XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Миклуха Л.А., Сітко А.В. СПОСОБИ ТА ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ СПЕЦІАЛЬНИХ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ

студентка Миклуха Людмила Анатоліївна

Національний авіаційний університет, м. Київ

Науковий керівник Сітко А. В.

СПОСОБИ ТА ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ СПЕЦІАЛЬНИХ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ

Комунікативне призначення спеціальних питальних речень полягає в отриманні нової інформації. Саме питальні компоненти здатні позначати цілі категорії предметів, ознак та обставин, під які можуть бути підведені різноманітні факти дійсності. Вони не називають осіб та предметів, але вказують на них у формі запитання [2; 178].

Як засвідчив матеріал дослідження, найбільш поширеним способом перекладу англійських спеціальних питальних речень є спосіб спеціальне питальне речення оригіналу - спеціальне питальне речення у мові перекладу, оскільки основне завдання перекладача науково-технічного тексту полягає в точній передачі думок автора, лише по можливості зберігши особливості його стилю. Наприклад:

When did the bovine-human switch of M. tuberculosis take place? [7; 78]. ‒ Коли відбулось перенесення мікобактерії туберкульозу від корови на людину? [4; 54].

Why was there no association with MCP-1 seen in the Brazilian study? [7; 243]. - Чому це не було пов'язано з моноцитарним хемотактичним білком, що спостерігалось у бразильянському дослідженні? [4; 210].

Just what do we mean when we say "mind"? [6; 7]. - Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо "розум"? [3; 3].

But what, in fact, were the basic American intentions in arranging the conference? [5; 90]. - Але якими були насправді наміри Америки при організації цієї конференції? [1; 95].

Аналіз даних речень свідчить про те, що перекладач застосовував певні трансформації при перекладі даних речень. В першому реченні застосовано прийом перестановки, зокрема дієслово take place перейшло з постпозиції в інтерпозицію при перекладі, оскільки для англійської мови характерний встановлений порядок слів, на відміну від української мови. В реченнях 2, 3 та 4 застосовано прийом синтаксичного уподібнення, оскільки основною рисою перекладу науково-технічного тексту є точне і чітке викладення матеріалу. В цих випадках застосування даної трансформації є правильним, а відтак, переклад є адекватним.

Who can say what effect this interaction had on the future of the young boy sitting beside him? [6; 34]. ‒ Хто може сказати, який вплив мала ця взаємодія на майбутнє молодого хлопця, що сидів біля нього? [3; 27].

But what force could such a principle have when the delivery unto death represented, not an exception, but a universal rule - one that the Nazis were determined to apply to every living Jew? [5; 127]. - Але яку силу міг мати такий принцип, коли смерть представляла собою не виключення, а загальне правило - правило, яке нацисти рішуче застосовували до кожного живого єврея? [1; 138].

What role does television play in your life? [6; 60]. ‒ Яку роль відіграє телебачення у твоєму житті? [3; 55].

Who hasn't felt, at some point in some relationship, utterly uncertain how to proceed? [6; 121]. ‒ Хто не відчував себе невпевнено на певних етапах стосунків? [3; 116].

Аналіз перекладу речень вибірки свідчить про те, що в 1 та 3 реченні перекладач застосовує прийом синтаксичного уподібнення, оскільки основне завдання перекладача науково-технічного тексту полягає в точній передачі думок автора. У 2 та 4 реченні для адекватного перекладу використано прийом вилучення. У 2 реченні вилучено вставне слово though, а в 4 реченні ‒ utterly uncertain how to proceed. Крім того, в 2 реченні перекладач застосував прийом заміни простого речення that we don't want to face прикметником небажаний, що відповідає нормам української мови. На наш погляд застосування цих прийомів є вдалим, що робить переклад адекватним.

 Іншим менш поширеним способом перекладу англійських спеціальних питальних речень є спосіб просте спеціальне речення мовою оригіналу - складне речення в мові перекладу, оскільки для англійської мови характерне вживання простих речень, а для української мови - складних речень. Наприклад:

What are the well-springs of this phenomenon? What future repercussions does its emergence forebode? [5; 201]. - Що являється невичерпним джерелом цього феномену, і які майбутні наслідки передвіщають ці надзвичайні умови? [1; 215].

В цьому реченні перекладач застосовує прийом синтаксичного уподібнення для точної передачі змісту речення, що не суперечить нормам української мови.

Таким чином, аналіз речень вибірки дає  право стверджувати, що основним способом перекладу спеціальних питальних речень є спосіб спеціальне питальне речення мови оригіналу - спеціальне питальне речення у мові перекладу, а найпоширенішим прийомом перекладу спеціальних питальних речень є прийом синтаксичне уподібнення, оскільки при перекладі англійського науково-технічного тексту перекладач повинен повно й точно передати думку автора.

Література:

•1.     Дінер Д. За межами можливого: вивчення Німеччини, фашизму та голокосту / Пер. з англ. Панів С. А. ‒ К.: Професіонал, 2008. ‒ 303 с.

•2.     Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. - М.: Высшая школа, 1981. - 286 с.

•3.    Ладнер Л. Втрачене мистецтво співчуття / Пер. з англ. Сняданко Н. ‒ К.: Основи, 2009. ‒ 324 с.

•4.    Паломіно Д. К., Ліо С. К., Ритакко В. Туберульоз 2007 / Пер. з англ. Зондель П. І. ‒ К.: Наш час, 2010. ‒ 633 с.

•5.     Diner Dan. Beyond the Conceivable: Studies on Germany, Nazism, and the Holocaust (Weimar and Now: German Cultural Criticism). ‒ University of California Press, 2000. - 290 p.

•6.     Ladner Lorne. The Lost Art of COMPASSION. Discovering the Practice of Happiness in the Meeting of Buddhism and Psychology. - HarperOne, 2004. - 336 p.

•7.     Palomino J. C., Leаo S. C., Ritacco V. Tuberculosis 2007. From Basic Science to Patient Care ‒ Buenos Aires: Emma Raderschadt, 2007. - 700 p.

  

e-mail: compassovr@mail.ru


Один комментарий к “Миклуха Л.А., Сітко А.В. СПОСОБИ ТА ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ СПЕЦІАЛЬНИХ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ”

  1. Анна:

    Прочитала с огромным удовольствием! Отлично написано, спасибо.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>