XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Митранюк Р.І., Підгірна В.Н. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ДИНАМІКИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Студент Митранюк Р.І.

Науковий керівник: Підгірна В.Н.

Буковинська державна фінансова академія

м.Чернівці

 

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ І ДИНАМІКИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ

Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зобов'язань, покриття дефіциту державного бюджету, фінансування проектів. За умови ефективного використання залучені ресурси можуть стати позитивним чинником економічного зростання. Проте в іншому випадку збільшення заборгованості може призвести до фінансової кризи, порушити макроекономічну стабільність [2].

Одним із перших вчених, який запропонував у сфері державного регулювання економіки позику для забезпечення повної зайнятості в економіці і стабільних темпів економічного зростання, був Дж. М. Кейнс. Дослідженню оптимальних джерел погашення державного боргу присвячені праці М. Максгрейвера, А. Лернера, Г. Роузена, Дж. Сакса та інших зарубіжних економістів.

До дослідження соціально-економічних передумов і наслідків формування боргових зобов'язань державного та приватного сектора економіки  доклали зусиль багато вітчизняних вчених, зокрема: Вахненко Т.П., Василик О.Д., Гавриленко Є., Гальчинський А.С., Савлук М.І., Федосова В.М., Юрій С.І.

Державний борг - загальна сума боргових зобов'язань з повернення отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок державного запозичення [1].

Загальний державний борг України з 1992 року поступово зростав. Це обумовлювалося різними чинниками: дефіцитністю державного бюджету та платіжного балансу, високою залежністю від імпорту енергоресурсів, неефективним використанням залучених кредитів та відсутністю належного контролю за цим процесом, несприятливим інвестиційним кліматом. Найбільшою мірою формування боргу було пов'язане з бюджетними дефіцитами, які мали місце до 2000 року. Прийняття бездефіцитного державного бюджету на 2000 та 2001 рр. дещо стабілізувало ситуацію. Але основні причини та джерела дефіциту, і насамперед, незбалансованість державного споживання і фінансових можливостей, залишалися. Це може призвести у перспективі до подальшого зростання державного боргу. Залишаючись достатньо високим, рівень державного боргу України водночас не є критичним. Згідно з міжнародними стандартами (Маастрихтською угодою) критичними вважаються боргові зобов'язання держави, які перевищують 60% від ВВП [3].

Таблиця 1

Аналіз динаміки державного та гарантованого державного боргу за 2007 - 2009 роки

млрд. грн.

Показник Роки Відхилення 2010 року до
2008 2009 2010 2008 року 2009 року
+ % +\- %
Загальна сума боргу 189,4 316,9 432,2 242,8

 

128,2

 

115,3

 

36,4

 

Продовження табл.1

Прямий державний борг:

- внутрішній

- зовнішній

130,7

 

44,7

86

227

 

91,1

135,9

323,5

 

141,7

181,8

192,8

 

97,0

95,8

147,5

 

217,0

111,4

 

96,5

 

50,6

45,9

 

42,5

 

55,5

33,8

 

Гарантований борг:

- внутрішній

- зовнішній

58,7

2

56,7

89,9

14,1

75,8

108,8

13,8

95

50,1

11,8

38,3

 

85,3

590,0

67,5

18,9

-0,3

19,2

 

21,0

-2,1

25,3

 

Якщо ж брати до уваги проаналізований період, то ми бачимо що розмір державного та гарантованого державного боргу значно зріс. Так, розмір державного та гарантованого державного боргу станом на 31 грудня 2008 року становив 189,4 млрд. грн. Станом вже на 31 грудня 2010 року цей показник дорівнював близько 432,2 млрд. грн. Тобто розмір державного та гарантованого державного боргу за цей період зріс на  115,3 млрд. грн, тобто збільшився більше ніж у 2,3 рази. Детальніше структуру та динаміку державного боргу показано в таблиці 1.

Як ми бачимо, загальна сума державного боргу значно зростала з року в рік. Аналізуючи структуру боргу, видно, що найбільшого зростання досягає саме зовнішній борг, як прямий так і гарантований. Так, прямий зовнішній борг зріс з 86 млрд. грн у 2008 році до  181,8 у 2010 році, тобто збільшився на 95,8 млрд. грн, або на 111,4%. Аналогічний показник по гарантованому боргу зріс із 56,7 млрд. грн. до 95 млрд. грн. за відповідний період, тобто зростання абсолютного показника становить 38,3 млрд. грн., а у відносному розрахунку він дорівнює 67,5%.

