XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мошняга Б. Б. ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ НОВОВВЕДЕНЬ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Мошняга Б. Б.

Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ НОВОВВЕДЕНЬ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

У статті висвітлюються проблемні і перспективні питання, пов'язані з перетворенням у сфері оподаткування прибутку підприємств.

Дана тема є актуальною, оскільки податок на прибуток підприємств є однією з основних статей доходу бюджету держави. Недоотримання податку на прибуток підприємств викликає різноманітні негативні соціально-економічні наслідки. Саме тому, покращення справляння даного виду податку знаходиться серед важливих проблем, від вирішення якої залежить розвиток бізнесу в Україні.

Проблемам справляння  податку на прибуток підприємств в своїх роботах багато уваги приділяли такі вчені як: Волкова Ю.О., Плугатар О.А., Кравченко Т.О., Андрущенко В.Л., Василик О.Д., Квасовський О.Р., Крисоватий А.І., Кириленко О.Л., Свердан М.М., Савченко Т.Б.,   Онисько С.М.  та інші. Необхідно підкреслити, що автори наукової літератури зробили вагомий внесок в удосконалення  податку  на  прибуток  підприємства.  Разом  з  тим недостатньо дослідженими залишаються питання щодо виявлення проблем  і шляхів покращення окремих  напрямків удосконалення.

Метою роботи є аналіз проблем податку на прибуток та пошук шляхів його удосконалення в рамках Податкового Кодексу України.

Податок на прибуток підприємств - це прямий податок, сплачуваний підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій [2, 255].

У світовій практиці податок на прибуток є однією з основних частин бюджету у будь-якій країні. Підприємство є платником податку на прибуток, так як воно здійснює діяльність, яка спрямована на отримання прибутку. Прибуткове оподаткування підприємств спричиняє серйозний вплив на розвиток підприємництва, оскільки воно може як стимулювати так і дестимулювати його розвиток.

Податок на прибуток, який стягується в Україні, має дуже велике фіскальне значення, чим відрізняється від аналогічних податків в економічно розвинутих країнах. Податок на прибуток підприємств, крім великого фіскального значення, має й широкі можливості для регулювання і стимулювання підприємницької діяльності. Цей вплив може здійснюватися як завдяки диференціації ставок оподаткування по різних видах діяльності, так і завдяки наданню пільг у виробництві пріоритетних товарів. Але в нашій країні можливості щодо використання податку на прибуток як регулюючого фактора дещо обмежено його великим бюджетним значенням, внаслідок чого і застосовується єдина ставка податку на прибуток підприємств [2, 257].

Справляння податку на прибуток підприємств має багато проблем, і українська влада намагалася вирішити частину з них за допомогою введення в дію нового Податкового Кодексу. Наведемо найголовніші проблеми справляння податку на прибуток підприємств, які існували до запровадження Податкового Кодексу:

•1.   Наявність двох обліків - бухгалтерського та податкового. Тут головна проблема полягала в тому, що дані види обліку регламентувалися різними нормативно-правовими актами, що призводило до виникнення різноманітних суперечностей.

•2.   Безсистемне надання економічно необґрунтованих пільг по податку на прибуток. Таки пільги не можна назвати ефективними стимулами чи регуляторами підприємницької діяльності. Досвід розвинутих країн свідчить, що поширення форми підтримки підприємства, як пільги на податок з прибутків, не є перспективною [3, 139].

Податковий Кодекс України вніс багато змін в оподаткування прибутку підприємств. Загалом, ефективність цих нововведень буде залежати від того чи зможуть вони сприяти виходу доходів з тіні. Одним з найважливіших нововведень Податкового Кодексу є поступове зниження ставки податку на прибуток. З 2010 року по 2014 ставка даного податку зменшуватиметься з 25% до 16%. В результаті цього, Україна буде мати одну з найнижчих номінальних ставок податку на прибуток серед країн Європи, хоча номінальна ставка податку не дає можливість порівняти податкове навантаження на суб'єкти господарювання різних країн [1].

