XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мойсей Л.Т. РОДОВЕ ВИРАЖЕННЯ ІМЕННИКА ВІДМІНКОВИМИ ФЛЕКСІЯМИ ЗАЙМЕННИКІВ ТА ЧИСЛІВНИКА AN У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Мойсей Ліліана Тарасівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РОДОВЕ ВИРАЖЕННЯ ІМЕННИКА ВІДМІНКОВИМИ ФЛЕКСІЯМИ ЗАЙМЕННИКІВ ТА ЧИСЛІВНИКА AN У ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Порядком слів зазвичай підкреслюється факт зв'язку між словами, які складають речення. Те чи інше розташування слів вказує на наявність між цими словами будь-якого зв'язку взагалі. Характер цього зв'язку може уточнюватись не тільки самим порядком слів, але і іншими засобами - формами слів, службовими словами [3, 62]. Тісний зв'язок між означенням та означуваним особливо характерний для англійської мови, так як прикметник, яким зазвичай виражається означення, в англійській морфології слабо відділяється від означуваного [3, 237]. Причому такий зв'язок був характерним з давніх часів англійської мови. Узгодження в групі означення та означуваного, за словами В. М. Ярцевої, охоплювало граматичні категорії роду, числа, відмінку [4, 20].

Іменник у давньоанглійській мові (ДА) не змінювався за родами, а був закріплений за конкретним родом і характеризував слово, в той час як у прикметників рід служив детермінантом і виконував роль засобу поєднання слів у реченні. Однак, окрім прикметників, рід у ДА мові відмінковими флексіями вербалізували і займенники.

Означений - gehwylc "each", неозначені - oþer "other", ænig "any", sum "some", присвійні - min "my", ðin "your", eower "your", ure"our", sin - присвійна форма будь-якого особового займенника - , заперечний - nænig "not any, none" та зворотний займенник self відмінювалися за типом сильних прикметників. Як і у прикметників відмінювання відбувалося за трьома родами. Ці займенники, як вербалізатори роду, залишились поза увагою дослідників. Досі виділялися тільки особові та вказівні займенники, які володіли категорією роду [1, 73-75; 2, 112-116].

Рід іменників відмінковими флексіями вербалізували також порядкові числівники an "one", twegen "two", þreo "three [2, 132]. Однак, відмінкові флексії у парадигмі числівників twegen та þreo часто співпадали і не вербалізували окремий рід. Тому, у нашому дослідженні ми брали до уваги тільки словосполучення з числівником an "one".

З ДА текстів ми виокремили займенники та числівник an у сполученні із іменниками та підтвердили те, що їхні флексії є морфологічними вербалізаторами роду. У реченні вони можуть знаходитися у пре- або постпозиції до іменника. Означений займенник gehwylc "each" при сполученні з іменником у тексті, та будучи вжитим у відповідному відмінку, вказує на його рід, наприклад:  ecga gehwylcre "each sword". Флексія -re є вербалізатором жіночого роду. Те саме спостерігаємо у сполученнях із іншими займенниками: þinre eadgife "your blessed grace" gingran sinre "smb's maid servant" та числівником an, наприклад: anre bene "one preyer", anre niht  "one night". У сполученні ane niht флексія знахідного відмінку однини вербалізує жіночий рід іменника.

Флексія знахідного відмінку однини -ne вказує на чоловічий рід іменників у сполученнях: guman oþerne "other man", ænigne eorl "any nobleman", sumne fugel "some bird", nænigne dream "no pleasure", sinne cræft "smb's power", urne eard "our land", minne goldgyfan "my chief", fleam eowerne "your flight", anne dom "one judgement.

Виокремлені сполучення у яких семантичний рід іменника збігається з граматичним родом прикметника, наприклад: cyning ænigne "any king", broðor oðerne "another brother", rinc oðerne "another man", minne winedrihten "my gracious lord", anne mannan "one man" та ін.

Коли сполучення вжито у множині, то омонімія деяких відмінкових флексій не дозволяє визначити роду, наприклад: cynna gehwylcum "each nation", swylcra searoniða "such armour hate" ,  ealobence  oðrum "other ale-benches" та ін. Схоже відбувається, коли займенник чи числівник вжитий у родовому відмінку однини, де флексія -es вказує на чоловічий та середній рід, проте виключає жіночий: sigor gehwylces "each victory", anes cræfte "one power", swylces gemotes "such meeting", willan þines "your sake", uncres gewynnes "our enemy", usses cynnes "our race" selfes dome. У низці таких сполучень детермінуюча роль роду належить семантичному значенню іменника: rinca gehwylcum "each man", ænegum men "any man", mana gehwylces "each man".

Важливим є визначення роду іменника, коли від цього залежить його значення. Наприклад, іменник mæl має значення "speech", якщо він входить у парадигму жіночого роду, а у значенні "fixed, appointed time" він є чоловічого чи середнього роду. Іменник dæl чоловічого роду має значення "part", середнього роду "dale". У текстах вони виокремлені у сполученнях: ænigne (m) dæl "any part", oðre (pl,m) dælas (pl, m) "other parts". У словосполученні mæla gehwylce іменникова флексія вказує на множину, а прикметникова у множині вказує на чоловічий рід іменника. Отже, іменник mæl у цьому словосполученні має значення "appointed time".   

Те, що рід іменника визначається на рівні словосполучення відмінковими флексіями, що притаманні виокремленим займенникам та числівнику an доводить значущість морфологічної вербалізації роду у ДА мові.

Література:

•1. Аракин В.Д. История английского язика: [учеб. пособие. - 2-е изд.] / Аракин В. Д.  - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 272 с.

•2. Иванова И.П. История английского языка: [Учебник. Хрестоматия. Словарь] / Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. - СПб.: Лань, 2001. - 512 с.

•3. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка / А.И. Смирницкий. - М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1957. - 287 с.

•4. Ярцева В.Н. Исторический синтаксис английского языка / Ярцева В.Н. - Ленинград: изд. академии наук СССР Москва, 1961. - 308 с. 

e-mail: lilianamoysey@gmail.com 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>