XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Наливайко О. Б. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Наливайко О. Б.

ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Кафедра іноземних мов

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ  СТУДЕНТІВ ВИЩОГО МЕДИЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

         На сучасному етапі розвитку України медичну освіту не можна розглядати окремо від загальної системи професійної освіти, особливостей її розвитку, виховання професійної культури та гармонійного розвитку майбутнього лікаря. При цьому необхідно враховувати традиції, що склалися в системі охорони здоров'я,  та  специфіку самої медичної освіти.   

        З часів Цицерона сформувався варіант поняття "культура" как cultura animi - обробіток, плекання душі, духа.[1, 47] Потім сюди почали включати й виховання, освіту, в загальному просвіту людини та суспільства. Сподіваємось, що процес формування майбутнього спеціаліста в медичному учбовому закладі буде сприяти  його послідовному професійному та культурному вдосконаленню.

         Виховання професійної культури студентів-медиків в процесі вивчення гуманітарних дисциплін викликає значний інтерес серед викладачів вищих навчальних медичних закладів, медичних коледжів. Одним із основних напрямків у роботі викладачів зі студентами-медиками є підготовка лікаря-фахівця з високою професійною культурою. Усі дисципліни університету сприяють розвитку особистості майбутнього спеціаліста з низкою професійних знань та вмінь. Викладачі кафедри іноземних мов, латинської мови та основ медичної термінології використовують інноваційні форми та методи для набуття студентами досвіду під час заняття:

  ‒  заохочення студентів-медиків до активної участі в роботі студентських   

      наукових конференцій (СНК) для сприяння покращення професійного   

      рівня знань і гармонійного розвитку особистості майбутнього лікаря;

   ‒ регулярне проведення на заняттях міні-конференцій на теми сучасних

      професійно-етичних проблем, що виховують та формують культуру  

      студента-медика. Наприклад, теми "Problems Facing Medicine Today",  

      "Famous Scientists - Physicians of the World" та ін.;

   ‒ сюжетно-рольові ігри "Family Doctor and his Patients" (giving first aid,  

      examination of the patients, methods of examining, making a diagnosis, etc";  

      "(Ambulance Doctor)" та інші - є дуже актуальними серед студентів і  

      навчають їх адекватно та професійно реагувати на скарги хворого,

      поставити точний діагноз,  виховують позитивне ставлення до пацієнта,

       який потребує особливої уваги лікаря;

         ‒ опрацювання  літератури   на медичну тематику, подання інформативних 

       доповідей;

   ‒ кураторська робота викладача, як засіб підвищення професійної культури

       лікаря, орієнтує студента на обрання вірного  професійного шляху;

   ‒ індивідуальні бесіди, обговорення науково-популярних фільмів на

      медичну тематику - це рушійні сили в процесі становлення студента   

      фахівцем своєї справи;

   ‒ відвідування геронтологічних відділень лікарень, неонатальних центрів  

      та інших медичних закладів виховує поняття співчуття, людяності та

       цінності життя у студента-медика.

     Особлива увага приділяється заохоченню студентів-медиків до активної участі в роботі СНК для вдосконалення та підвищення професійного рівня знань та вмінь й гармонійного розвитку майбутнього лікаря.

       Під час підготовки до наукової конференції студенти всіх факультетів

 активно вивчають медичну літературу, використовуючи всесвітньо відомі 

 латинські сентенції (афоризми, крилаті вирази), які є особливістю будь-якої      доповіді, наприклад :

           ‒ " Ніщо так не шкодить здоров'ю, як часта зміна ліків." ‒ Nihil aeque 

               sanitatem impedit, quam remediorum crebra mutatio.

    ‒ " Лікарю, вилікуй сам себе!" ‒ Medice, cura te ipsum.

    ‒ "Не йти вперед, значить - іти назад." ‒ Non prograedi est regredi.

    ‒ "Мистецтвом і людяністю, працею і знаннями повинен керуватися  

        лікар у  своїй діяльності." ‒ Arte et humanitate, labore et scientia.

    ‒ "Сильнодіючі ліки у руці недосвідченого, як меч у правиці безумця." ‒  

       Medicamenta heroica in manu imperiti sunt, ut gladius in dextra furiosi.

      [ 2, 298]

     "Iдучи до пацієнта, заспокой свої думки і почуття, будь добрим і  людяним і   не  шукай у своїй праці вигоди. Нехай гуманність стане твоєю релігією" - так

говорив відомий лікар Давньої Індії  Сушрута у трактаті "Сушрута-самхит".[3]

       Слухачі та доповідачі конференцій дізнаються про методи лікування, засоби терапії в Україні та країнах світу; пошук матеріалу, вивчення нової літератури, висвітлення нових проблем підвищують професійний рівень студентів-медиків.

        Педагогічна освіта передбачає  широку загальнокультурну підготовку. Остання включає гуманітарні, соціально-економічні, природничо-наукові дисципліни і поглиблене вивчення в даному контексті конкретної галузі знань, яка відповідає професійній спеціалізації. Загальнокультурний блок повинен забезпечити розвиток культуродоцільного світогляду майбутнього лікаря, створити умови для його життєвого і професійного самовизначення, оволодіння професійною культурою.

        Психолого-педагогічна, предметна і загальнокультурна підготовка тісно взаємопов'язані і сприяють гармонійному розвиткові особистості лікаря.

Проте, недостатній ступінь професійної культури лікарів, необхідної для забезпечення ефективної суспільної діяльності та існуючі на сьогодні  шляхи її формування складають реальну проблему.

     Щоб подолати цю проблему, потрібна активна участь педагогів-викладачів з дисциплін гуманітарного профілю, які мають вплив на студентів, не тільки передаючи їм свої знання, уміння і навички майбутньої професії, але і виховуючи майбутніх лікарів особистим прикладом. Професійна культура - це усвідомлена система, що містить у собі професійно-значимі особисті якості педагога, професійно-необхідні знання, вміння і навички, педагогічний досвід, творчий підхід до вирішення завдань, безперервний професійний розвиток лікаря впродовж його професійного життя.

       Враховуючи сучасні реалії та проблеми вітчизняної медицини підготовка майбутнього лікаря  має дещо формальний характер. Для підготовки фахівця бажаним є безпосередній контакт з високопрофесійними спеціалістами своєї галузі та в подальшому становлення клінічного мислення.

      Отже, тільки спільними зусиллями у щоденній важкій праці  можна виховати спеціаліста, здатного ефективно вирішувати сучасні проблеми й не забувати про головне - найвищою цінністю для медика в усі часи була й залишається людина.

Перспективи подальшого розвитку у даному напрямку:

      Майбутні наукові пошуки спрямовані на дослідження культури професійного спілкування майбутніх лікарів. Це дозволить констатувати рівень моральної освіченості студентської молоді у сфері  виховання, розробити програму розвитку та вдосконалення рівня професійної культури фахівців медичної галузі.

Література:

1. Закович М.М. Культурологія: українська та зарубіжна культура. Навчальний посібник. Київ ‒ Знання. 2007

2. Чернявский М. Н.  Латинский язык и основы медицинской терминологии. Минск -  1989. C - 298 ‒ 306.

3. Марчукова С. М. Медицина в зеркале истории. Глава 5.  Медицина Древней Индии.  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>