XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мокрянська О.М. НАПРЯМКИ НОВІТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: «КЕЙС УЧНЯ»

вчитель математики

Мокрянська О.М.

НВК: СЗШ І-ІІІ ступенів

гімназія №2 м. Вінниця

 НАПРЯМКИ НОВІТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: «КЕЙС УЧНЯ»

Система освіти в будь-якій країні покликана сприяти реалізації основних задач соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. Тому що саме навчальні заклади готують людину до активної діяльності в різних сферах економічного, культурного і політичного життя суспільства. Здатність учбового закладу достатньо гнучко реагувати на запити суспільства, зберігаючи при цьому накопичений позитивний досвід,  має дуже велике значення.

Випускник навчального закладу, який буде жити і працювати в суспільстві інформаційних технологій, повинен володіти певними рисами особистості, зокрема: адаптовуватися в різних життєвих ситуаціях, самостійно здобувати необхідні знання, вміло використовуючи їх на практиці; самостійно критично мислити, вміти побачити виникаючі в реальному світі труднощі і шукати шляхи раціонального їх подолання, використовуючи сучасні технології; чітко усвідомлювати де і яким чином набуті ним знання можуть бути використані в оточуючому середовищі; грамотно працювати з інформацією (вміти збирати для дослідження певної задачі факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, співставляти з аналогічними або альтернативними варіантами розгляду, формувати аргументовані висновки і на їх основі виявляти і вирішувати нові проблеми); бути комунікабельним, контактним в різних соціальних групах, вміти працювати в різних колективах, попереджуючи конфліктні ситуації або вміло виходити з них; самостійно працювати над інтелектуальним, культурним, духовним, розвитком власної особистості.

Отже, постіндустріальне суспільство, зацікавлене в тому, щоб його громадяни були здатні самостійно, активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптовуватися до змін умов життя.

Іншими словами, учбовий заклад повинен створювати умови для формування особистості, яка володіє рисами, про які говорилось вище. І це завдання не тільки і навіть не стільки змісту освіти, а технологій навчання, які використовуються.

Серед різноманітних напрямків новітніх педагогічних технологій, на наш розсуд, найбільш адекватним поставленій меті є "Кейс учня", тому що в умовах ще існуючої в нас класно-урочної системи занять ця технологія найбільш легко вписується в навчальний процес, не торкається змісту навчання, який визначений освітніми стандартами для базового рівня і разом з тим дає можливість формувати необхідні навики рефлексії, тобто самоспостереження, міркування.

"Кейс учня" - інструмент самооцінки власної пізнавальної творчої праці учня, рефлексії його діяльності. Це комплект документів самостійних робіт учня, який розробляється учителем і передбачає: завдання учневі для відбору матеріалу в «Кейс»; параметри і критерії оцінювання вкладених в портфель робіт; орієнтовні питання для написання змістовного описання власної роботи.

Головне в цій роботі - самооцінка учня, причому у вигляді міркувань, аргументацій, обгрунтувань. Час від часу, по завершенню певного об'єму роботи, учень виставляє свій портфель на презентацію в класі, групі, на учнівській конференції, батьківських зборах. На такому форумі учень повинен показати своє просування у вибраній ним або його вчителем області знань, довести, що він приклав максимум зусиль і тому його самооцінка співпадає (або не співпадає) з оцінкою вчителя, батьків, групи експертів з числа учнів.

Принципи такої технології можна сформулювати слідуючим чином.

1. Самооцінка результатів (проміжних і підсумкових), володіння певними видами пізнавальної діяльності, яке відображає: засвоєння тієї чи іншої предметної області знань у відповідності з програмою навчання (на різних рівнях навчання); вміння учня приймати самостійні рішення в процесі пізнання, прогнозувати наслідки цих рішень; особливості комунікативних здібностей учня (в участі в дискусії, в умінні аргументувати свої позиції, доступно і лаконічно пояснювати матеріал іншому учневі).

2. Систематичність і регулярність само моніторингу

Якщо учень приймає рішення прослідкувати свої успіхи в області математики, він починає систематично відслідковувати результати своєї діяльності в цій області, відбирає найбільш цікаві, з його точки зору, роботи в своє "досьє", організовує їх в передбачувану структуру. Основне завдання - ретельно проаналізувати ці роботи, внести необхідні корективи, дати їм пояснення, скласти власний короткий звіт самооцінки: що, на його погляд, йому вдалося в цій роботі, що ні і чому, на що потрібно звернути увагу. Тут же він може висловити свою думку з приводу оцінки вчителя, батьків, учнів групи, в якій він працював. Саме ці міркування, аргументи і складають суть рефлексії, заради якої, власне, і використовується дана технологія.

