XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

М’якуш М.Є. СУТНІСТЬ ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

М'якуш Мар'яна Євгеніївна,

студентка факультету бізнесу Луцького національного технічного університету

Науковий керівник:

кандидат економічних наук, в.о. доцента кафедри менеджменту та маркетингу ЛНТУ

Герасимяк Неля Вікторівна,

СУТНІСТЬ ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Кардинальні зміни, що відбуваються в суспільно-політичному й економічному житті України вимагають створення принципово нової системи управління персоналом. Актуальними на сьогодні є розробка й впровадження систем стимулювання кадрів, що підвищить трудову активність, сприятиме досягненні особистих цілей і цілей підприємства. 
Даній тематиці присвятили свої наукові праці такі вчені, як Бугуцький О.,  Горлатий М., Докучаєв О., Єськов А., Жалило Б., Самоукина Н., Сімакова Ю., Якубенко В. та ін.

Партисипативне управління - це один із сучасних методів менеджменту, що передбачає його демократизацію, участь найманих працівників в управлінні фірмою. Термін «participative management» дослівно означає «управління, засноване на участі». Ключове слово «участь» означає різні форми участі працівників в управлінні компанією. Термін «партисипатія» запозичено із зарубіжної теорії і практики управління, він означає залучення найманих працівників до прийняття управлінських рішень.   Найважливіша ознака явища партисипатії в управлінні організацією - це партнерські відносини працівників між собою та з керівництвом. 

Участь працівників у прийнятті рішень, постановці завдань і в їх наступній реалізації сприяє задоволенню потреб досягнення. Завдяки широкій участі працівників у підготовці заходів з удосконалення діяльності організації задовольняються потреби самореалізації, самоствердження. Партисипатія в жодному разі не применшує ролі, прав і відповідальності керівників. В основі їх відносин із найманими працівниками лежить делегування повноважень, використання дорадчих принципів. Плеяда вчених, науковців та практиків дійшли висновку, що партисипативне управління є одним з найперспективніших напрямів у теорії та практиці управління, оскільки дозволяє повніше розкрити творчий та трудовий потенціал працівників, підвищити мотивацію, збільшити продуктивність праці, поліпшити якість продукції та трудову дисципліну, зменшити конфліктність [2]. 

Керівники зарубіжних підприємств успішно застосовують методи партисипатії. Яскравим прикладом є підхід до управління, який активно втілюється в життя відомим концерном Toyota. Так його керівник характеризує процес добору кадрів: "... ви можете бути здивовані, але наш процес добору кадрів клопіткий, ретельний та навіть вимотуючий, це не система, покликана швидко заповнити існуючі вакансії. Ми шукаємо людей, здатних самостійно думати, вирішувати завдання, здатних працювати у команді. Коротше кажучи, ми потребуємо не сильних м'язів, а сильних мізків..."[5]. Отже, підприємство може досягти визначних результатів тільки за умови використовування всього потенціалу кожного із своїх працівників та надання їм можливості творчо мислити, поважати себе та пишатися собою. Люди працюють із повною віддачею не заради грошей або зі страху покарання, а заради морального задоволення.

Практичним досвідом функціонування переважної більшості підприємств України різних форм власності й господарювання встановлено, що чітко напрацьовані робочі операції та добра заробітна плата не завжди ведуть до підвищення ефективності використання персоналу [4]. Робітники реагують на тиск зі сторони співробітників, тому в деяких ситуаціях не зважають на накази керівництва та матеріальні стимули.

Ефективність використання людських ресурсів підвищиться, якщо керівництво підприємств проявлятиме більше піклування до своїх працівників, використовуватиме прийоми управління відносинами між людьми та забезпечуватиме більш ефективні дії безпосередніх керівників відносно наявної робочої сили.

Таким чином, вміле використання поведінкового підходу з акцентуванням на запровадженні партисипатії буде сприяти підвищенню ефективності як праці самого працівника, так і результатів діяльності підприємства в цілому.

 Тому, вважаємо, що в сучасних умовах господарювання в Україні підприємствам слід впровадити участь робітників в управлінні. Це буде програма їх мотивування шляхом надання можливості участі в обговоренні та прийнятті рішень стосовно діяльності підприємства. Партисипативне управління в Україні слід реалізувати за такими напрямками: працівники отримують право самостійно приймати рішення у таких аспектах діяльності: вибір засобів здійснення трудового процесу, режим роботи і відпочинку, запровадження нових методів роботи; працівники можуть бути залучені до постановки цілей, яких їм належить досягти, до визначення завдань, що потребують виконання; працівникам надається право контролю за якістю продукції і водночас установлюється відповідальність за кінцевий результат; партисипативне управління дає працівникам право на формування складу робочих груп (бригад) із членів організації та на визначення, з ким вони кооперуватимуться в процесі групової діяльності; працівники залучаються до різноманітних творчих груп, органів управління як на низовому рівні, так і на рівні організації.

        Таким чином, партисипативне управління є одним із сучасних ефективних методів менеджменту, що передбачає демократизацію, участь найманих працівників в управлінні виробництвом, використання потенціалу людських ресурсів організації та розвитку підприємства. Використання ідей партисипативного управління дає менеджерам ключ до побудови ефективної системи мотивації працівників підприємства.

Література:

•1. Бугуцький О.А. Мотивація праці в умовах ринкової економіки/ О. А. Богуцький. - К.: Урожай, 1993. - 386 с.

•2. Докучаєв О.А. Методи дослідження механізму мотивації персоналу підприємства/ О. А. Докучаєв // Економіка та держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - 2006. - №8 - С. 79-82

•3. Єськов А.Л. Индивидуализация системы нематериального стимулирования в современных условиях / А.Л. Єськов, В.Е. Брижниченко // Вісник Технологічного університету. Поділля. - Хмельницький, 2002. - N5. - С. 27-30. 

•4. Колот А.М. Мотивація персоналу/ А. М. Колот. - К.: КНЕУ, 2004.- 337с.

•5. Сімакова Ю.С. Партисипативне управління як один із найперспективніших напрямів у теорії та практиці управління [Електронний ресурс]/ Ю. С. Сімакова - Режим доступу: http:// www. drohobych. net/ 2010/ pdf 

6.  Якубенко В. Д. Партисипативне управління в соціалізації корпоративних відносин/ В. Д. Якубенко// Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Зб. наук. праць. Вип. IV. - Чернівці, 2003. - С 19-24. 

 

e-mail: M_A_R_I_A_N_A@ukr.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>