XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мороз Т.В., Єромянц І.С, Жданова К.В. ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕЗГОДИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВЛЕННЄВІЙ ТРАДИЦІЇ

Мороз Т.В., Єромянц І.С, Жданова К.В.

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького

ПРЯМІ ТА НЕПРЯМІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕЗГОДИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВЛЕННЄВІЙ ТРАДИЦІЇ

Сучасній парадигмі "людського фактора" відповідає лінгвістична парадигма когнітивної лінгвістики. Когнітивна лінгвістика фокусує свої інтереси на процесах накопичення, обробки, отримання і використання вербальної інформації для оптимизації комунікацій. Тут мова розглядається як органічна частина мовної особистості, тобто відповідає не на питання «Що є мова?», а на питання « Що людині з нею робити?». Існують багато різноманітних класифікацій мовленнєвих актів. В залежності від способу вираження Серль запропонував поділяти мовленнєві акти на прямі та непрямі. [4, 126]. На основі поданої класифікації розглянемо прямі та непрямі засоби вираження мовленнєвого акту незгоди.

Прямі мовленнєві акти передаються засобами, мовленнєва семантика яких відповідає ілокутивній силі мовленнєвого акту. [4, 129]

Наприклад,

•1)     "There's nothing wrong with Ellie", I said." She's always perfectly well."

"No, she isn't, you're wrong, Mike. She is delicate." [1, 56]

У репліці -відповіді (репліці-реакції) використан прямий засіб вираження незгоди ‘No, she isn't, you're wrong'. Заперечення ‘no' та часточка ‘not' допомагають посилити незгоду мовця.

2) - Colleagues, let's pay much attention to the theoretic basis.

- I don't agree with you. I don't like this approach. Practice is the main thing. [2, 116]

У поданому прикладі також використаний прямий засіб ‘I don't agree with you', але також заперечна конструкція ‘I don't like this approach.'

3) - What do you think of it, Peter?

- So, anyway. I said to him that I really didn't think it was right to change the arrangements without letting everyone know. [2, 121]

Пряме вираження незгоди ‘I don't think so' використовується англійцями дуже рідко, внаслідок того, що загальноприйнятним є дуже стриманий і толерантний підход. Прямі засоби вираження незгоди часто використовуються англійцями при комунікації, а також письменниками при написанні художніх творів для яснішої і чіткішої передачі сенсу вислову співрозмовнику або читачеві. Через той факт, що англійці дуже тактовний і толерантний народ, їм властиво виражати незгоду завуальованим шляхом. Тому поряд з прямими засобами вираження незгоди вони використовують непрямі. Англійці вважають за краще не повідомляти про свої комунікативні наміри прямо, в подібних випадках вони здійснюють одну мовну дію, скориставшись іншою.

Таким чином, непрямі мовленнєві акти, але в даному випадку непрямі мовленнєві акти незгоди, виражаються мовними формами, ілокутивна сила яких не є частиною їх семантики, а виводяться логіко-індеференціальним шляхом з буквального значення форми з врахуванням ситуації вимовлення.

До непрямих засобів вираження незгоди відносяться наступні слова і вирази:

•1)     Слова оцінної семантики: Nonsense! Rubbish! Rotten!

Наприклад,

-Mum, I think that my boyfriend Dean is a good guy. He is clever and ... we decided to marry.

-Nonsense! You are too young to marry. [2, 118]

 2) Вирази жалю та співчуття: I am sorry but I think ... ; I am afraid but ...

Наприклад,

-Ok. Doctor, I feel much better.I don't want to take antibiotics.

-Oh. I am afraid but your test results aren't very good. I'm sorry to have to tell you that your initial diagnosis was confirmed [2, 56]

3) емоційно-забарвлені слова: Are you a fool? Are you crazy? Are you mad? Are you joking?

Наприклад,

-Right! Let's go for a ten-mile jog in the park!

-Harry, you are crazy. You must be joking. [2, 127]

У поданій репліці-реакції автор використовує контекстуально-ситуативний непрямий мовленнєвий акт вираження незгоди: Harry, you are crazy. You must be joking. Подані вирази в ізольованому від контексту вигляді не розпізнаються носіями мови з боку  того інтенціонального значення заради якого відбувається мовленнєвий акт. Вираз ‘ You are crazy' окремо від контексту розцінюється як ‘Ти божевільний', тобто йдеться про розумові якості людини. У контексті ж цей вираз позначає непогодження слухача з мовцем, тобто несе в собі додатковий інтенціональний зміст.

•4)     Вирази сумніву: Do you really think so? Is it really your point of view?

Наприклад,

-Charlie Chaplin is known all over the world because people making mistakes are always funny.

-Do you really think so? [2, 117]

Таким чином, непрямі мовленнєві акти незгоди несуть в собі додаткову інформацію. Англійці значно рідше вживають прямі мовленнєві акти, ніж непрямі, особливо тоді, коли треба проявити  стриманість, підвищену ввічливість, приховати непристойність мовної дії, дати натяк, показати іронію, використовувати мовні маніпуляції, бо це пояснюється тривалою та стійкою мовленнєвою традицією.

Література

•1.            Christie A. Endless night.- London: Harper Collins Publ., 2007.- p. 303

•2.            Clare A., Wilson JJ. Language to go. Upper Intermediate. Harlow: Pearson Education, 2005.-p.128

•3.            Майол, Э. Эти странные англичане. / Э. Майол, Д. Милстед. - Москва: Эгмонт. - 2001. - 72 с.

•4.            Серль, Дж. Теории речевых актов. / Дж. Серль. - М., 1998. - 180 с.

e-mail: hayane@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>