XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мовчан Л.В. ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Мовчан Л.В.

Уманський національний  університет садівництва

ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Реформування української системи освіти тісно пов'язане з корінними змінами у всіх сферах громадського життя. Перехід до ринкових відносин викликає необхідність підвищення якості професійної освіти, більш високого рівня кваліфікації та забезпечення конкурентоспроможності фахівця вже на початку його життєвого шляху. Саме висока професійна підготовка стає фактором соціального захисту людини в нових економічних умовах.

            Процес європейської інтеграції освітньої системи при більш активній

взаємодії з європейським співтовариством не міг не торкнутися нашої країни. Україна приєдналася до загальноєвропейського процесу, підписавши Болонську декларацію. Болонський процес відкриває перед українським суспільством численні позитивні перспективи.

На сьогодні стає все більш очевидним необхідність розробки заходів щодо структурної адаптації національної освітньої політики до нових норм та стандартів європейського та світового освітнього простору. Це вимагає необхідності визначення, гармонізації та затвердження принципово нового нормативно-правового забезпечення в галузі освіти з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартів та сертифікації.

Вихідні положення концептуальних засад модернізації структури вищої освіти України з  метою інтеграції в європейський та світовий освітній простір ґрунтуються на основі Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, законів України "Про вищу освіту", "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту" та інших нормативних актів.

Міністерство освіти і науки України з метою подальшого розвитку національної системи освіти, забезпечення якості вищої освіти та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство видало наказ від 13.07.2007 р. № 612 "Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року".

Досвід модернізації системи освіти в Україні показав, що якість вищої освіти визначається передусім якістю стандартів освіти та професійної підготовки, інфраструктурами внутрішнього й зовнішнього середовища, рівнем управління навчальним закладом.

Здійснено заходи щодо розробки та впровадження системи стандартів вищої освіти, які спрямовані на забезпечення вищими навчальними закладами єдиних підходів щодо оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти незалежно від їх типів, рівнів акредитації, форм власності. Система стандартів включає: державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти, стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів. Державні стандарти вищої освіти забезпечують не тільки європейський рівень формування освіти та вироблення професійних навичок, а й виховання гармонійно розвиненої, соціально-активної, толерантної людини з високими духовними цінностями, яка здатна до саморозвитку та самовдосконалення.

Проблемним є впровадження стандартів, що повинні стати не тільки засобом забезпечення державних гарантій щодо якості вищої освіти на фундаментальному рівні, а й гарантом забезпечення максимальної варіативності і структури підготовки з тим, щоб оперативно реагувати на зміну пріоритетів на ринку праці. Адже  центральною ідеєю Болонського процесу є підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  в цілому та кожного вищого навчального закладу зокрема.

Протягом останніх років відбувалися певні зміни в реформуванні вищої освіти України. а саме:

•-  впроваджено систему контролю за якістю освітньої діяльності та якістю вищої освіти через інституцію ліцензування та акредитації. Завершено їх трансформацію та організаційну перебудову, розроблено та впроваджено необхідні нормативно-правові акти;

•-  запроваджується система рейтингового оцінювання результатів діяльності вищих навчальних закладів;

•-  впроваджено сучасні підходи до організації навчального процесу за денною, вечірньою та заочною формами навчання;

•-  набуває поширення форма навчання - екстернат;

•-  створюються умови для реалізації системи дистанційного навчання;

•-  вектор спрямовується на удосконалення  організації самостійної роботи студентів, підвищення її ефективності через поліпшення ресурсного забезпечення.

Система вищої освіти України стає сьогодні все більш відкритою, гнучкою, здатною до саморозвитку співвідносно до світових моделей, враховує потреби сучасності, зберігаючи національні особливості і позитивні надбання вітчизняних освітянських та наукових шкіл. Отже, базовою стратегією розвитку системи вищої освіти є систематичне підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

Література:

•1.      Вища освіта в Україні// Навч.посіб./В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та ін.; За ред. В.Г.Кременя, С.М.Ніколаєнка. - К.: Знання, 2005. - 327с.- C.9-11

•2.     Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища школа України в умовах глобалізації та інтеграції» м.Черкаси, 27-28 березня 2008р.

•3.      www.aqf.edu.au/register.htm

•4.    www.euroosvita.net/?category=1&id=477


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>