XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мовчан М. Ю., к. г. н., Бабчинська О. І. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОМТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Мовчан М. Ю., к. г. н., доц.,  Бабчинська О. І.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОМТІ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Досягнення підприємствами конкурентних переваг є важливим аспектом,  який відображає здатність підприємства вчасно та ефективно адаптуватися до умов ринкового середовища, яке швидко змінюється, дає можливість про­тистояти кризовим явищам в економіці, а також виживати та розвиватися навіть за несприятливих макроекономічних умов. В умовах глобалізації світової економіки ведеться жорстка боротьба між товаровиробниками,  тому їм треба забезпечувати конкурентоспроможність власної продукції.

Проблеми конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності підприємств досліджували такі зарубіжні вчені, як  Д. Абель, А. Сміт,  Д. Рікардо, Г.Гамель, Р. Ешенбах, Р. Коуз, П. Друкер, К. Ендрус, П. Зенге, М. Портер, Ф. Котлер, К. Крістенсон та ін. Значний внесок у дослідження конкурентоспроможності економічних суб'єктів здійснили такі вітчизняні економісти, як В. Апопій, С. Бабенко, В. Будкін, З. Варналій, О. Власюк, А. Гальчинський, Я. Гончарук, М. Долішній.

Метою статті є дослідження теоретичних основ і формування показників і методів оцінки конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах.

Від рівня конкурентоспроможності підприємств залежить і конкурентоспроможність регіонів та, навіть, національної економіки в цілому. Одним із головних завдань вітчизняних підприємств, особливо в період загострення світової кризи, є підвищення рівня конкурентоспроможності, як на національному, так і на міжнародному ринках.

Важливою умовою розвитку будь-якого підприємства є швидке реагування на зміни зовнішнього середовища, оскільки основою сучасного ринкового успіху підприємства є конкурентна раціональність, тобто уміння думати і діяти швидше, влучніше і етичніше. Управління розвитком підприємства - це цілеспрямований вплив керуючої системи на керовану з метою забезпечення  процесу переходу від поточного стану підприємства до кращого відповідно до поставлених цілей. Іншими словами, управління розвитком підприємства має на меті переміщення системи з одного стану в інший із наявними якісними і кількісними характеристиками конкурентоспроможності, досягнення яких залежить від факторів виробництва [1, с. 100-109]

Одержання конкурентної переваги залежить від того, наскільки ефективно використовуються фактори конкурентоспроможності.

Усі фактори умовно можна поділити на такі групи:

1. Основні фактори

2. Забезпечуючі і підтримуючі фактори

3. Управлінські фактори

До основних факторів належать процеси, які визначають виробництво і продаж. На виході є кінцева продукція певної якості, кількості і асортименту, яка виступає входом для продажу та реалізації продукції.

До забезпечуючи факторів належать фінансування, постачання, енергозабезпечення, добір кадрів. До підтримуючих факторів - обслуговування, ремонт тощо.

До числа факторів, що формують конкурентоспроможність підприємства, відносять фактори, які формують конкретні переваги підприємства, специфічні фактори для суб'єктів певної галузі, фактори конкурентоспроможності продукції (якість, ціна тощо), фактори що формуються залежно від рівня суб'єкта господарювання [2, с. 74].

Всю сукупність методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства можна об'єднати в наступні групи:

1. Традиційний метод оцінювання конкурентоспроможності передбачає розрахунок одиничних і групових показників.

2. Виробничий підхід, який базується на оцінюванні показників рентабельності продажу конкретної продукції та її частки ринку.

3. Маркетинговий підхід передбачає врахування не лише вимог споживача до характеристик продукції, а й оцінювання сукупності чинників, які визначають ефективність усієї маркетингової діяльності підприємства загалом

Отже, для оцінки конкурентоспроможності підприємства можна використовувати такі методи: традиційний, виробничий, маркетинговий. Кожен із цих методів має як численні переваги, так і недоліки, які було визначено в статті. Кожне підприємство повинно самостійно визначати методи оцінювання конкурентоспроможності відповідно до галузі, в якій воно функціонує, та продукції яку воно випускає.

Література:

1.Фещур Р. В. Управління розвитком підприємств / Р. В. Фещур, В. Ю. Самуляк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. - Л., 2008. - С. 100-109.

2. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства : оцінка та стратегія забезпечення : монографія /А. Павлова. - Д. : Вид-во ДУЕП, 2006. - 276 с.

3. Портер М. Э. Конкуренция : пер. с англ. / М.Э. Портер. - М. : Изд. дом "Вильямс", 2003. - 496 с.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>