XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мудрецька Г.В. ПІДГОТОВКА ДО ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНИХ (ОБВИНУВАЧЕНИХ) ПРИ РОЗСЛІДУВАНІ ВИКРАДЕНЬ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Мудрецька Ганна Володимирівна, ад’юнкт
  Донецький юридичний інститут
 Луганського дер­жавного університету

         ПІДГОТОВКА ДО  ДОПИТУ  ПІДОЗРЮВАНИХ
(ОБВИНУВАЧЕНИХ) ПРИ РОЗСЛІДУВАНІ ВИКРАДЕНЬ
БЮДЖЕТ­НИХ КОШТІВ
Проведення допиту при розслідуванні викрадень бюджетних коштів  найбільш складна слідча дія, що обумовлено особистістю допитуваної особи, різноманітністю законодавства в бюджетній сфері,  особливостями функціонування бюджетних установ, порядком формування та використання бюджетних коштів, а також відсутністю наукових рекомендацій, які б враховували особливості допиту в справах даної категорії. Вказані обставини вимагають майстерності і професіоналізму слідчого при проведенні допиту, місце і значення якого визначається грамотною та ретельною підготовкою до цієї слідчої дії.
На думку В.О. Коновалової та О.М. Сербулова підготовка до допиту складається з наступних елементів: 1) вивчення матеріалів кримінальної справи; 2) вивчення спеціальних питань; 3) вивчення даних про особу допитуваного; 4) складання плану допиту [1, 38-50].
Вивчення матеріалів кримінальної справи дозволяє правильно та результативно застосувати їх в процесі допиту та досудового слідства, визначити обставини, що складають предмет допиту, сформулювати та поставити питання, які необхідно вирішити при провадженні даної слідчої дії. Процес розподілу бюджетних коштів з державного та місцевих бюджетів на проведення певних програм до розпорядників бюджетних коштів, їх подальше використання, знаходить своє відображення в певних документах, які залучаються до матеріалів кримінальної справи. Відповідно, при провадженні досудового слідства, вивченню та аналізу підлягають документальні данні, що відображують різноманітні операції. Значна частина інформації отримується слідчим саме з таких джерел. Вона впливає на встановлення тих обставин, які підлягають встановленню в ході допиту. Оскільки підозрювані (обвинувачені) у справах про викрадення бюджетних коштів – службові особи, тому при підготовці до допиту слід звертати увагу на встановлення їх посадових повноважень особливо в частині розпорядження бюджетними коштами, які закріплені в посадових інструкціях, статутах, положеннях установи.
 Вивчення матеріалів справи дає змогу не тільки визначити коло питань, які необхідно з’ясувати при допиті підозрюваних, але й визначити коло осіб, яких необхідно допитати, характер та об’єм наступних досліджень.
Вивчення спеціальних питань. Слідчий зазнає труднощів у спілкуванні із посадовими, матеріально-відповідальними особами, оскільки не завжди володіє інформацією, що стосується їх діяльності, пов'язаної із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням; порядком   використання бюджетних коштів розпорядниками та одержувачами; порядком ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; документів, в яких встановлюється розподіл доходів та  фінансування  бюджету, бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації. Незнання вказаних питань призводить не тільки до того, що слідчий не в змозі розібратися у сутності справи: свідки та обвинувачені переконуються в його технічній неграмотності, відсутності елементарних уявлень про основні питання  фінансування бюджетних установ. Це може підірвати в допитуваних осіб довіру до слідчого, що може призвести до можливості введення слідчого в оману зацікавленими особами.  Їх усуненню сприяє участь фахівця у з’ясуванні обставин, про які обізнаний допитуваний, при підготовці та формулюванні питань, встановленні обставин, що сприяють пошуку, фіксації, правильній оцінці отриманої інформації, цілеспрямованому проведенню інших дій.
