XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мірошниченко Е.М. БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Мірошниченко Елліна Миколаївна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

БУХГАЛТЕРСЬКЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

За сучасних умов господарювання матеріальні активи не є єдиним чинником забезпечення прибутковості підприємств. Стає очевидним, що існують інші види активів, які не мають речовинної субстанції, але здатні відігравати важливу роль у процесі одержання прибутку. Сьогодні серед них особливе місце посідає інтелектуальний капітал.

Традиційні погляди на бухгалтерський облік вимагають перегляду з урахуванням зростання ролі інтелектуальної капіталу як ключового чинника зростання вартості підприємства. Останнім  часом різниця між балансовою та ринковою вартістю капіталу постійно збільшується за рахунок того, що в бухгалтерському обліку відповідно до діючих стандартів  відображається лише незначна частина інтелектуального капіталу (як складової - об'єктів інтелектуальної власності) у вигляді нематеріальних активів. Існує необхідність відображення інтелектуального капіталу в обліку, оскільки він суттєво впливає на вартість підприємства та поступово стає одним із найважливіших критеріїв оцінки ефективності роботи суб'єкта господарювання, впливає на прийняття рішень зовнішніми користувачами (інвесторами, кредиторами).

Основними стратегічними напрямками розвитку підприємств, що зацікавлені у підвищенні інтелектуалізації свого виробництва, є  активне інвестування в нематеріальні активи, стимулювання інтелектуальної активності персоналу та підвищення ділової репутації підприємства. В результаті здійснення вказаних ініціатив на підприємстві створюються основні формоутворюючі складові інтелектуального капіталу: технологічний, людський та ринковий капітал. Інтелектуальні ресурси породжують людський капітал (сукупність розумових функцій, які перетворюють інформацію у знання), штучний інтелект (механічне, репродуктивне відтворення деяких інтелектуальних дій людини, пов'язаних зі сприйняттям інформації та деякими елементами міркування, інтелектуальні продукти (надана на матеріальних носіях інформація, що містить нове знання, яке є результатом інтелектуальної праці). [1] Треба зауважити, що такі елементи інтелектуального капіталу, як технологічний, людський та ринковий капітал організацій взагалі не знаходять відбиття в бухгалтерському обліку. Кожна із складових інтелектуального капіталу відіграє важливе значення  в формуванні достовірної фінансової звітності підприємства.[2]

Нестача наявних матеріальних засобів, необхідність забезпечення максимальної віддачі від використання існуючих ресурсів (матеріальних і фінансових). Все це досягається використанням інтелектуального капіталу підприємства.

Існують пропозиції щодо введення додаткових позабалансових рахунків для відображення окремих елементів інтелектуального капіталу. Однак, попри цінність даного підходу, існують деякі недоліки.

По-перше, щодо деяких елементів інтелектуального капіталу (наприклад, прихильність клієнтів, репутація торговельної марки тощо) існує непевність, чи належать вони цій юридичній особі. Тому, очевидно, їхній бухгалтерський облік буде або неможливим, або значно ускладненим і фрагментарним.

По-друге, витратна природа деяких елементів інтелектуального капіталу зумовлює необхідність відображення їх в пасиві як суму коштів, що інвестовані підприємством в інтелектуальну діяльність. Однак, сума інвестицій може не відповідати створеній користі, а отже, виникає невідповідність активу і пасиву.[2]

 Позабалансові рахунки можуть слугувати ефективним способом бухгалтерського відображення інтелектуального капіталу, але при додатковому застосуванні Звіту про інтелектуальний капітал, який би розкривав реальний стан справ. Цей звіт складається з трьох розділів: «Що має підприємство», «Яка робота проводиться» та «Який виходить результат». Звіт показує користувачам, як компанія рухається від свого поточного стану, до того, якою вона може і повинна бути.

Таким чином, бухгалтерський облік, який ґрунтується на інтелектуальному капіталі, дає унікальну можливість комплексного використання всього того, без чого є неможливими сучасна економіки. Необхідно також мати методологію обліку, яка б відповідала рівню розвитку економіки.

Література:

1. Ілляшенко С. М. Сутність, структура і методологічні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства - Економіка України №11. - 2008.

2. Smart education / [Електронний ресурс]. URL: http://www. smart-edu.com

 

e-mail: ellina14@mail.ru

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>