XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Москва М. Г. РОЛЬ І МІСЦЕ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ФОРМУВАННІ РИНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

Москва М. Г., здобувач

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького

РОЛЬ І МІСЦЕ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ У ФОРМУВАННІ РИНКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Питання земельної реформи та формування ринку землі набуло особливої актуальності після проголошення Україною незалежності. Його розв'язання  відкриє всі умови для підвищення конкурентоспроможності економіки України на світовому ринку. Тому, однією з найактуальніших проблем реформування економічних відносин в Україні є формування цивілізованого земельного ринку, чільне місце в якому належить ринковій інфраструктурі.

Під інфраструктурою ринку землі слід розуміти комплекс установ, організацій, інститутів, підприємств та служб, які обслуговують ринок, опосередковують здійснення операцій купівлі - продажу, оренди, обміну та застави землі, забезпечують його надійність, прозорість, стабільність. Проте, більш повно сутність ринкової інфраструктури розкривається в виконуваних нею функціях, а саме: підвищення оперативності та ефективності діяльності учасників ринку внаслідок їх спеціалізації; інформаційне забезпечення суб'єктів земельного ринку; правове регулювання їх діяльності; економічно - правове консультування учасників ринку землі та захист їх інтересів; регулювання операцій здійснення купівлі - продажу, оренди, обміну та застави землі; забезпечення фінансової підтримки і кредитування суб'єктів; гарантування за захист прав учасників ринку землі; страховий захист учасників; забезпечення умов для ділових контактів тощо.

До основних елементів інфраструктури ринку землі слід віднести земельні біржі, земельні банки, торгові доми, страхові компанії, консалтингові підприємства, брокерські та юридичні контори, інформаційні служби, спеціальні навчальні заклади та ін.

Одним з найважливіших елементів інфраструктури ринку земельних ресурсів є банківський капітал, тобто земельна іпотека. В сучасних умовах господарювання значення земельної іпотеки є беззаперечними, адже за допомогою застави земельної ділянки сільськогосподарські товаровиробники одержуватимуть додаткові кошти, вкрай необхідні для здійснення господарської діяльності. Система іпотечного кредитування набула широкого розвитку у найбільш розвинутих країнах світу - США, Франції, Канаді, Німеччині, Швеції, Великобританії та ін. Частка кредитів під заставу земельних ділянок сягає 95%, тоді як кошти від продажу землі становлять лише 5% інвестиційних ресурсів фермерів.

Важливою складовою повноцінного земельного ринку є інформаційне забезпечення всіх його учасників. Тому, важливе значення на сучасному етапі становлення та розвитку ринку земельних ресурсів набуває питання створення і функціонування системи інформаційної інфраструктури. Розвинута інформаційна інфраструктура гарантує всебічне інформування всіх учасників ринку про стан справ на ньому, що дасть їм змогу приймати найбільш раціональні рішення та максимально повно реалізувати свої інтереси.

Важливого значення в період становлення та розвитку ринку земельних ресурсів слід приділити питанню формування консалтингових підприємств, основними функціями яких є надання рекомендацій сільськогосподарським товаровиробникам з питань підвищення ефективності використання сільськогосподарських угідь, можливості та доцільності залучення кредитних ресурсів, розробки маркетингових стратегій розвитку, інформації про діючі ціни, попит і пропозицію землі та ін. Адже, наслідком незнання землевласниками і землекористувачами своїх прав та обов'язків, низького рівня інформованості про стан справ на ринку є зниження культури землекористування, порушення норм чинного законодавства.

Однією з особливостей земельного ринку є високий ступінь невизначеності. Тому, особливої актуальності набуває питання створення компаній, які б займалися страхуванням земель від зниження їх якісного стану за непередбачуваних обставин, що забезпечить зростання ділової активності на ринку землі.

Пріоритетним завдання в сучасних умовах становлення та розвитку ринку землі є створення мережі спеціальних навчальних закладів, які б на відповідному рівні займалися підготовкою та перепідготовкою кадрів, підвищенням кваліфікації спеціалістів, проводили наукові дослідження з питань сталого землекористування і землеустрою, що дасть змогу забезпечити збереження грунтів та підвищити їх родючість.

Отже, на сучасному етапі становлення та розвитку ринку землі питання створення відповідної інфраструктури набуває особливої актуальності. Вирішення цього питання відкриє всі умови для підвищення ефективності функціонування економіки України і посилення її конкурентних позицій на світовому ринку.

Література:

1. Даниленко А. С., Білик Ю. Д. Формування ринку землі в Україні. - К.: Урожай, 2006. - 277 с.

2. Кручок С. І. Іпотечне кредитування: європейська практика та перспективи розвитку в Україні. - К.: «Урожай», 2003. - 208 с.

3. Кухтин П. В. и др. Управление земельными  ресурсами: Учебное пособие по спец. «Государственное и муниципальное управление». - Питер, 2006. - 448с.

4. Смоленська С. Д. Організаційно - економічні передумови запровадження іпотеки сільськогосподарських земель в Україні// Економіка АПК, 2006. - №6, с. 122 - 126.

5. Соловій І. П., Іванишин О. Т. Організація виробництва в аграрних формуваннях. - К, 2005. - 559 с.

6. Чупіс А. В. Розвиток земельної іпотеки в Україні // Економіка АПК. - №5, 2007. - с. 88 - 90.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>