Крім того діяльність слідчого, направлена до підготовки до допиту при провадженні даної категорії кримінальних справ, проявляється у вивченні та аналізуванні  нормативних актів, що регламентують порядок складання та виконання бюджетних програм, складання планів  асигнувань з бюджету; правил ведення бухгалтерського обліку та представлення звітності. На даній стадії підготовки до допиту необхідно підібрати та вивчити необхідну нормативну базу, зробити виписки для використання положень нормативних актів в процесі допиту. Адже обвинувачені, зацікавлені в приховуванні злочину, можуть посилатися на нормативні акти, які застаріли, змінилися. В окремих випадках слідчий може отримати кваліфіковану допомогу у спеціаліста-бухгалтера, який надасть допомогу у роз’ясненні окремих положень законодавства про формування та розподіл бюджетних коштів, змісту спеціальних термінів, що використовуються в указаній сфері. Крім того спеціаліст допоможе у визначенні обставин, що виступають предметом допиту тієї або іншої особи; підібрати документи, необхідні для допиту; надасть роз’яснення змісту акту документальної перевірки або ревізії та формулюванні запитань допитуваним особам.
Вивчення спеціальних питань при розслідуванні викрадень бюджетних коштів надасть можливість ефективно та цілеспрямовано провести допит, оскільки якщо слідчий не буде володіти термінологією,  навіть одержавши достовірні відповіді, не зможе оцінити і здобути з відповідей максимум інформації, що може ускладнити розслідування.  
Вивчення даних про особу допитуваного має велике значення для побудови тактики допиту, оскільки дозволяє вибрати певну лінію поведінки слідчого та використовувати різноманітні тактичні прийоми при проведенні допиту. Крім того дані про особу злочинця дозволять виявити обставини, які впливають на ступінь та характер відповідальності, умови виникнення злочинного наміру, способи скоєння викрадення, обставини, які сприяли вчиненню злочину. Доречно зібрати ту інформацію, яка розкриває рівень свідомості, риси характеру, наміри та мотиви, які призвели до вчинення викрадення. Для цього доречно вивчити поведінку допитуваного до вчинення злочину, його образ життя; які посади займав, його відношення до своїх функціональних обов’язків та стосунки з колективом, підлеглими;   відношення до скоєного. До того ж треба з’ясовувати умови, які сприяли скоєнню викрадень, при встановленні яких вивчається сімейне, побутове соціальне життя допитуваного, розкривається негативний вплив оточуючого середовища, недоліки в діяльності трудового колективу, недосконалість законодавства тощо.
 Складання плану проведення допиту є заключним елементом при підготовці до допиту. Заздалегідь складений план дозволяє вести допит цілеспрямовано та послідовно з'ясовувати всі обставини по справі.  Враховуючи специфіку  справи і особу допитуваного слідчий в плані повинен відзначити перелік питань, за необхідності зазначити посилання на нормативні акти, наявність фактичного матеріалу та його місцезнаходження у справі, порядок пред’явлення речових доказів. Документи та інші докази повинні бути заздалегідь підготовлені до демонстрації, щоб кожний доказ був пред’явлений без затримки та негайно. Для підвищення доказового значення результатів слідчої дії доцільно фіксувати її із застосуванням технічних засобів, що унеможливить спроби допитуваних відмовитися від власних показань.
Таким чином, ретельна підготовка слідчого до проведення допиту при розслідуванні викрадень бюджетних коштів сприятиме досягненню позитивних результатів  не тільки для даної слідчої дії,   але й для розслідування в цілому. Крім того, підготовка до допиту дозволить слідчому чітко визначитись з колом обставин, щодо яких необхідно отримати свідчення, що в свою чергу дозволить з’ясувати найбільш повний осяг інформації про подію викрадень бюджетних коштів при першому допиті особи в якості підозрюваного (обвинуваченого) та уникнути повторних та додаткових допитів цих осіб.    
Література:   Коновалова В.Е. Тактика допроса при расследовании преступлений:  [научн.-метод. пособ.] / В.Е. Коновалова, А.М. Сербулов.-  Киев, 1978 .-  230 с .


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>