XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Наумова А.І. МЕХАНІЗМ СИНТЕЗА СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Викладач Наумова Анна Ігорівна

Харківський національний економічний університет

МЕХАНІЗМ СИНТЕЗА СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

В умовах консолідованої власності, сталої оргструктури і відносно налагоджених виробничих і управлінських процесів, керівництво підприємства повинно серйозно замислюватися про стратегічні орієнтири і те, як підпорядкувати сталі (і орієнтовані на короткострокову перспективу) схеми управління досягнення цих орієнтирів в кінцеві терміни. На перше місце виходять технології збалансованого управління. Вони є засобом досягнення стратегічних цілей підприємства, що гармонізує успішну роботу в коротко - і середньостроковій перспективі.

Постає проблема побудування системи показників, яка повинна відігравати роль діючого, об'єктивного інструмента управління підприємством.

При синтезі системи показників пропонується виявити надлишкові параметри, які необхідно виключити. До їх числа можуть відноситися показники, не пов'язані з критичними чинниками успіху. Деколи підприємства вибирають надто багато показників через те, що вони або надлишкові, мусять перекривати один одного. Вони можуть використовувати цілий банк ключових показників для оцінки ефективності роботи, що налічує більше тисячі найменувань [1].

При такому обсязі і різноманітності показників досить важко сфокусуватися на найважливіших.

У зв'язку з реорганізацією, реструктуризацією підприємства деякі показники можуть виявитися зайвими. Часто підприємства мають декілька центрів, по яких виробляється оцінка показників. Управляючи своєю локальною відповідальністю для оптимізації локальних результатів діяльності, менеджери таких центрів вимушені вступати в конфлікт з інтересами центрів відповідальності і всього підприємства в цілому.

Керівники вважають, що достатньо чотири - сім показників, оскільки чим їх більше, тим важче співробітникам в них розібратися. Досвід багатьох підприємств показує, що це не так. Наприклад, співробітники професійно орієнтуються навіть в декількох десятках показників, що складають основу системи винагороди.

Вважається, що для кожної з чотирьох складових оптимальним є наступне число показників:

• фінанси: чотири-пять (22%);

• клієнти: чотири-пять (22%);

• внутрішні бізнес-процеси: вісім-десять (34%);

• навчання і розвиток: чотири-пять показників (22%).

Їх називають ключовими показниками ефективності діяльності підприємства [2]. Аналогічної точки зору дотримуються А. Гершун і М. Горський [3]. Слід відзначити, що близько 80% всіх параметрів, що входять в збалансовану систему показників, мають бути нефінансовими.

Деякі показники сигналізують про ситуації, які не узгоджуються з глобальними завданнями підприємства.

На нашу думку механізм синтезу системи ключових показників ефективності діяльності підприємства повинен складатися з реалізації наступних етапів:

•-       Формування (облік) стратегії підприємства;

•-       Складання альбому показників діяльності підприємства, що відображає результати бізнес-діяльності;

•-       Формування системи взаємозв'язків між показниками;

•-       Побудування системи показників, що комплексно відображає діяльність підприємства і спонукає можливості управління його розвитком [4].

Наприклад, такою системою може бути наступний перелік:

Фінанси: чистий прибуток підприємства; обсяг продажів продукції; обсяг продажів послуг контрактного виробництва; доля всіх витрат підприємства; доля довгострокових кредитів в позикових засобах.

Клієнти і продукти: відношення обсягу продажів продукції за період до кількості клієнтів; кількість клієнтів - споживачів продукції; кількість номенклатурних позицій продукції; індекс задоволеності споживачів продукції; кількість регіонів присутності підприємства; міра збільшення сили бренду підприємства.

Бізнес-процеси: середній час розробки нового продукту; середній час виробничого циклу; міра зниження собівартості одиниці продукції; доля браку готової продукції; міра виконання плану по вдосконаленню процесу продажів продукції; індекс зрілості системи процесного управління; міра виконання плану роботи корпоративного учбового центру.

Персонал і ресурси: відношення загального обороту підприємства до чисельності персоналу за рік; доля співробітників підприємства, відповідних вимогам; індекс задоволеності співробітників підприємства; доля посад, що мають посадові інструкції і моделі компетенцій; доля посад по яких розроблені ключові показники діяльності і система мотивації на їх основі; міра виконання плану по розвитку інформаційної системи підприємства.

Таким чином, запропоновано механізм синтезу системи показників діяльності підприємства, що дозволяє формувати напрямки його розвитку.

Література:

1. kpilib.ru [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kpilib.ru/.

2. iso.ru/journal/articles/347.html [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iso.ru/journal/articles/347.html.

3.  Гершун А. Технологии сбалансированного управления / А. Гершун, М. Горский. - М.: Олимп-Бизнес, 2006. - 416 стр.

4. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: Монографія. - Харків: ВД "ІНЖЕК", 2006. - 496 с.

e-mail: annanaumova84@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>