XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мірошніченко А.А. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ СТРОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Мірошніченко Анатолій Анатолійович,

Національна академія Державної прикордонної  служби України імені Богдана Хмельницького,
м. Хмельницький

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ СТРОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Вивченню різноманітних аспектів стройової підготовки присвячені праці В. Апакідзе, Р. Дукова, Д. Коцеруби, Б. Олексієнка, В. Балашова та ін. Викликають інтерес у плані практичних рекомендацій  праці військових педагогів А. Галімова, І. Грязнова, О. Діденка, Д. Іщенка, В. Маслова, М. Нещадима, В. Райка, В. Ягупова та ін., у яких висвітлюються проблеми удосконалення навчально-виховного процесу курсантів та слухачів в умовах вищих навчальних закладів. Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у зазначених вище та інших наукових дослідженнях, мають велику цінність для вдосконалення процесу викладання стройової підготовки курсантів-прикордонників. Багато із них були використані в нашому дослідженні. Інші - вимагають уточнення.

Методи стройового навчання - це шляхи і способи, за допомо­гою яких досягається виклад навчального матеріалу і засвоєння знань. Кожний метод складається із взаємопов'язаних елементів, які прийнято називати прийомами навчання. Прийоми - це окремі деталі, складові частини методів. Так, наприклад: демонстрація дії, що вивчається (по розділам або в цілому) - це прийом  методу показу; роз'яснення  порядку виконання елемента - це прийом метода розповіді.

В більшості випадків використову­ється декілька методів, наприклад: показ з розповіддю, пояснення з вправами. В тому чи іншому поєднанні один з методів відіграє провідну роль, а інший - другорядну.

У навчально-виховному процесі Національної академії Державної прикордонної служби України (НАДПСУ) під час викладання стройової підготовки в основному застосовуються такі методи: усне викладення навчального матеріалу (вимоги Стройового статуту Збройних Сил України); показ; тренування; самостійне вивчення.

Усне викладання стройових прийомів відіграє важливу роль у процесі стройового навчання. У стройовому навчанні, як правило, використовується усне пояснення стройового прийому чи дії. Усне пояснення часто поєднується з показом прийомів та дій, що вивчаються.

Показ - це сукупність прийомів та дій, за допомогою яких у підлег­лих формується певне уявлення про прийоми та дії. Одним з різновидів показу є демонстрація. Показ може бути: особистий; за допомогою підлеглих, які готуються заздалегідь; під час показових занять та перегляду показових фільмів.

Досвід переконує, що для успішного використання методу показу необхідно: глибоко знати навчальний матеріал, вміти майстерно виконувати прийоми та дії, які вивчають; дотримуватися встановленого темпу виконання прийомів та дій; вміло використовувати ракурс, під яким підлеглі бачать прийоми та дії, які виконує офіцер.

Тренування - це багаторазове та свідоме повторення певних прийомів та дій з метою вироблення і вдосконалення в підлеглих навичок та вмінь. Тренування спочатку  проводиться   по розділах,   а потім  в  цілому. Під час тренування  офіцер звертає увагу на  помилки  курсантів і робить  зауваження.

Для правильної організації самостійноо вивчення курсантами стройових прийомів офіцером визначається обсяг завдань на самостійне вивчення; надаються методичні поради щодо повторення раніше засвоєних теоретичних знань і практичного відпрацювання прийомів; кожен підрозділ курсантів забезпечується навчальним місцем, необхід­ною літературою, наочними засобами; здійснюється постійний контроль і надається необхідна допомога підлеглим в самостійному оволодінні навчальним матеріалом.

Як свідчить досвід, навчання стройовим прийомам доцільно проводити в такій послідовності: ознайомлення з прийомом; вивчення прийому; тренування. Для ознайомлення з прийомами необхідно: назвати прийом (дію) і вказати де, і з якою метою його використовують; подати команду за якою виконується прийом; показати відповідно до Стройового статуту, як виконується прийом в цілому, а потім в повільному темпі - по розділах з коротким поясненням порядку виконання. На ознайомлення з прийомом відводиться мінімальна кількість часу.

Для ознайомлення з прийомами офіцер показує підлеглим порядок його виконання в цілому, а потім по елементах, одночасно надаючи пояснення своїм діям. Вивчення кожного елементу чи дії починається з показу і короткого пояснення. Під час показу у підлеглого виникає зорове уявлення про стройовий прийом чи дію в цілому, тому показ повинен бути бездоганний. Прийоми та елементи, показанні чітко, правильно і грамотно, завжди справляють велике враження на підлеглих і викликають бажання виконати їх саме так, як було показано.

Показ необхідно завжди супроводжувати коротким поясненням. Для створення загального уявлення у курсантів про прийоми та дії, які вони вивчають, офіцеру недостатньо вміти наочно показувати, потрібно обдумувати дані прийоми та дії.

В залежності від складності стройового прийому його вивчення можна проводити: в цілому, якщо прийом не складний; за допомогою підготовчих вправ, якщо прийом складний і окремі його елементи важко засвоюються.

Здатність вирішувати певні завдання, як відомо, пов'язана із сформованістю навички. Уміння - це здатність людини виконувати ту чи іншу дію в наслідок отриманих раніше навичок. В процесі повторення стройових прийомів чи дій, здобутті навички перетворюються в уміння.

Процес формування навички у стройовому навчанні як цілісної дії ґрунтується на розділенні прийому на елементи і виконання прийому за елементами; послідовно об'єднує елементи в групу, а потім в одне ціле; зводиться до відпрацювання прийомів та дій.

Викона­ння прийому шляхом багаторазового повторення доводить його до автоматизму (навички). При цьо­му офіцеру необхідною є вимога швидкого і чіткого виконання всіх прийомів.

Таким чином, нами розглянуті такі методи викладання стройової підготовки у курсантів-прикордонників, як усне викладення навчального матеріалу, показ, тренування, самостійне вивчення.

e-mail: miroshnichenkovalentina@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>