XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Микитюк М.В., Чаплінська А.А. СУТЬ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

Микитюк М.В., Чаплінська А.А.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Суть і оцінка фінансового стану підприємств

Серед фінансових проблем підприємств, мабуть, немає іншої, яка б так часто розглядалась науковцями й практиками та здавалась їм такою простою, як аналіз і оцінка фінансового стану підприємств.

Сьогодні головною проблемою ефективного функціонування підприємств є відсутність комплексної системи оцінки фінансової стійкості, яка б справді допомагала керівництву підприємств виявляти больові точки та ухвалювати правильні управлінські рішення.

Значна увага до аналізу фінансового стану підприємства та його оцінки приділяється тому, що, з одного боку, він є результатом діяльності підприємства, свідчить про досягнення, а з другого - виявляє передумови розвитку підприємства. [2, с.117]

 Фінансовий стан підприємства - це реальна ( на фіксований момент часу) і потенційна фінансова спроможність підприємства забезпечити певний рівень фінансування поточної діяльності, саморозвитку та погашення зобов'язань перед підприємствами й державою. Кількісно він вимірюється системою показників, на підставі яких здійснюється його оцінка.  [2, с.122]

Останніми роками питання оцінки фінансового стану підприємства висвітлювалися у роботах західних вчених - Н. А. Кизима, Лі Лю, Ш. де Ковні, П. С. Роуза,Д. П. Уайтінга, російських дослідників - І. Т. Балабанова, О. В. Кондратьєва, Ю. С. Маслеченкова, Г. С. Панової, Е. А. Уткіна, В. Е. Черкасова, О. Б. Ширінської. З поміж науковців України дослідженням цієї проблеми займалися М. Л. Лапішко, М. Я. Коробов, А. М. Подєрьогін та інші. [3, с.113]

Метою данної статті є дослідження сутності поняття «фінансовий стан підприємства» та обгрунтування основних показників оцінки фінансового стану, що найповніше характеризують, відповідно до поставлених завдань та конкретних умов функціонування підприємства.

Проблема збитковості підприємств та організацій - головна причина їхнього незадовільного фінансового стану. [5, с.111]

Для правильної оцінки фінансового стану підприємства необхідне поєднання трьох складових:

•§        чого хочемо досягти у конкретному випадку, визначаючи фінансовий стан підприємства?

•§        як виміряти фінансовий стан підприємства?

•§        як його оцінити?

З огляду на поставлену мету, з якою проводять оцінку фінансового стану, потрібно визначити його коротко- та довгостроковий період. У першому випадку критеріями оцінки фінансового стану виступають ліквідність і платоспроможність підприємства, тобто спроможність його вчасно й у повному обсязі розрахуватись за короткостроковими зобов'язаннями.

З позиції довгострокової перспективи «фінансовий стан підприємства» характеризується структурою джерел коштів, ступенем залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів. Взагалі не існує будь-яких єдиних нормативів співвідношення власного та залученого капіталу, але поширеною є думка, що частка власного капіталу має бути досить великою (не менше 60%).    [2, с.122-123]

Фінансовий стан - це важлива характеристика економічної діяльності підприємства у зовнішньому середовищі. Він значною мірою визначає конкурентоспроможність підприємств, його потенціал у діловій співпраці, оцінює, якою мірою гарантовані економічні інтереси самого підприємства і його партнерів з фінансових та інших відносин.

Важливою характеристикою фінансового стану підприємства є оцінка його платоспроможності, під якою прийнято розуміти спроможність підприємства розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Платоспроможним є таке підприємство, у якого активи перевищують зовнішні зобов'язання.

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану є фінансова стабільність (стійкість) підприємства. Вона пов'язана з рівнем залежності від кредиторів та інвесторів і характеризується співвідношенням власних і залучених коштів, яке визначає загльну оцінку фінансової стабільності.

Фінансово стійким є такий суб'єкт господарювання, який за рахунок власних коштів покриває витрати, вкладені в активи ( основні засоби, нематеріальні активи, оборотні засоби), не допускає невиправданої дебіторської і кредиторської заборгованості й вчасно розраховується за своїми зобов'язаннями. Основою фінансової стійкості є раціональна організація і використання оборотних коштів. [2, с.124]

Фінансовий стан підприємтва визначають сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення й використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні фінансові можливості.

Надзвичайно важливим аспектом при оцінці фінансового стану має бути оцінка активів, що використовують для розрахунку окремих показників. Так, зокрема при розрахунку показників ліквідності та платоспроможності враховують усю дебіторську заборгованість за оцінкою їх у балансі.

Відомо, що в міжнародній практиці для оцінки фінансового стану підприємств широко використовують математичні моделі, за допомогою яких формують узагальнений показник фінансового стану підприємства - його інтегральну оцінку, серед яких заслуговують на увагу моделі Альтмана, Таффлера, Ліса, Чессера.

Однак ці моделі показують правдиві результати лише в тих конкретних умовах, для яких вони розроблені. У зв'язку з наявними відмінностями показники вітчизняних підприємтв, введені в модель, повинні мати інші критеріальні значення. Адже величина цих коефіцієнтів істотно впливає на результати розрахунків і правильність висновків про фінансовий стан підприємства. [2, с.128]

Отже, оцінка фінансового стану підприємства дає змогу вивчити особливості функціонування підприємства, його фінансову стійкість, платоспроможність, економічний потенціал та ефективність діяльності загалом. [4, с.27]

Важливе значення надається питанню щодо того, які показники відображають міру стійкості фінансового стану підприємста. Але, водночас, відзначається відсутність єдиного підходу до побудови відповідного алгоритму оцінки і наявність різних методик, які пропонують використовувати показники, що відрізняються один від одного методом розрахунку. Крім того, для оцінки фінансової стійкості підприємства не існує єдиних нормативних критеріїв, оскільки вони залежать від галузевої належності підприємства, галузевих особливостей формування капіталу, принципів кредитування, структури капіталу, що склалася на підприємстві, оборотності оборотних активів, репутації підприємства тощо. 

Література:

•1.     Безгінова Л. І. Оцінка фінансової стійкості підприємств роздрібної торгівлі // Регіональні перспективи. - 2003. - №4-5(29-30). - С.142-144.

•2.     Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств // Фінанси України. - 2005. - №3. - С.117-128.

•3.     Котляр М. Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів // Фінанси України. - 2005. - №1. - С.113-117.

•4.     Мних Є., Біленька Н. Оцінка фінансового стану підприємства за умов застосування методів точкової статистичної експертизи // Бухгалтерський облік та аудит. - 2004. - №2. - С.27-30.

•5.     Фокіна Н. П., Бокій В. І. Економічна безпека підприємства - найважливіша складова фінансової стійкості // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №8. - С.111-114.

 

e-mail: maryasha89@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>