XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Миклуха Л. А., Єнчева Г. Г. ПЕРЕКЛАД АНТРОПОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Студентка Миклуха Людмила Анатоліївна

Національний авіаційний університет, м. Київ

Науковий керівник: Єнчева Г. Г.

ПЕРЕКЛАД АНТРОПОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Сучасне мовознавство намагається вирішити велику кількість складних питань, серед яких важливе місце займають проблеми перекладу. У наш час, час широких міжнародних зв'язків, англомовні власні назви утворюють значну частину словникового складу української мови.  Оніми стають опорними точками в міжмовній комунікації і тим самим, у вивченні іноземної мови і перекладі з неї. Власні назви - десигнатори об'єктів; такі, що реалізовують своє значення через прямий зв'язок з предметом за допомогою каузального ланцюга [1; 12]. Оніми підпорядковуються закономірностям мови, що існують в ній для загальних назв. Саме тому, власні назви входять до лексичної системи будь-якої мови як особливий клас слів зі специфічними ознаками.

Існує невелика кількість робіт, присвячених вивченню та критичному аналізу проблеми перекладу власних назв. В загальнотеоретичному плані велике значення мали роботи видатних науковців і лінгвістів, а саме: Т.Г. Левицької, А.М. Фітермана, Л.С. Бархударова, А.І. Рибакіна, Л.Я. Черняховської тощо. Отже, стає зрозуміло, що хоч перекладацькою діяльністю займалось і займається багато мовознавців, однак лише деякі з них звернули свою увагу на питання  перекладу власних назв

Одним з різновидів власних назв є антропоніми, тобто особові імена людей, прізвища, прізвиська, псевдоніми. Відтворення антропонімів засобами української мови спонукає дослідника до глибшого вивчення проблем адаптації власних назв.

На предмет відтворення антропонімів у перекладі українською мовою було проаналізовано англомовні художні твори Джека Керуака "Біг Сюр" та Ентоні Берджеса "Механічний апельсин".

Як показав матеріал дослідження, найбільш поширеними прийомами перекладу антропонімів українською мовою є транслітерація (40 %) та транскрибування (20 %). Розглянемо деякі приклади:

... Ben Fagan stretched out partly beneath the bed, and Robert Browning the beatnik painter out on the bed, snoring ...[5; 4]. - ... Бен Фаган розтягнувся наполовину вже під ліжком, а на ліжку хропе Роберт Браунінг, художник˗бітник... [2; 6].

У цьому реченні антропонім Ben Fagan перекладається як Бен Фаган, а Robert Browning як Роберт Браунінг за допомогою транслітерації. Таким чином, письмовий варіант імені не спотворюється, його носій має універсальну, незалежну від мови ідентифікацію. Отже, даний переклад є адекватним.

I'm not going to ask you if you're Jack Duluoz because I know he wears a beard, can you tell me where I can find him... [4; 7]. - Я не питаю, чи ви Джек Дулуоз, оскільки знаю, що він носить бороду, ви не могли б підказати, як мені знайти його...[3; 8].

Знову ж таки, перекладач використовує транслітерацію для передачі антропоніма українською мовою, що на нашу думку свідчить про адекватність перекладу.

No connection whatever with early perfection and therefore nothing to connect with tears or anything: it's like William Seward Burroughs [5; 10]. - Немає нічого спільного з колишньою досконалістю, а отже, годі пов'язувати зі сльозами або чимось іншим: немов замість тебе в дзеркалі раптом виник "Мандрівник" Вільямса Сьюарда Берроуза [2; 12].

У цьому реченні перекладач застосовує транскрипцію. Отже, переклад є адекватним, оскільки власне ім'я зберігає первісну конотацію, при цьому не втрачаючи форми.

Інколи перекладач створює власні відповідники або використовує описовий переклад (20 %) при передачі власних назв. Наприклад:

There was me, that is Alex, and my three friends, that is Pete, Georgie, and Dim. Dim being really dim ... [4; 18].  ‒ Компанія така: я, тобто Алекс, і три мої товариші, тобто Піт, Джорджик і Дім, причому Дім був і справді хлопець слабкий ... [3; 19].

У цьому прикладі власне ім'я Dim перекладається як Дім та несе у собі елемент описового перекладу, так як саме слово dim з англійської мови може перекладатись як похмурий. Джоржик також несе у собі елемент особово-пестливого відношення до особи. Засобами транскрипції можна було перекласти як Джорджи, але наведений у творі перекладу варіант є на нашу думку більш вдалим.

Наші спостереження виявили ще один спосіб перекладу антропонімів - калькування (20 %). Наприклад:

Because you can rush into any room and find the expert, like say Ben's room and ask "Hey what did Bodhidharma say to the Second Patriarch?"  [5; 27]. ‒ Тому що ти можеш увірватися в будь-яку кімнату і знайти там знавця, ну скажімо, в кімнату Бена можна увірватися з питанням: «Ей, а що сказав Бодхідхарма Другому Патріархові?»[2; 28].

У цьому реченні перекладач застосовує прийом калькування для передачі антропонімів, оскільки в мові перекладу існують відповідники, а саме Бодхідхарма (Bodhidharma) та Другий Патріарх (Second Patriarch). Перекладач, використовуючи ці відповідники, не порушує норм вживання та сполучуваності слів в українській мові.

Отже, аналіз речень вибірки дає нам право стверджувати, що найбільш поширеним прийомом перекладу антропонімів є транслітерація (40 %), що свідчить про наявність в мові оригіналу та мові перекладу схожих графічних систем. Іншими прийомами перекладу є транскрипція (20 %), калькування     (20 %) або створення оказіональних відповідників (20 %).

Література:

•1. Ермолович Д.И. Имена собственные. Теория и практика межъязыковой передачи на стыке языков и культур. - М.: Валент, 2005. - 416 с.

•2. Джек Керуак Біг Сюр. - Київ: Поліглот, 1999. - 80 с.

•3. Ентоні Берджес Механічний апельсин. - Київ: Поліглот, 2006. - 96 с.

•4. Anthony Burgess A Clockwork Orange. - Co., 1998. - 89 p.

•5. Jack Kerouac Big Sur. - NY, 2000. - 77 p.

 

e-mail: compassovr@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>