XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Мулик І.І. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Мулик І.І.
Вінницький державний аграрний університет

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Перехід до ринку в аграрному секторі економіки вимагає розвитку вільного підприємництва. Вільне підприємництво сприяє активізації структурної перебудови економіки, створенню додаткових робочих місць, забезпеченню швидкої окупності витрат, оперативному реагуванню на зміни споживчого попиту.
Розвиток підприємництва - це шлях до насичення ринку товарами і послугами, подолання галузевого і регіонального монополізму, розширення конкуренції, підвищення експортного потенціалу.
На заваді широкому розвитку підприємництва в аграрній сфері України стоять, на наш погляд, певні складності. Серед них: відсутність достатніх грошових заощаджень працівників сфери АПК - потенційних підприємців; відсутність малооб'єктної виробничої і обслуговуючої матеріально-технічної бази; немає належного правового захисту і певних юридичних гарантій підприємців з питань власності, розпорядження майном, тощо.
Нині вже прийняті законодавчі акти, які сприяють розвитку підприємництва на селі. Проте законодавство тільки декларує правову основу розвитку підприємництва, вростання його в економіку. Не менш важливе значення має розробка принципів підприємництва, визначення практичних шляхів його розвитку і підтримки з боку держави і суспільства.
Дослідження показують, що основоположними принципами вільного розвитку аграрного підприємництва є такі : використання різноманітних форм власності, господарювання і розмірів підприємств; переважний розвиток малого підприємництва; збереження і раціональне використання наявної матеріально-технічної бази виробництва продовольства.
На наш погляд, особливою формою підприємництва, найбільш реальною і перспективною з урахуванням економічної ситуації в країні, є та, що здійснюється керівником підприємства, якщо він за контрактом із власником майна підприємства або уповноваженою ним особою наділений усіма правами і обов'язками підприємця і несе відповідальність, встановлену законом.
Ця форма підприємництва, яка дістала законну основу, може стати універсальною. Відповідно до неї в підприємницьку діяльність на контрактній основі можуть бути передані всі діючі сільськогосподарські підприємства, агрофірми й агрокомбінати. Передача державних підприємств у підприємництво як колишньому керівникові, так і будь-якому менеджерові (підприємцеві) може здійснюватися органом державної або місцевої влади залежно від підпорядкування форми власності. Питання передачі в різні форми підприємництва кооперативів, пайових товариств вирішують збори товариств, членів кооперативів, пайовиків.
3 урахуванням великих розмірів господарств особливо важливою є передача в контрактне підприємництво їх окремих підрозділів - бригад, ферм, цехів, дільниць, майстерень, парків машин тощо.
Таким чином, контрактне підприємництво - це новий великий крок до ринку. Воно належить до найбільш розвинутих форм виробничих відносин, які задовольняють вимоги та інтереси ринку. Контрактне підприємництво здатне істотно підвищити ефективність використання наявної матеріально-технічної бази, а також фінансових, матеріальних і трудових ресурсів підприємств.
Література:
1. Буднік О. М. Стан та перспективи розвитку аграрного підприємництва // Збірник наукових праць: “Економіка: проблеми теорії та практики”. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – Вип. 209. – Т 1. – С. 11-20.
2. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>