Наступним важливим досягненням нового Податкового Кодексу в сфері оподаткування прибутку є спроба авторів вирішити зазначену вище проблему подвійного обліку. Визначення прибутку для оподаткування згідно Податкового Кодексу відбувається на основі даних бухгалтерського обліку з урахуванням податкових різниць. Замінені поняття «скоригований валовий дохід» та «валові витрати», і зараз база оподаткування податку на прибуток підприємств визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг). Особливо слід відмітити те, що до витрат можуть включатися не тільки ті витрати, які вказані в Кодексі, а й всі ті які не заборонені. Це в свою чергу створює різноманітні схеми та можливості для зменшення податкового зобов'язання.

Відбулися зміни у методі визнання доходів та витрат. Податковий Кодекс встановив, що при визначенні дати отримання доходів чи здійснення витрат застосовується метод нарахувань, тобто за датою переходу права власності на товар або за датою підписання акта в разі надання послуг - незалежно від фактичного надходження коштів. Перехід до методу нарахувань при визначені доходів в умовах зростання дебіторської заборгованості і зменшення практики авансування поставок товарів може негативно вплинути на ліквідність підприємств.

Податковий Кодекс в сфері регулювання податку на прибуток повністю не ліквідував недоліки які існували і були зазначені вище. Попри наближення податкового обліку до бухгалтерського, його ведення все ще залишається громіздким і затратним. Автори Кодексу намагалися перекрити головні схеми мінімізації оподаткування, детально вказуючи, що можна, а що не можна враховувати при розрахунку бази оподаткування. Це в свою чергу вилилося у велику кількість підзаконних нормативно-правових актів, що не полегшило розрахунок бази оподаткування [5].

Проаналізуємо як вплинули всі ці зміни на обсяг надходжень податку на прибуток до Державного бюджету України. Для цього використаємо дані    табл. 1 [4].

Таблиця 1

Динаміка та структура надходжень податку на прибуток до Державного бюджету України за 2009-2011 роки

млрд.грн.

Показник

2009

2010

2011

сума

%

сума

%

сума

%

Податкові надходження

148,9

71,0

166,9

69,4

261,6

83,2

Податок на прибуток підприємств

32,6

15,5

40

16,6

54,7

17,4

Загальна сума доходів бюджету

209,7

100,0

240,6

100,0

314,6

100,0

Темп приросту надходжень від податку на прибуток, %

-

-

122,7

-

136,8

-

 

Розглянувши дані табл. 1 можна сказати, що на тлі постійного зростання загальної суми доходів відбувалося то зменшення (у період з 2009 по 2010 роки), то збільшення (у період з 2010 по 2011 роки) питомої ваги податкових надходжень. Проте, протягом досліджуваного періоду питома вага надходжень податку на прибуток у загальних доходах бюджету збільшувалася. Після прийняття Податкового Кодексу темп приросту надходжень від податку на прибуток істотно зріс (з 122,7% у 2010 році до 136,8% у 2011 році). Цього вдалося досягнути за рахунок розширення бази оподаткування. Отже, можна відмітити позитивну динаміку в надходженнях від податку на прибуток.

Підбиваючи підсумки дослідження можна сказати, що для України дуже важливим на сьогодні є вдосконалення податку на прибуток підприємств. Одним з кроків до такого вдосконалення було прийняття Податкового Кодексу. Проте він не вирішив всіх проблем даного податку, наступним кроком ми вбачаємо прийняття поступових змін до Кодексу, які будуть передбачати:

•1)     скасування податкового обліку і використання бухгалтерського;

•2)   запровадження інвестиційного податкового кредиту з податку на прибуток підприємств для суб'єктів господарювання які інвестують кошти в суспільно важливі сфери економіки;

•3)     підвищення стабільності і прозорості податкового законодавства;

•4)     активне введення в дію системи електронної звітності.

Таким чином, в ході впровадження нового Податкового законодавства було досягнуто певного прогресу. Разом з тим, мусимо відмітити, що існують недоліки, виправлення яких покращить ситуацію. Поступове запровадження зазначених заходів дозволить вирішити вищеперераховані проблеми та значно вдосконалити систему оподаткування прибутку в Україні.

Література:

•1.     Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами від 19.01.2012 на підставі 4220-17. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

•2.     Довгалюк В.І., Єрмоленко Ю.Ю. Податкова система: навчальний посібник / В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Єрмоленко. - Київ: „Центр учбової літератури", 2007. - 360с.

•3.     Плугатар О.А., Кравченко Т.О. Проблеми та шляхи реформування податку на прибуток //Економічний простір. - 2009. - №12. - С. 138-143.

•4.     Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/

•5.     Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>