3. Структуризація матеріалів "Кейса", логічність і лаконічність всіх письмових пояснень.

4. Акуратність і естетичність оформлення портфеля

5. Цілісність і тематична завершеність, представлених в "Кейсі" матеріалів.

6. Наглядність і обгрунтованість презентації "Кейса" учня.

"Кейс" має повністю відображати роботу учня з відповідної теми. Він повинен включати в себе різного виду завдання, проекти, доповіді, письмові роботи; показати успіхи учня, його відношення до математики, розуміння предмету; демонструвати вміння учня оперувати математичним апаратом і вирішувати проблемні завдання, комунікативні вміння, а також його здатність до подальшого просування  в області математики і усвідомлення можливих способів просування. Чіткість  і культура мови повинні бути невід'ємною рисою "Кейса".

При підготовці "Кейса" рекомендується звернути свою увагу на такі пункти: самостійність мислення учня; визначення термінів для створення "Кейса"; взаємозв'язок і взаємообумовленість математичних знань; відображення власної позиції учня відносно представлених робіт (самооцінка); процес вирішення проблем.

"Кейс" містить в собі класні, домашні роботи учнів на протязі семестру. Учні представляють свої "Кейси" на уроках із запрошенням батьків, щоб продемонструвати вміння думати самостійно, творчо, використовуючи отримані математичні знання, давати їм власну оцінку. Це більше ніж просто просування в області математики. Це - можливість самостійно проаналізувати свої успіхи і поділитися самооцінкою з батьками.

Зміст "Кейса" повинен містити такий матеріал (але зовсім не обов'язково ним обмежуватися):

титульна сторінка (назва самого "Кейса", ім'я учня, назва предмету, період створення - дати початку і завершення, ім'я вчителя);

зміст "Кейса";

коротка історія успіхів учня з  математики (не менше трьох друкованих сторінок - аналіз власних результатів з математики: що краще дається, що важче, в чому заключаються ці труднощі, починаючи з молодших класів);

записи, доповіді, домашні роботи (вісім робіт хоча б з чотирьох різних розділів: необхідно включити один приклад, який демонструє індивідуальність учня, оригінальність мислення, а також хоча б один приклад, який описує декілька різних шляхів вирішення однієї і тієї ж проблеми, задачі)

контрольні, самостійні роботи (п'ять робіт, не менше, ніж з трьох тем, в тому числі одну роботу, яка демонструє підхід учня до виправлення помилок і корекції свого розуміння тих чи інших математичних понять);

тести (чотири різних тести, не менш, ніж з трьох тем);

використання інформаційних технологій (два приклади використання інформаційних технологій в роботі з програмним матеріалом);

груповий проект (детальний опис групового проекту, в якому учень брав участь);

ваша улюблена робота (цей розділ має бути підкріплений окремим листом з назвою "Моя улюблена робота", а також пояснення, чому учень вибрав саме цей вид роботи );

оцінка рецензента.

Підходи до створеня "Кейса" можуть бути різними, в залежності від термінів його створення, віку учнів. Важливо те, що учні вчаться аналізувати власну роботу, власні успіхи; об'єктивно оцінювати свої можливості і бачити способи подолоння перешкод, досягнення більш високих результатів. Їх навчальна діяльність стає ще більш свідомою. Більш свідомою стає й відповідальність за свою працю.

Подібний "Кейс" не обов'язково створювати тільки з навчальних предметів. Це може бути "Кейс" моральних цінностей, наприклад, зміст якого відображає вчинки учнів на протязі певного періоду. Таким чином можна відслідковувати розвиток характеру учнів, становлення його моральних цінностей. Адже мета такої роботи - сформувати в учня навики самооцінки, щоб учень навчився самостійно і критично мислити, використовувати дослідницькі та інші методи пізнання. Отже, важливий не стільки предмет на якому відпрацьовуються ці вміння, а способи дільності учнів.

Література:

•1. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М., 1995. - 208 с.

•2. Кукушина В.С. Педагогические технологии. - Ростов на Дону.: Март, 2002. - 320 с.;

 

piatkovka@mail.ru

 


Комментариев: 2 к “Мокрянська О.М. НАПРЯМКИ НОВІТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: «КЕЙС УЧНЯ»”

  1. Івашньова С.В,:

    Аналогічною є технологія створення учнівскього "портфоліо" - загальнонавчального, особистого, робочого або презентаційного,; широкого поширення набули мовні портфоліо - погортайте науково-методичні видання з іноземних мов, особливо іноземними мовами - Ви знайдете багато цікавих ідей для втілення.
    Успіхів!

  2. Оксана:

    Дякую, за повідомлення. Скористаюся вашими порадами.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>