XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Музика О.Я. СИНЕРГЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

Музика Ольга Яношівна
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

СИНЕРГЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

В умовах реформування перед сучасною національною школою України особливо гостро постає питання розвитку творчої особистості, здатної глибоко сприймати, високо цінувати і цілеспрямовано примножувати матеріальні і духовні цінності. Тому важливим завданням вищої педагогічно освіти є цілеспрямований розвиток творчих здібностей і можливостей майбутніх учителів образотворчого мистецтва, підтримка художньо обдарованої студентської молоді, формування умінь і навичок творчої самореалізації у сфері мистецтва .
Творчі здібності вчителя образотворчого мистецтва є необхідним компонентом його професійної діяльності, ефективною передумовою успішного розв’язання ситуацій, які виявляються у процесі естетичного ставлення до художніх цінностей, їх сприймання, осмислення та інтерпретації в системі навчально-виховної роботи в школі.
Як філософська категорія, творчість – це вища і специфічна форма розвитку. У свою чергу, розвиток – це рух, діяльність, у процесі якої відбувається становлення особистості, яка є центром, суттю всього буття. У Великому енциклопедичному словнику особистість визначається як ”поняття, вироблене для відображення соціальної природи людини, розгляду її як суб’єкта соціокультурного життя, визначення її як носія індивідуального начала (інтереси, здібності, устремління, свідомість і т.ін.)“ [1, с.440].
Особистість розкривається у контексті соціальних відношень, спілкування і предметної діяльності.
Особистість невід’ємна від філософської категорії «система». Сьогодні міждисциплінарним напрямом у науці є синергетична концепція філософського поняття розвитку нелінійних систем.
У Новітньому філософському словнику синергетика визначається як ”сучасна теорія самоорганізації, нове світобачення, яке пов’язується з дослідженням феноменів самоорганізації, нелінійності, нерівноважності, глобальної еволюції, вивченням процесів становлення «порядку через хаос» (І.Пригожин), біфуркаційних змін, незворотності часу, нестійкості як основної характеристики процесів еволюції» [2, с.618].
Досліджуючи проблему творчості і творчої діяльності з позиції синергетики, Ю.В. Шаронін [4, с.81] виділив характерні риси творчого мислення педагога: багатоваріантність, різноманітність підходів, випадковість, хаотичність. Базовими параметрами творчої особистості можна вважати: активність, відкритість, уяву, морально-ціннісні орієнтації, відповідальність, свободу самовираження, реалізацію, задоволеність діяльністю.
Розглядаючи особистість з позицій синергетичної концепції у розвитку її творчих здібностей, можна виділити такі її особливості:
– енергетика – активний початок, який впливає на систему з боку творчої особистості;
– відкритість системи – її постійний обмін енергією, інформацією з навколишнім середовищем;
– діалогічність системи – здатність до спілкування, уміння звертатися до внутрішнього світу, побачити його очима іншої людини;
– свобода вибору: ідея нелінійності розвитку, що лежить в основі синергетики і полягає у багатоваріантності, альтернативності, можливості вибору з цих альтернатив у процесі конструктивної діяльності;
– задоволеність діяльністю, що якісно впливає на розвиток творчих здібностей особистості.
Вибір синергетичного підходу у розумінні поняття розвитку творчих здібностей, на нашу думку, звільняє хід думок від однолінійності і штампів, відкриває поліфункціональність та багатомірність гіпотез і теорій, а також дає змогу по-новому осмислити особливості самого процесу розвитку творчої особистості. Такий підхід припускає можливість і необхідність виділення істотно нового у трактуванні поняття розвитку творчих здібностей особистості, а саме:
1) визнання з позицій синергетики особистості як відкритої системи та її самоцінності;
2) розуміння флуктуації (відхилення) творчого мислення, оскільки будь-яка функціонуюча система не є стабільною – у ній неминуче нагромаджуються відхилення, які ведуть до хаосу і можуть навіть викликати її розпад;
3) знаходження суперечностей процесу розвитку творчих здібностей, оскільки самоорганізація можлива при неоднорідності системи, за наявності нерівноважних структур;
4) виокремлення дисипації (самовибудовування) творчих здібностей, які, згідно з положеннями синергетики, внаслідок флуктуаційних змін у системі, можуть самовибудовуватись і створювати таким чином регулярну структуру на рівні кооперативної, узгодженої взаємодії частин, що утворюють нову стаціонарну структуру;
5) визначення єдиного темпу розвитку творчих здібностей, адже у процесі еволюції відкриті нерівноважні системи інтегруються в складні цілісні структури, які розвиваються в різному темпі;
6) врахування особливостей вікової сензитивності у розвитку творчих здібностей (у динамічній моделі розвитку особистості творчі здібності можна представити у вигляді відкритої і закритої структури, у якій мить відкриття є деякою миттю істини, і якщо цю мить упустити, то багато здібностей вже не зможуть розкритися повною мірою).
Таким чином, беручи до уваги продуктивні думки щодо визначення поняття розвитку творчих здібностей особистості, які виокремлено внаслідок ретроспективного аналізу, та поєднуючи їх із синергетичними уявленнями, є підстави для власної інтерпретації цієї категорії: розвиток творчих здібностей – це динамічний процес виникнення та керованої видозміни індивідуальних властивостей і якостей, який відбувається всередині відкритої, самоцінної системи особистості і базується на відповідних флуктуаціях, суперечностях, дисипаціях, темпомірах під час конструктивної діяльності конкретного вікового періоду.
Література:
1. Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн. Научн. ред. и сост. С.Ю.Солодовников. – Мн: МФЦП, 2002. – 1008 ст.
2. Новейший философский словарь /Сост. А.А.Грицанов. – Мн.:Изд. В.М.Скакун, 1998. – 897 с.
3. Федорова М.А. Педагогическая синергетика как основа моделирования и реализации деятельности преподавателя высшей школы. Дисс. ... канд. пед. наук. – Ставрополь, 2004. – 147 с.
4. Шаронин Ю.В. Психолого-педагогические основы формирования качеств творческой личности в системе непрерывного образования: (Синергет. подход). – М.: МГИУ, 1998. – 321 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>