XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мошняга Б. Б., Круліковська Л. І. ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

Мошняга Б. Б., Круліковська Л. І.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

У даній роботі висвітлюються проблемні і перспективні питання, пов'язані з податковою культурою, як одним з найважливіших елементів державного податкового менеджменту.

Дана тема є актуальною, оскільки високий рівень податкової культури сприятиме зростанню податкових надходжень, а вони є основною статтею доходу бюджету держави. Недоотримання податків викликає різноманітні негативні соціально-економічні наслідки. Саме тому, покращення податкової культури знаходиться серед важливих проблем, від вирішення якої залежить розвиток економіки всієї країни.

Проблеми податкової культури знайшли широке відображення в працях таких вчених як: Б.А. Карпінського, О.М. Виходець, В. Сулими, Т. Воїнової та О. Павленко. Поряд з широким висвітленням в працях вчених даної теми, існують проблеми в чіткому визначенні понять та формулюванні шляхів покращення.

Метою роботи є чітке визначення поняття податкової культури,  проблем формування податкової культури та напрямків її покращення.

Найкращим методом забезпечення повної та своєчасної сплати податків є підвищення рівня добровільної сплати всіх цих платежів. І тут великого значення набуває податкова система, довіра до неї населення, тому таке поняття як «податкова культура» потребує вивчення, проте не кожен розуміє дане поняття правильно.

Вперше термін «податкова культура» використав у своїй статті «Економія і соціологія податку на прибуток» Й. Шумпетер, який зазначив, що податкова культура є вираженням людської духовності і творчості, спрямовані на збільшення рівня податкової свідомості суспільства.

Б.А. Карпінський визначає податкову культуру як спосіб поведінки,  що передбачає наявність та дотримання стабільного, дієвого податкового законодавства в державі та визначає рівень розвитку суспільства, вираженого в існуючих нормах [2].

О.М.  Виходець під податковою культурою розуміє своєчасну сплату податків і обов'язкових відрахувань до державних цільових фондів у терміни, що встановлюються законодавчими і нормативними документами [1]. Таке визначення дещо перегукується з тлумаченням поняття  «податкова дисципліна», що дається В. Сулимою як належне виконання суб'єктами податкових правовідносин, встановлених для них нормами податкового права.

Т. Воїнова та О. Павленко податкову культуру розглядають як рівень розвитку суспільства, виражений в існуючих нормах системи оподаткування, глибині податкових знань населення, умовах розвитку підприємництва, а також в усвідомленні необхідності виконання податкових зобов'язань [2].

Якщо науково тлумачити податкову культуру, то вона являє собою  спосіб поведінки, що передбачає наявність та дотримання стабільного, дієвого податкового законодавства в державі та визначає рівень розвитку суспільства, вираженого в існуючих нормах.

Податки - основа добробуту держави і суспільства, але далеко не всі сприймають як загальнолюдську цінність. Антифіскальна поведінка стала широко розповсюдженим і виправданим значною частиною населення явищем. За результатами міжнародних досліджень, рівень податкової сумлінності перебуває у зворотній залежності від розмірів тіньової економіки. Вже в кінці 2011 року, за різними підрахунками тінізація економіки складає до 36% ВВП. Так рівень податкової сумлінності як індикатор податкової культури говорить про те, що бізнес не бажає взаємодіяти з Державною податковою службою і шукає способи  і схеми ухилення від податків. Це обумовлено недостатньо обґрунтованими правовими, організаційними, методологічними і функціональними механізмами в податковій системі, а саме в системі справляння податків [5].

Податкова грамотність і формування податкової культури - це одні з найважливіших умов для того, щоб податкова система та власне податкове адміністрування ефективно запрацювали. Принцип неминучості та добровільності міцно закріпився у свідомості платників податків розвинених країн. Наприклад, у Голландії добровільність сплати податків сягає 97%. В Україні, парадигму «податки - основа добробуту держави та суспільства» не сприймають як загальнолюдську цінність. Платники не розуміють, для чого їх примушують сплачувати податки і позбавляють значної частини заробітку [4].

