XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мороз А. І. МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ

магістр , Мороз Андрій Іванович

Національна академія статистики обліку та аудиту

МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ

Актуальність і важливість. Створення інформаційних систем маркетингу, що забезпечують ефективну орієнтацію на ринок, спрямованих на безперервну взаємодію з клієнтами з питань просування, продажу та підтримки товарів на ринку, застосування математичних методів та моделей для обробки маркетингової інформації, обумовили вибір теми, мету і послідовність дипломного дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою дипломного дослідження є створення системи підтримки маркетингової діяльності підприємства на основі відповідних моделей, що дозволить підвищити ефективність управління продажу продукції, а також дослідження динамічних імітаційних моделей ринку та маркетингу, обґрунтування методичних рекомендацій щодо їх впровадження на підприємстві. Для досягнення зазначеної мети в дослідженні були поставлені та вирішувались такі завдання:

•-  проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід моделювання ринків та маркетингу;

•-  узагальнити схеми поведінки споживачів на ринку, що відповідає новій об'єднаній концептуальній структурі управління маркетинговою діяльністю;

•-  розкрити сутність інформаційно-аналітичної підтримки як складової СППР;

•-  обгрунтувати використання моделювання маркетингу для виведення на ринок нового продукту;

•-  розробити систему ключових показників ефективності маркетингової інформаційної системи;

•-  побудувати та дослідити імітаційно-динамічну модель стану товарного ринку;

•-  виконати оцінку впливу показників попереднього моделювання на стан ринку молока.

Об'єктом дослідження є маркетинговий процес підприємства на ринку.

Предметом дослідження є динамічні економіко-математичні моделі маркетингу та ринку, призначені для підтримки прийняття рішень управління маркетинговою      

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали праці провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, у роботах яких знайшли своє відображення концепції моделювання економічних процесів і, зокрема, маркетингу та ринку. У процесі дослідження використовувались абстрактно-логічні та математичні методи прогнозування; методи теорії імітаційно- динамічного моделювання ринку; теорія алгоритмів; об'єктно-орієнтоване програмування; економіко-статистичні методи обробки даних для виявлення стану маркетингу на підприємствах молочної промисловості.

У сучасному кризовому стані значення моделювання маркетингу зростає і полягає в тому, що спочатку необхідно на лабораторних моделях, а потім в діючих ринкових умовах моделювати роботу підприємства на ринку в часі, перемогти конкурентів і захопити ринок та привабити покупця.

Вітчизняним підприємствам важко реалізовувати стратегічне прогнозування ринку через складні умови господарювання, брак коштів для впровадження інноваційних процесів, не зовсім цивілізовані форми конкурентної боротьби, тому в цей кризовий період практика стратегічного моделювання ринку ще не знайшла належного розповсюдження.

Для надійного виживання на ринку новий продукт повинен відняти частку ринку в іншого продукту, популярного бренда, або створити нову категорію, або зробити і те й інше. В цих умовах особливий інтерес викликають питання, пов'язані з управлінням на підприємстві маркетингом, факторами та інструментарієм підвищення їх доходності та конкурентоспроможності.

Активізація підприємницької діяльності в Україні, забезпечення життєдіяльності діючих і новостворених підприємств в умовах посилення конкуренції на ринку ініціюють попереднє проведення маркетингових досліджень з метою виявлення як сприятливих можливостей, так і бар'єрів у зовнішньому середовищі, пов'язаних з реалізацією цілей організації.

                    При розробці маркетингової стратегії розвитку і підвищення конкурентоспроможності підприємства повинні керуватися стратегічними пріоритетами і корпоративними цілями, враховувати сильні й слабкі сторони, економічну і політичну кон'юнктуру на існуючих і потенційних ринках збуту, а також аналізом дій конкурентів на відповідних напрямках.

                    Для збільшення шансів нового продукту на успіх на ринку в епоху безпрецедентно високого рівня конкуренції маркетологи повинні використовувати моделювання маркетингу. Добре модельований ринок знижує ризики, в які входять не тільки гроші, витрачені на маркетинг і продаж, але і корпоративний капітал-витрати на створення виробничої лінії або на спорудження нового підприємства для виробництва відповідного продукту.

                Тактичні та стратегічні рішення ринкового менеджменту треба ухвалювати в рамках єдиного циклу управління. Відзначимо, що стратегія повинна переглядатися кожного разу, коли відбувається черговий цикл підтримки тактичних рішень.

У дипломній здійснено теоретичні узагальнення і рішення наукового завдання щодо створення системи підтримки маркетингової діяльності підприємства на основі відповідних динамічних імітаційних моделей з метою підвищення ефективності управління .

Література:

•1.   Акимов Д. И. Социальный маркетинг / Д. И. Акимов. - К. : Наук, думка, 2008. - 144 с. -Библиогр. : С. 138-141.

•2.   Акимова И. М. Промышленный маркетинг / И. М. Акимова - К. : Знання : КОО,2000.-294с.

•3.   Андреас Прайснер. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте : Планирование и контроль на базе ключевых показателей эффективности / Андреас Прайснер ; [пер. с нем. Натальи Коцюбы, Майи Крысановой]. - М. : Изд. Дом Гребенникова, 2009. - 308 с.

•4.    Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс [навч. посіб.] / Армстронг Г., Котлер Ф.; [пер. з англ.]. - М. : Вид. Дім "Вільямс", 2001. - 608 с.

•5.    Багиев Г. Л. Интерактивные модели маркетинговых решений на виртуальных рынках: [учеб. пособ.] / Багиев Г. Л., Успенский И. В., Ченцов В. И. - СПб. : СПбГУЭФ, 1998.-352 с.

•6.   Багиев Г. Л. Международный маркетинг / Багиев Г. Л., Моисеева Н. К., Никифорова С. В. - СПб. : Питер, 2001. - 703 с.

•7.   Балабанова Л. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства : навч. Посіб. / Л. В. Балабанова, Р. В. Мажинський ; М-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Школа маркетингового менеджменту. - К. : Професіонал, 2006. - 280 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>