XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Намакарська В.В. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

Намакарська Вікторія Володимирівна, магістр

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

За сучасних умов господарювання для ефективного управління торговельним підприємством необхідно зосередити увагу на його ресурсному потенціалу - товарних запасах, які приносять основну частину прибутку та вважаються основною статтею витрат. Важливим аспектом в управлінні товарними запасами підприємства є чітко налагоджена їх інформаційна база, що забезпечить достовірну інформацію щодо планування та нормування товарних запасів, а також надасть можливість скоротити операційні витрати з їх реалізації. Такою інформаційною базою є система бухгалтерського обліку, організація якої забезпечує удосконалення господарського механізму та поліпшення управління підприємством вцілому.

Питанням організації системи обліку займались ряд вітчизняних та зарубіжних науковців серед яких: М.Т. Білуха, В.С. Лень, Ф.Ф. Бутинець, М.С. Пушкар, А.М. Кузьмінський, В.І. Сергєєв, Ч. Хорнгрен та інші.

Система бухгалтерського обліку як інформаційна база допоможе економістам для управління окремими господарськими процесами та координації господарських процесів по підприємству вцілому.

Оскільки для торговельних підприємств основними статтями доходів і витрат є товарні запаси, тому необхідно побудувати таку систему обліку товарних запасів, яка б надавала достовірну інформацію про стан товарних запасів на підприємстві, їх плануванні та нормуванні, а також можливості скорочення витрат по їх реалізації. Раціональна система бухгалтерського обліку товарних запасів передбачає дотримання принципів її побудови та дослідження структурних елементів окремо, що надасть можливість підприємству вчасно отримувати інформацію для прийняття управлінських рішень.

З прийняттям Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та затвердженням національних стандартів при організації бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності необхідно дотримуватись принципів, які повинні базуватись на міжнародних стандартах фінансової звітності та не суперечити їм. Вважаємо за необхідне порівняти принципи організації бухгалтерського обліку за національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності табл. 1.

Таблиця 1

Порівняння принципів бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за П(С)БО та МСФЗ

Принципи за П(С)БО Принципи за МСФЗ
автономності підприємства зрозумілість
безперервності діяльності доречність
періодичності суттєвість і сукупність
історичної (фактичної) собівартості своєчасність
нарахування та відповідності доходів та витрат достовірність
повного висвітлення повнота
послідовності правдиве подання
обачності обачність
превалювання змісту над формою превалювання сутності над формою
єдиного грошового вимірника нейтральність
  зіставність

 

Зосередимо увагу на деяких принципах П(С)БО та МСФЗ, які за змістом тотожні: - згідно П(С)БО принцип повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може впливати на рішення, що приймаються на її основі тотожний таким принципам МСФЗ як повнота, який передбачає, що інформація має бути повною у межах суттєвості та витрат і правдивого подання - інформація, протягом періоду повинна бути правдивою та не знижувати достовірність фінансових звітів; - принцип обачності (за П(С)БО та МСФЗ) передбачає, що методи оцінки повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; - принцип превалювання змісту над формою (за П(С)БО) або превалювання сутності над формою (за МСФЗ) передбачає, що операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. Проте, окрім вищезазначених принципів організації системи бухгалтерського обліку товарних запасів підприємства можуть керуватись й іншими принципами, які залежать від специфіки підприємства [4, с. 20]: 1) принцип цілісності потребує розглядати систему як об'єкт, як цілісне явище, якість якого не зводиться до властивості будь-якої частки, які утворюють ціле, тобто систему. Цілісність бухгалтерського обліку виявляється у комплексному використанні всіх джерел економічної інформації; 2) принцип всебічності передбачає врахування усіх внутрішніх зв'язків і відносин системи, всіх факторів, які впливають на її функціонування; 3) принцип субординації потребує будувати ієрархію елементів та відносин заздалегідь чітко визначеними критеріями (мобільність, адекватність тощо). Основним критерієм побудови ієрархії елементів системи обліку являється адекватність організаційної та технологічної структур підприємства; 4) принцип динамічності встановлює, що всі характеристики системи слід розглядати не як постійні, а як такі, що змінюються до своєї протилежності; 5) принцип випереджуючого відображення означає наявність постійних проблем, розв'язання яких продиктовано часом, що передбачає прогнозування найбільш вірогідного стану системи у майбутньому; 6) принцип системоутворюючих відносин потребує визначення саме тих зв'язків між елементами системи, які забезпечують її цілісність, існування та розвиток; 7) адаптивність щодо організації обліку означає пристосування їхньої побудови та функцій до конкретних умов управління; 8) паралелізм в організації обліку виявляється в обов'язковості наявності систем бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту в усіх самостійних господарських підрозділах; 9) ритмічність в організації обліку означає рівномірне надходження даних і видання вихідної інформації.

Враховуючи те, що в системі бухгалтерського обліку товарних запасів виділяється підсистема фінансового обліку, основною метою якої є відображення господарських операцій та забезпечення складання фінансової звітності, тому для побудови підсистеми саме фінансового обліку слід керуватись вище перерахованими принципами національних та міжнародних стандартів, основною метою яких є підготовка та складання фінансової звітності.

Слід звернути увагу, що торговельним підприємствам необхідно формувати та підтримувати запаси на заздалегідь розрахованому рівні, за можливістю, з мінімальним відволіканням капіталу. А тому необхідно звернути увагу на взаємозв'язок між запасами та витратами на їхнє формування і зберігання та можливості їх мінімізації в процесі управління запасами.

З усього вищесказаного можна зробити висновок, що для ефективного управління ресурсним потенціалом торговельного підприємства необхідна забезпеченість відповідною інформацією для прийняття тих чи інших рішень. Таку інформаційну базу формує система бухгалтерського обліку, яка в будь-який момент господарського процесу може надати достовірну інформацію про вартість товарних запасів за допомогою таких її підсистем як фінансовий та управлінський облік.

Література:

•1.   Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (зі змінами та доповненнями).

•2.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

•3.   Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. - 1272 с.

•4.   Організація бухгалтерського обліку. Контролю і аналізу: Підручник / А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко, В.П. Завгородній; За ред. А.М. Кузьмінського. - К.: Вища шк., 1993. - 223.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>