Значне зростання саме зовнішнього боргу відбулося в періоді 2007 -2008 років. Одним з факторів, який мав вагомий вплив на даний процес, стало падіння курсу гривні через світову фінансову кризу. Перевищення фактичного обсягу державного боргу над граничним становить 18,2 млрд. грн. і спричинене стрімким зростанням курсів іноземних валют: так на початок 2008 року офіційний курс становив 5,05 гривні за дол. США, а на 31 грудня 2008 року - 7,7 гривні за дол. США. Таке падіння національної валюти, спричинене негативним впливом світової фінансової кризи, не було передбачено державним бюджетом, показники якого розраховані виходячи із прогнозного курсу 5,1 гривні за дол. США.                                                       

         В 2009 році державний борг також суттєво збільшився (на 67,3% порівняно з 2008 році). Державний борг України становив 227 млрд. грн. (71,63%)  або    28 млрд. дол. США. Статтею 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» встановлений граничний розмір державного боргу України в сумі 193,1 млрд. грн. Перевищення фактичного обсягу державного боргу над граничним становить майже 34 млрд. грн. і спричинене як здійсненням державних запозичень відповідно до статті 85 в сумі більшій ніж передбачено додатком №2 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», так і зростанням фактичних курсів іноземних валют порівняно із прогнозними, що застосовувались при плануванні державного бюджету (збільшення державного боргу за рахунок курсових різниць становить близько 3,0 млрд. грн. або 3% зростання державного боргу), а також віднесенням на державний борг України коштів МВФ, отриманих Україною в результаті спеціального розподілу СПЗ в сумі 1,228 млрд. СПЗ (або 15,7 млрд.грн.).

Важливим є той факт, що з 2007 року по 2010 значно зріс державний борг за ставкою МВФ (від 2,178 млрд. грн. до 113,3 млрд. грн.). Ця ситуація пояснюється тим, що з настанням фінансової кризи уряд почав залучати кредити МВФ для збереження стабільності банківського сектору країни та стабілізації національної валюти. Також частина цих коштів використовувалась і для покриття державного боргу.

Загальну структуру державного боргу станом на 31 грудня 2010 року за валютами погашення подано в таблиці 2

Таблиця 2

Структура боргу у валютах погашення

Валюта погашення %
Долар США 30,04
Євро 29,95

Продовження табл.2

Українська гривня 35,97
Японська йена 0,28
СПЗ 3,75

Отже, як ми бачимо державний борг України має значну тенденцію до зростання, і на даний момент немає втішних прогнозів щодо зменшення даної тенденції. Великі розміри і швидке зростання державного боргу залишає актуальним питання розробки підходів регулювання державної заборгованості з урахуванням її позитивного і негативного впливу на економіку. Світовою практикою напрацьовано багато схем, які передбачають зменшення боргового тягаря для країни. Для покращення механізмів управління державним боргом в Україні, я вважаю доцільним запропонувати наступне:

•-         прийняття Закону України «Про державний борг»;

•-         розвиток ринку державних цінних паперів;

•-         зниження вартості запозичень;

На мою думку, ці кроки зможуть забезпечити подальший розвиток і прогрес механізму управління державним боргом. Адже вони дозволять вдосконалити систему управління державним боргом і підвищать її ефективність. Так, у провідних країнах світу існує не лише закон, який регламентує боргову політику держави, а й спеціальне агентство, яке займається цією політикою, наприклад Велика Британія чи Португалія. Також закордоном в першу чергу намагаються розвивати і залучати внутрішні позики, для того, щоб зменшити вплив валютних коливань на економіку країни в цілому і на державний борг в тому числі. А для України саме це має бути одним з основних орієнтирів, адже через велику питому частку зовнішнього боргу ми так сильно залежимо від валютних коливань.  Тому саме ці кроки я вважаю найнеобхіднішими для України.  

Література:

•1. Бюджетний кодекс України, прийнятий Верховною радою України від 08.07. 2010 № 2456-VI.

•2.  Філоненко К. М. Зовнішній борг України: аналіз динаміки та структури / К. М. Філоненко // Статистика України. - 2010. - №2. - С. 31-36.

•3.  Економіко-правова бібліотека [Електронний ресурс] - режим доступу - http://www.vuzlib.net/kazn_syst/14-1.htm

•4. Державний та гарантований державою борг України за станом на 31.12.2008 - [Електронний ресурс] - режим доступу - http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=199965&cat_id=103274

•5.  Державний та гарантований державою борг України за станом на 31.12.2009 - [Електронний ресурс] - режим доступу - http://www.minfin.gov.ua/file/link/238745/file/SDebt_31_12_2009.pdf

•6.  Державний та гарантований державою борг України за станом на 31.12.2010 - [Електронний ресурс] - режим доступу - http://www.minfin.gov.ua/file/link/283759/file/debt_31.12.2010.pdf


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>