XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Моргунова Т.І., Гуренок Г.О. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

Моргунова Т.І., Гуренок Г.О.

Херсонський національний технічний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ

Сільське господарство є однією з провідних галузей виробництва України. Але як и кожна галузь, воно має свої особливості,- в даному випадку це використання землі як основного засобу, використання біологічних активів.

 В той же час, сільськогосподарське виробництво складається с двох відносно самостійних галузей - рослинництва та тваринництва, що зумовлює складності організації обліку.

Метою  дослідження є  визначення структури  та аналіз сучасної організації облікового процесу, визначення його позитивних та негативних сторін.

Дослідженню питань обліку присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як, Ф. Бутинець, Є. Калюга, Я. Соколов, Л. Сук та інші. Їх дослідження мають велике значення в розвитку науки, але деякі питання залишаються неузгодженими.

Основним документом, що регламентує ведення  бухгалтерського обліку є Національні (стандарти) положення бухгалтерського обліку, зокрема  сільськогосподарського виробництва - П(с)БО 30 «Біологічні активи».

3 1 січня 2007 року було введено в дію П(С)БО 30 "Біологічні активи", згідно з якими тварини або рослини, які в процесі біологічних перетворень здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб економічні вигоди визначені як біологічні активи [1]. Тобто біологічним активом може бути будь-яка тварина чи рослина, яка утримується або вирощується на підприємстві.

Відповідно до П(С)БО 30 «Біологічні активи», поточними вважаються біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та / або додаткові біологічні активи, приносити в іншій спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощувані й відгодівлі[1].

Основними завданнями обліку поточних біологічних активів тваринництва у сільськогосподарських підприємствах є:

•·   Постійне забезпечення керівників і спеціалістів оперативною інформацією про наявність поголів'я тварин

•·   Своєчасне та правильне оформлення документами операцій та забезпечення достовірних даних про всі зміни;

•·   Контроль за збереженням тварин у місцях їх утримання і на всіх етапах їх руху;

•·   Правильне обчислення первісної вартості тварин при їх надходженні та вибутті.

До складу поточних біологічних активів в тваринництві відноситься молодняк тварин і тварини на відгодівлі, які систематично дають сільськогосподарську продукцію у вигляді приросту живої маси, гною у період, що не перевищує 12 місяців. Це телята, лошата, поросята, ягнята, звірі, кролі, птиця, тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Приплід сільськогосподарських тварин з моменту народження визнається поточними біологічними активами та оприбутковується за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається в тому звітному періоді, у якому вони відокремлені від біологічного активу. Оприбуткування поточних біологічних активів відбувається по дебету рахунка 21 "Поточні біологічні активи".

Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю, до рахунку 21 "Поточні біологічні активи" не включаються, а відображаються в складі незавершеного виробництва по рахунку 23 "Виробництво" за сумою фактично понесених витрат [2]. Поточні біологічні активи рослинництва, тобто площі певних сільськогосподарських культур, що вирощуються підприємством, раніше взагалі не були об'єктами обліку.

Відповідно до П(С)БО ЗО «Біологічні активи», джерелами визначення справедливої вартості поточних біологічних активів є ціни активного ринку на такі активи. Для визначення справедливої вартості ПБА підприємство може створити спеціально призначену для цього комісію, до складу якої повинні бути включені відповідні фахівці. Комісія своїми рішеннями визначає справедливу вартість ПБА або неможливість такої оцінки і такі рішення є підставою працівникам бухгалтерії оцінювати ПБА в обліку та звітності[4].

 В П(с)БО 30 «Біологічні активи» можна побачити класифікацію біологічних активів за ознаками, що, безумовно, спрощує ведення облікового процесу, сприятиме більш реальному відображенню господарства та , звичайно ж , досягнення максимальних прибутків сільськогосподарського підприємства.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що запровадження П(С)БО 30 «Біологічні активи» в практику облікової роботи сільськогосподарських підприємств потребує додаткового фінансового і методичного забезпечення.

Література:

•1.     Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №30 «Біологічні активи».

•2.     Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. № 1315. //www.minfin.gov.ua

•3.     Рижикова О. Баланс //Все про бухгалтерський облік. - 2008. - № 6. - С. 6-19.

•4.     Л.П. Писаченко Поточні біологічні активи як об'єкт обліку та аналізу.     http://intkonf.org/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>