XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Наумко Ю.С. ВПЛИВ УПРАВЛІННЯ ТРУВДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ

асистент кафедри економіки і контролінгу

Сумський національний аграрний університет,

Наумко Ю.С.

ВПЛИВ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ

Процеси формування, використання і розвитку трудових ресурсів як у цілому в Україні, так і, зокрема в Сумській області, є недостатньо керованими.

В зв'язку з цим доцільно звернути увагу на такі фактори, як: відсутність єдиної інформаційно-аналітичної бази; недостатнє усвідомлення необхідності управління розвитком трудових ресурсів регіону; відсутність достатньої інформаційної бази; незацікавленість органів влади в її наявності; відсутність відповідної моделі управління; безвідповідальність профспілок, партій, інших громадських організацій у питаннях соціального захисту населення, які сьогодні визначають ймовірність переходу до управління цими процесами.

Гура А.М. [2] зазначає, що ефективність  виробництва  великою мірою визначається тим, як і за яких умов використовується робоча сила. Прискорення соціально-економічного розвитку суспільства можливе тільки у разі постійного вдосконалення головної його продуктивної сили, нової робочої сили з високим рівнем освіти, професійної підготовки, що є одним з головних завдань сучасного періоду.

Тарасевич В.Н. [6] вказує, що загальновизнаним результатом (ефектом) процесу праці є продукт праці, споживча вартість. У ролі витрат виступають витрати як живої, так і уречевленої в продукті людської праці. Оскільки жива праця витрачається продуктивно тільки доцільно впливаючи на засоби виробництва, правомірно розглядати ефективність процесу праці, як відношення його результату до сукупних витрат.

Ефективність сільськогосподарського виробництва залежить від рівня забезпеченості його трудовими ресурсами, а також їх зайнятості. Водночас необхідність управління ефективним використанням трудових ресурсів спричинила потребу у встановленні пропорцій їх розподілу й перерозподілу, збалансованості працевлаштування трудових ресурсів і робочих місць у сільському господарстві.

Причиною зниження ефективності використання трудових ресурсів в сільських територіях є низький рівень заробітної плати її затримки та невиплата, відсутність зв'язку між інтенсивністю праці її розміром, неефективна інформаційна підтримка безробітних з боку державних органів влади, знищення соціальної інфраструктури. Зниження ефективності господарювання не тільки негативно вплинуло на результати виробництва, але й завдало відчутної шкоди формуванню потрібного кадрового потенціалу галузі. Спад обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, процеси реорганізації підприємств та інші чинники призводять до загострення, проблеми зайнятості населення характерними рисами якої є нарощування темпів вивільнення працівників, значне порушення пропорції між попитом і пропозицією робочої сили та зростання чисельності безробітних, порушення нерегламентованої зайнятості,  перерозподіл трудових ресурсів за сферами діяльності та формами власності [7].

Група показників ефективності використання трудових ресурсів характеризує співвідношення між кінцевими результатами виробництва і чисельністю зайнятих у відповідній сфері виробництва або фондом робочого часу.

Ця група містить у собі систему взаємозалежних показників, серед яких найважливішими є показники продуктивності праці. В економічній практиці сільськогосподарського виробництва вихідною формулою розрахунку продуктивності праці (ПП) є наступна:

image002581.png              (1.1),

яка об'єднує різноманітні показники: виробництво валової продукції сільського господарства на одну людино-годину затраченої праці; виробництво конкретного виду продукції сільського господарства у натуральному виразі в розрахунку на людино-годину; виробництво валової продукції сільського господарства на одного зайнятого середньорічного працівника.

         Бородіна О.М. [1] стверджує, що одним з головних засобів підвищення ефективності використання трудових ресурсів, амортизації соціальної напруги в зв'язку з масовим безробіттям, низьким прожитковим рівнем більшості населення повинно постати належне законодавче врегулювання неповної зайнятості населення, розширення її сфери.

Загальний індекс ефективності спеціалізації визначається, як проста середня з часткових індексів, тоді як ефективність спеціалізації регіону визначається за наступною формулою [5]:

image002582.pngimage002583.pngimage002584.png   (1.2)

де - image002585.png image002586.png image002587.png  - відповідно середня собівартість, фондовіддача і продуктивність праці спеціалізованих галузей у регіонах;

    - відповідно середня собівартість, фондовіддача і продуктивність праці спеціалізованих галузей у цілому по країні;

- індекс ефективності спеціалізації в регіоні.

