XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Миколайчук Я.Л. ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ

Миколайчук Я.Л.

Уманський національний університет садівництва

ОПЕРАТИВНО-ВИРОБНИЧЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ПРОДУКЦІЇ

Оперативне управління сучасним підприємством здійснюється за допомогою сукупності взаємопов'язаних функцій - планування, організації, диспетчирування (облік, контроль, аналіз та регулювання). Діюча на підприємствах система оперативного управління побудована, як правило, за ієрархічним принципом з розподілом функцій централізованого і децентралізованого управління.

Процес оперативного управління виробництвом включає такі етапи: оперативно-виробниче планування; оперативний облік; поточний контроль і регулювання.

Оперативно-виробниче планування являє собою завершальний етап внутрівиробничого планування. Воно органічно пов'язане з техніко-економічним плануванням і є його продовженням, що здійснюється в ході виконання річного плану. Завданням оперативно-виробничого планування є забезпечення своєчасного й якісного виконання річних задач, що передбачені планами соціально-економічного розвитку підприємства, організація злагодженої роботи усіх підрозділів для рівномірного, ритмічного випуску продукції у встановлених обсягах і номенклатурі при повному і раціональному використанні наявних економічних і виробничих ресурсів.

Під оперативно-виробничим плануванням розуміють здійснення поточної діяльності планово-диспетчерських підрозділів протягом короткого періоду.

Оперативно-виробниче планування - багаторівнева система, яка поділяється за стадіями планових робіт на три блоки, що виконуються послідовно: планування обсягів; календарне планування і поточне планування (табл.).

Характеристика блоків оперативно-виробничого планування

Блок

Задача

Рівень дії

Період
(як правило)

Планування обсягів

Розподіл виробничих завдань за підрозділами і плановими періодами

Підприємство, підрозділ

Річна виробнича програма,
місяць

Оперативно-календарне планування

Визначення термінів початку і закінчення робіт у підрозділах

Підприємство, підрозділ,
дільниця

Місяць,
квартал

Поточне планування

Розподіл конкретних виробничих завдань за номенклатурою робіт і виконавцями

Дільниця,
виконавець

Декада,
тиждень, доба, робоча зміна, година

В процесі оперативно-виробничого планування проводиться розподіл річної виробничої програми підприємства в натуральних показниках між підрозділами у відповідності з виділеними їм трудовими і матеріальними ресурсами за плановими періодами.

Мета оперативно-виробничого планування полягає у забезпечені задоволення сукупного попиту при  мінімізації загальної суми витрат. План виробництва продукції розробляється на конкретні періоди часу з врахуванням обсягів виробництва в цей період і кількості необхідних ресурсів. При розв'язанні цих задач необхідно забезпечити рівномірне завантаження обладнання і працівників на всіх ділянках виробництва. При цьому застосовуються методи економіко-математичного моделювання, оскільки план виробництва продукції впливає на величину низки витрат (витрат на зберігання готової продукції; витрат, що пов'язані із простоями; витрат, що пов'язані із передачею частини робіт субпідрядникам; витрат, що пов'язані із наймом і звільненням працівників, тощо).

Оперативно-календарне планування передбачає визначення термінів початку і закінчення робіт у підрозділах, а також строків передачі продукції іншим підрозділам і здійснюється як для підприємства в цілому, так і для окремих його підрозділів. На цьому етапі об'єктом планування є окремі види продукції, види робіт, операції. Оперативно-календарне планування ґрунтується на конкретних нормативах, що дозволяють здійснити зв'язок календарних планів і узгодженість робіт взаємопов'язаних робочих місць, підрозділів тощо. Календарно-планові нормативи (обсяги і ритми робіт, тривалість виробничих циклів, матеріальні нормативи тощо) також забезпечують найбільш ефективне використання ресурсів підприємства. Плановим періодом при календарних розрахунках у сільському господарстві зазвичай обирається у рослинництві - періоди підготовки ґрунту, посіву, уходу за врожаєм, збирання і доробки продукції тощо, у тваринництві - місяць або квартал. Правильність, надійність і ефективність розв'язання задач оперативно-календарного планування залежить від організації обліку, контролю і регулювання виконання оперативних планів і ходу виробництва.

Задачею поточного планування є розробка конкретних виробничих завдань за номенклатурою робіт і виконавців на короткі планові періоди (декаду, тиждень, добу, робочу зміну, годину).

Основними стадіями оперативно-виробничого планування є попередні розрахунки та розробка планів.

Ефективність оперативно-виробничого планування характеризується зміною основних показників виробництва, ритмічністю роботи і рівномірним навантаженням усіх підрозділів протягом запланованого періоду.

Література:

1. Курочкин А. С. Операционный менеджмент. - К. : МАУП, 2000. - 144 с.

2. Оперативный менеджмент [Электронный ресурс] . - Доступ к ресурсу : http://sbmanagement.narod.ru/om1.html .

3. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент : Учебн. - М. : ЮНИТИ, 1997. - 448 с.

e-mail: kreol_@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>