XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Музика О.Я. РОЛЬ КОЛОРИСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Музика Ольга Яношівна
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

РОЛЬ КОЛОРИСТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

На сучасному етапі реформування вищої професійної освіти важливою проблемою є підготовка вчителів образотворчого мистецтва, які покликані здійснювати естетичне виховання підростаючого покоління, навчати бачити і розуміти прекрасне у житті і мистецтві, допомагати реалізувати себе у художній творчості.
Підготовка кваліфікованих спеціалістів у системі вузу – складний процес, який вимагає постійного вдосконалення і поглиблення теоретичної бази навчання, пошуку і втілення нових методів і прийомів у навчальний процес з усіх дисциплін образотворчого циклу.
Важливою проблемою загальної системи навчання на мистецько-педагогічних факультетах є розвиток у студентів сприйняття кольору, здібності до його відтворення у навчально-творчих роботах. Адже вдосконалення колористичної підготовки, яка включає розуміння, бачення і застосування кольору у творчій і педагогічній діяльності, сприяє підвищенню професійного рівня майбутніх спеціалістів. Навчання основам колористики є одним із ефективних засобів естетичного виховання.
У науковій і методичній літературі накопичено велику кількість теоретичних матеріалів з проблем кольору. Питанням закономірності живописного зображення приділяли увагу ще в епоху Відродження відомі художники і вчені: Л.Альберті, А.Дюрер, Леонардо да Вінчі, Ч.Ченіні та ін. Важливість формування правильного колірного бачення в образотворчому мистецтві підкреслював Гегель: «Почуття кольору повинно бути художньою властивістю, своєрідним способом бачення і осягнення існуючих колірних тонів, а також повинно складати суттєвий бік відтворюючої здібності уяви і винахідливості» [1, 239].
Велику цінність для колористики, як науки, мають дослідження, розробки І.Гете, Е.Делакруа, І.Ньютона, В.Оствальда, Ф.Рунге, а також авторські концепції сприйняття і використання кольору, розроблені І.Іттеном, В.Кандинським, К. Малевичем, М.Матюшиним, П.Флоренським.
Методичні аспекти сприйняття і відтворення кольору в процесі навчання живопису знайшли своє відображення в педагогічних установках видатних художників-педагогів О.Іванова, К.Коровіна, І.Рєпіна, В.Сєрова, В.Сурикова, П.Чистякова, О.Мурашка та ін.
Значний вклад у розвиток художньої педагогіки і методики внесли сучасні вчені-методисти: Г.Бєда, М.Волков, В.Зінченко, Є.Ігнатьєв, О.Іконніков, В.Кузін, С.Ломов, М.Ростовцев, Н.Сокольнікова, О.Унковський, Є.Шорохов та ін.
Питання колористики і кольорознавства відображені в багатьох наукових працях С.Алєксєєва, О.Зайцева, Л.Миронової, Г.Шегаля та ін.
«Кольорознавство – систематизована сукупність даних фізики, фізіології і психології, які відносяться до процесів сприйняття і розрізняння кольору. Кольорознавство включає фізичну теорію кольору, теорію колірного зору і питання вимірювання і кількісного вираження кольору» [3, 445].
Отже, колористика включає знання про природу кольору, основні, похідні та додаткові кольори, характеристики кольору, контрасти, колорит, змішування кольорів, колірну гармонію, культуру, а також мову кольору. Ця наука опирається на фізичні властивості кольору. Людське око здатне сприймати 360 колірних відтінків. Вчений Гете приділив значну частину своєї відомої праці «Вчення про колір» психологічній дії кольору і необхідності свідомого використання його в художній творчості. Він писав: «Кольори діють на душу: вони можуть викликати почуття, пробуджувати емоції та думки, котрі нас заспокоюють або хвилюють, вони наводять смуток або веселять». Вчений підкреслював, що дія кольору «на зорові відчуття, а через них і на психологічний стан... завжди визначена і вагома, поєднана зі сферою морального». Тому «... взятий окремо як елемент мистецтва, колір може бути використаний для сприяння вищим естетичним цілям» [2].
Колористична підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва включає в себе розвиток колористичного сприйняття, «постановку ока», а також систему спеціальних знань і вмінь з колористики, до яких можна віднести: знання зорового сприйняття кольору, закономірностей колірної композиції, історичного аспекту проблематики кольору в образотворчій діяльності; засвоєння теоретичних понять в даній області; вивчення психофізіологічних і формотворчих властивостей кольору, його виразних особливостей і закономірностей, методів, прийомів, форм і засобів образного вираження; досвід творчої діяльності роботи з кольором, уміння проводити колористичний аналіз художнього твору; володіння навичками і технічними прийомами створення колірних поєднань та ін.
Колористика, як художня категорія, розглядає колір у всіх його властивостях, що необхідно для цілісної підготовки майбутнього учителя образотворчого мистецтва, оскільки роль кольору у його діяльності дуже велика: засобами кольору виконується багато творчих задач, а також учбової, методичної, позакласної роботи в школі.
Таким чином, підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в області кольору повинна будуватися на науковій основі, яка передбачає вивчення основ колористики і розгляд різних колірних явищ у творчій і педагогічній діяльності, адже сучасному суспільству потрібні кваліфіковані спеціалісти, які володіють високим рівнем колірної культури.
Література:
1. Гегель Г.В. Естетика. В 4-х т. – М.: Т.3. – 1971.- 621 с.
2. Гете В. К учению о цвете. Избранные соч. по естествознанию. - Л.: АН СССР, 1957. – 311 с.
3.Цойгнер Г. Учение о цвете (популярный очерк). – М.: Изд-во литературы по строительству, 1971. – 159 с., с.445


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>