Спеціалізація є ефективною, якщо image002588.png ³1.

Визначення стратегічних шляхів розвитку трудових ресурсів регіону розраховують використовуючи показники економічної діяльності та показники ефективності. В силу того, що кожен регіон має властиві лише йому демографічні, інноваційні особливості, міграційні, освітні, культурні, територіально-галузеві, інформаційні особливості ринку праці, науково-технічний рівень розвитку, то трудові ресурси знаходяться у тісному зв'язку з певною територією. Тому територіальний фактор, що визначає специфіку управління трудовими ресурсами та відповідну концепцію їх розвитку. Соціально-економічний розвиток регіонів країни і територіальні особливості розвитку регіону, створюють необхідність встановлення регіональних пріоритетів розвитку території та вибору власної стратегії розвитку трудових ресурсів.

Статистичне визначення зайнятості населення на рівні окремого регіону може бути доповнене розрахунком таких показників [3].

Так, рівень зайнятості населення виражається у відсотках і обчислюється за формулою [4]:

image002589.png          (1.3)

де image002591.png  - рівень зайнятості населення;

image002592.png - чисельність зайнятих працездатних чоловіків і жінок у працездатному віці;

image002593.png - чисельність економічно активного населення.

Рівень зареєстрованого безробіття виражається у відсотках і обчислюється за формулою [4]:

В разі відмови в наданні роботи, що звернулися за допомогою в працевлаштуванні, Державна служба зайнятості реєструє їх як безробітних.   Сьогодні в Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних не збігається з кількістю тих, хто шукає місце роботи. По-перше - це пов'язано з тим, що населення України та її регіонів не звертаються за допомогою у працевлаштуванні до центрів зайнятості. Крім того, згідно з принципами МОП, безробітний не обов'язково повинен проходити реєстрацію в державній службі зайнятості. Це доводить наявність розбіжностей кількості безробітних, фіксованих відповідно до методології МОП з кількістю офіційно зареєстрованих безробітних [8].

Ефективність відображає взаємозалежність ефекту і факторів виробництва. Підвищення рівня збалансованості та продуктивності залучених ресурсів спричиняє зниження обсягу спожитих ресурсів та зростання ефекту.

Балансові розрахунки трудових ресурсів дозволяють економічно обґрунтувати рівень забезпеченості сільськогосподарських підприємств робочою силою, залучення її зі сторони, перерозподіл по окремих галузях, удосконалення спеціалізації виробництва, підвищення  конкурентоспроможності аграрних підприємств.

Література:

•1. Бородіна О.М. Людський капітал села: особливості та сучасний стан /Бородіна О.М. // Вісник аграрної науки.- 2004.- №8.-С.71-75

•2. Гура А.М. Економічна ефективність використання трудових ресурсів у сучасних умовах / Гура А.М. // Вісник Білоцерківського держ.агр. унів.- 2007.- Вип.49.-С.94-98

•3. Кремень О.І.Методологія статистичного вивчення зайнятості населення / Кремень О.І.// Статистика України.- 2004.-№3.-С.21-26

•4. Мармоза А. Т. Статистика сільського господарства / А. Т. Мармоза. - К. : Урожай, 1996. - 448 с.

•5. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком : навч. посібник / Д. М. Стеченко. - К. : Вища школа, 2000. - С. 94 - 95.

•6. Тарасевич В. П. Эффективность общественного производства: сущность, механизм роста / В. П. Тарасевич. - К. : Вища школа, 1999. - С.12-14

•7. Уланчук А. І. Аналіз використання трудових ресурсів в сільськогосподарському регіоні / А. І. Уланчук  // Збірник наукових праць / Уманський державний аграрний університет. - Умань, 2008. - Вип. 67. Ч. 2. - С. 61 - 67.

•8. Чмелева О. С. Демографическая ситуация  как одна из основ формирования трудовых ресурсов в Украине / О. С. Чмелева // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна : зб. наук. праць / редкол. : Александров В. В., Бабич В. П. (відпов. ред.) [та ін.]. - Х. : ХНУ ім.В.Н. Каразіна, 2004. - № 634. - С. 120 - 123.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>