Можемо виокремити наступні причини низького рівня податкової культури:

•1)  у радянський період не потрібно було навіть замислюватися про податки;

•2)  на сучасному етапі відсутня довіра до влади, розуміння та схвалення політики розподілу податків.

В Україні приділяють увагу розвитку податкової культури. Якщо поглянути на стратегічний план розвитку Державної податкової служби України на період до 2013 року, то можемо побачити першим пунктом йде стаття яка затверджує направленість на забезпечення повного, своєчасного надходження встановлених податків та зборів [6].

На даний момент проводяться тематичні передачі на телебаченні, почастішали рекламні ролики. В Україні прийняли програму формування високої податкової культури зі школи, видано ілюстровану книжку для першокласників «Казка про податки».

         Масово роз'яснювальна робота органів ДПС здійснюється через пресу (35%), радіо (32%), веб-сайт (17%) та телебачення (16%). ДПС здійснює випуск друкованої продукції (у 2011 році - 29430 одиниць, що на 1763 одиниці більше 2010 року). У 2011 році було проведено 25152 практикуми, що на 547 більше ніж у 2010 році [7].

         Для покращення зв'язків з громадськістю ДПС проводить прес-конференції, відкриває урядові «прямі» лінії, публікує інформаційні повідомлення, інтерв'ю та коментарі, відповідає на запити провідних ЗМІ.

         Станом на 2011 рік відкрито 3 урядові прямі лінії. Значну кількість інформації подано у вигляді інтерв'ю та коментарів. У 2011 році здійснено 1098 інтерв'ю, що на 578 більше ніж в 2010.

Всі ці заходи сприяють будуть сприяти створенню іміджу служби, яка відкрита для платників та готова співпрацювати з ними.

Оцінити результати застосування вищезазначених заходів можна за допомогою аналізу мобілізації коштів органами ДПС. За 2011 рік до місцевих бюджетів було мобілізовано 15,1 млрд.грн., що на 5,5 млрд.грн. більше ніж у 2010. Позитивною є також тенденція в мобілізації коштів до Державного бюджету - 192,1 млрд.грн. (зростання на 54,5 млрд.грн.). Загалом до зведеного бюджету надійшло 266,4 млрд. грн., що на 60 млрд.грн. більше ніж у 2010 році. Такі показники росту надходжень хоча і опосередковано, але свідчать про позитивні зміни в податковій культурі платників [7].

         Ми пропонуємо наступні шляхи підвищення податкової культури:

•1)       реорганізація та ребрендинг Державної податкової служби;

•2)       системне інформування населення про роботу податкової, популяризація її діяльності;

•3)       робота на випередження - відповідати на запитання ще до того, як ці запитання сформульовано;

•4)       стимулювання добровільної сплати податків за допомогою економічних адміністративних, психологічних методів;

•5)       оперативне реагування на критику;

•6)       поширення інформаційно-сервісних послуг шляхом використання інтернет технологій;

•7)       запровадження електронних карток.

Підбиваючи підсумки дослідження можна сказати, що для України дуже важливим на сьогодні є підвищення рівня добровільної сплати податків. Одним з найважливіших кроків до цього є покращення податкової культури. Поступове запровадження зазначених заходів дозволить вирішити вищеперераховані проблеми та значно покращити рівень податкової культури.

Література:

•1.   Василенко А.В. Формування податкової культури в Україні / А.В. Василенко // Вісник національного банку України. - 2010. - № 1 - с. 17-22.

•2.   Волощук Р.Є. Система адміністрування податків: сутність та структура / Р.Є. Волощук // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_2/Voloschuk.pdf

•3.   Лекарь С. Податкова культура є ідеологічним фарватером декларування / С. Лекарь // Вісник податкової служби України. - 2010. - №4. - С. 8-10.

•4.   Семченко О. Формуймо тренд на податкову культуру! / О. Семченко// Вісник податкової служби України . - 2012. - №5.

•5.   Рівень тінізації української економіки сягнув 36% ВВП. [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://www.newsru.ua/finance

•6.   Стратегічний план розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sts.gov.ua/diyalnist-dpa-ukraini/plani-ta-zviti-roboti-dpa-u/54095.html

•7.   Державна податкова служба України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://sts.gov.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>