328 с.) Більшість навчальних посібників із окресленої тематики доповнює підручник, а не замінює його. («Представництво інтересів соціально-вразливих дітей та сімей» (К. : ТОВ «Четверта хвиля»), «Професійне становлення соціального працівника» (К: ДЦССМ) та інші). Загалом випуск посібників із соціальної роботи лідирує на аналізованому ринку (62 %). Така ситуація, з одного боку, ускладнює вивчення дисципліни, оскільки студенту необхідно використовувати декілька видань для підготовки за відсутності підручника, з іншого - спонукає студента до додаткового пошуку матеріалу.

Наголосимо, що відсутність підручників із аналізованої тематики є недоліком, оскільки такий вид літератури офіційно затверджений Міністерством освіти і науки України [1], навчальні ж посібники не завжди навіть рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Та й така різниця між кількістю підручників та посібників формує нерівність у доступі до вивчення предмету «Соціальна робота».

На сучасному етапі, у зв'язку з акцентуванням уваги на визначальній ролі самостійної роботи студента, важливо забезпечити їх відповідними практичними посібниками та практичними порадниками, які б містили запитання, завдання, тести для самоперевірки. Цей вид літератури займає 12 % ринку (5 назв).

На окрему увагу заслуговують методичні рекомендації - 7 назв, 18%. Методичні рекомендації зорієнтовані зокрема на окремі категорії людей та роботу з ними [2]. Для аналізованої спеціальності вони є хорошим внеском, оскільки за їхньою допомогою студент матиме можливість ґрунтовно проаналізувати та вибрати профіль, за яким бажає працювати.

Курс лекцій не є популярним видом на ринку навчальної літератури з цієї тематики (1 назва). На нашу думку, такі видання змогли б забезпечити необхідний рівень студентів, які лише дотично вивчають соціальну роботу.

Видання навчальної літератури з соціальної роботи українською мовою є домінантним, порівнюючи з мовами національних меншин. Власне, за 7 років було видано лише 2 видання російською мовою (Дети в кризисных ситуациях: профилактика негативних явлений : сб. материалов / общ. ред. И. Д. Зверева ; Пер. с англ. В. Каневская. - К. : Наук. світ. - 63 с; Лактионова Г. М. и др. Инновационные формы опеки детей : межд. и нац. опит / Г. М. Лактионова, Е. С. Шипиленко, И. В. Братусь ; общ. ред. Г. М. Лактионова. - К. : Наук, світ, 2001. - 61с.)

Висновки. Вважаємо, що навчальної літератури на ринку недостатньо, щоб забезпечити все читацьке коло. Крім того, видавництва зосереджуються на випуску навчальних посібників, що призводить до нестачі інших (підручників, курсів лекцій і т.д.). До позитивних аспектів варто віднести той факт, що видання цієї тематики здебільшого вийшли українською мовою.

Література:

•1.  Агаркова І. Проблема видання навчальної літератури та шляхи її вирішення / І. Агаркова // Друкарство. - 2005. - №1 - С. 58-60.

•2.  Водолазька С. Українська поліграфія в статистичному вимірі / С. Водолазька // Друкарство. - 2005. - №2. - С. 14-18.

•3. Гривняк О. Сучасні особливості випуску навчальної літератури для загальноосвітніх і вищих навчальних закладів (Географія) О. Гривняк // Друкарство. - 2006. - №5. - С. 25-30.

•4. Мороз Л. Проблема підручника - найгостріша / Л. Мороз // Освіта України XXI століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку: тези доповідей. - X., 2000. - С. 247.

Е-mail: _smileee@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>