XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Молдавчук О. М. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ У ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ

Молдавчук О. М.

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ У ЛІТНІХ ОЗДОРОВЧИХ ТАБОРАХ

Національна доктрина розвитку освіти в Україні засвідчила, що в галузі виховання і навчання відбуваються суттєві зміни. Ці зміни зумовлюють необхідність посилення уваги до проблеми обдарованості учнівської молоді, залучення її до національної культури, опанування нею нового стилю життя в сучасному громадянському суспільстві. Аналіз освітянської практики стверджує актуальність проблеми соціально-педагогічного впливу на діяльність існуючих дитячих організацій та об'єднань, адже в загальноосвітніх закладах суттєво відстає від часу, а іноді відсутня систематична науково та методично обґрунтована робота щодо розвитку у дітей навичок соціальної активності, а саме: навичок участі в органах самоврядування, громадських зборах, культурних акція, що сприяє розвитку креативності, розвиває нестандартне мислення.

У переломні моменти історії суспільства на передній план поряд з іншими проблемами висувається і проблема цінності людської особистості. Особливої актуальності набуває формування обдарованої особистості, виховання молодої людини як громадянина на основі оволодіння загальнолюдськими цінностями, нормами демократичної культури. Беручи участь у житті дитячих оздоровчих закладів та інших самодіяльних організацій, діти вчаться самостійно приймати рішення, бути активними громадянами України. При визначенні мети виховної роботи в дитячому оздоровчому закладі слід враховувати реалії переходу української держави до ринкових відносин. З розширенням впливу на дітей та підлітків засобів масової інформації зросла потреба у формуванні навичок вибіркового підходу, розвитку критичного мислення, вироблення захисного механізму до тих засобів масової інформації, які культивують агресивність, порнографію, насилля. Тому соціально-педагогічна робота в дитячому оздоровчому закладі повинна бути підпорядкована розвитку особистих зусиль, особистої відповідальності кожного вихованця за здійснення своєї мети, за свої вчинки, за свій успіх у житті, що є основними умовами формування обдарованості. Мета соціально-педагогічної роботи - формування конкурентноспроможної особистості з постійною потребою самореалізації та вдосконалення, почуттям відповідальності та соціальної активності. Самому ж поняттю обдарованості психолого-педагогічна література приділяла й приділяє значну увагу. Сучасні дослідники, розвиваючи традиції Л. Виготського, С. Рубінштейна, Б. Теплова та інших, запропонували комплекс різноманітних методик з розвитку дитячої обдарованості (Д, Богоявленська, В. Дружинін,А. Матюшкін, Я. Пономарів, В. Шадриков та ін.). Вони обґрунтували вирішення широкого спектру науково-практичних завдань діагностики, прогнозування розвитку інтелектуально-творчого потенціалу особистості, виховання й навчання обдарованих дітей і підлітків у освітньому процесі.

Зо останні роки в цих напрямах здійснено низку досліджень. Важливу роль у формуванні сучасних психологічних і педагогічних підходів до вирішення завдань виховання й навчання обдарованих підлітків мають дослідження в галузі педагогічної психології (Д. Богоявленська, А. Вербицький, Л. Венгер, К. Гуревич, В. Дружинін, І. Дубровіна) і теорії загальної педагогіки (Ю. Гільбух, Н. Мажар, А. Савенков).

Зростання соціальної ролі особистості, актуальність тенденції гуманізації та демократизації суспільства зумовлюють необхідність використання надбань соціально-педагогічної науки в практиці дитячих оздоровчих таборів. Дослідженню педагогічних можливостей виховного середовища дитячого табору присвячені роботи Ю. Буракова, Л. Байбородової, А. Волохова, Є. Рибинського І. Фрішман та інших.

Обдарованість типологізують за різними критеріями. Наприклад, Ю. Гільбух на основі аналізу пізнавальних особливостей дитини виокремлює такі типи обдарованості: природничі теоретики (спрямованість пізнавального інтересу на осмислення абстрактних ідей, схильність до природничих знань); природничі прикладники (спрямованість пізнавального інтересу на розв'язання складних конструкторсько-технічних завдань, моделювання); гуманітарії (спрямованість пізнавального інтересу на мови, суспільні науки, літературу).

У ході дослідження нами встановлено, що соціально-педагогічна робота в дитячому оздоровчому таборі сприятиме розвитку обдарованості при дотриманні наступних умов: організації діагностики обдарованості підлітків; наданні соціально-педагогічної допомоги в адаптації підлітків до умов дитячого оздоровчого табору, що забезпечує їхнє органічне входження у співтовариство табору; організації соціально-педагогічної допомоги в проектуванні підлітками свого перебування в дитячому оздоровчому таборі, що забезпечує визначення траєкторії розвитку обдарованості підлітків; формування евристичного розвивального середовища, яке стимулює реалізацію потенціалу обдарованих підлітків.

Творчий, інтелектуальний потенціал людей є рушієм прогресу суспільства, тому обдарованість необхідно своєчасно виявити і розвивати. Дослідники стверджують, що багато надзвичайно обдарованих людей не реалізували своїх можливостей через несприятливе виховання в дитинстві. Нерідко інтелектуально обдарована дитина не знаходить розуміння ні педагогів, ні однолітків. Тому не менш важливою є спеціальна підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Вони повинні бути чуйними, доброзичливими, уважними, емоційно стабільними, мати динамічний характер і почуття гумору, позитивне самосприйняття. Невпевнені в собі, схильні переносити власні проблеми на дітей, емоційно нестійкі педагоги можуть завдати їм шкоди, адже обдаровані діти - не просто носії таланту, а передусім люди. У загальному їхньому розвитку більше спільного зі звичайними людьми, ніж відмінного. Водночас ставлення до обдарованих людей є однією із суттєвих характеристик суспільства. Якщо узагальнити зміст наведеної літератури, то можна побачити вимоги щодо підготовки соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми в літньому оздоровчому таборі. Вони можуть мати такий вигляд:

•·              усвідомлення соціальними педагогами сутності та специфіки роботи дитячих організацій у сучасних умовах;

•·              ознайомлення соціальних педагогів з психолого-педагогічними основами роботи з тимчасовим дитячим колективом;

•·              ознайомлення соціальних педагогів з психолого-педагогічними основами роботи з обдарованими дітьми;

•·              засвоєння основ організації оздоровчо-виховного процесу в умовах табору;

•·              оволодіння системою колективного планування роботи дитячого колективу;

•·              ознайомлення з системою самоврядування в житті тимчасового колективу;

•·              організація гри та спортивно-оздоровчої роботи в умовах табору;

•·              оволодіння методикою проведення тематичного дня-свята в роботі оздоровчого закладу;

•·              організація діяльності гуртків, заняття в яких розвиватиме креативність, творчість у дітей.

Таким чином, підготовка соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми в умовах літнього оздоровчого табору має сьогодні першочергове значення.

Література:

•1.     Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 рр.: затверджено постановою Каб. Мін. України від 08.08.2007 №106. - // Історія України: Шкільний світ, 2007. - № 39. - С. 12.

•2.     Янковчук М. М. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей // Практична психологія та соціальна робота: "СОЦИС-ПРЕС", 2008. - № 3. - С. 63-66.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>