XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Назарова Л.В. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Назарова Л.В.

докторант науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Розвиток аграрного виробництва на сучасному етапі демократичного державотворення грунтується в основному на досягненнях науково-технологічно-технічного прогресу, визначальна роль у якому належить розвитку науки, прискоренню інноваційної діяльності.

У законі України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" визначено необхідність інноваційного оновлення сільськогосподарського виробництва шляхом впровадження новітніх технологій задля забезпечення випуску та реалізації конкурентоспроможної продукції як на внутрішніх так і на зовнішніх ринках.

Економічна ситуація в агропромисловому комплексі України в умовах функціонування її в СОТ потребує ефективного використання інноваційного потенціалу.

Поняття «інноваційний потенціал» має сьогодні широке розповсюдження. Коли мова йде про інноваційний розвиток «взагалі», достатньо повним і зрозумілим уявляється визначення: «інноваційний потенціал - сукупність різних видів ресурсів необхідних для здійснення інноваційної діяльності». Питання про те, яким чином ці складові входять в цілісність, яку називають інноваційним потенціалом, залишається відкритим. Здавалося б, входять вони практично лінійним способом і їх можна було б просто просумувати, якби вдалося відшукати одиниці виміру єдиної для всіх них розмірності. Адже уявляється цілком імовірним: чим більше ресурсів, тим вищим є цей самий інноваційний потенціал. Але реальний досвід підтверджує, що так буває далеко не завжди. Велика кількість підприємств, які мають колосальні ресурси часто виявляють набагато менший інноваційний потенціал, ніж невеликий, але творчий колектив новаторів. Це і стало першопричиною венчурного підприємництва.

Важливим завданням, яке має бути вирішено при становленні інноваційної моделі розвитку АПК полягає в необхідності своєчасного оновлення виробничого потенціалу на основі найновіших досягнень НТП, як на кожному підприємстві, так і в цілому на крупних господарських комплексах, вирішення цього завдання вимагає суттєвих капітальних вкладень. Безумовно, що позитивні перспективи розвитку вітчизняних аграрних підприємств безпосередньо залежить від притоку капіталу на оновлення виробничої бази та запровадження передових технологій.

В сучасних умовах господарювання корінним чином змінюються теоретичні уявлення щодо факторів економічного розвитку, господарська практика демонструє приклади, коли підприємства, що мають кращі природні ресурси залишаються збитковими, а обділені ними процвітають. Часто недостатніми для економічного успіху є трудові ресурси і навіть значні нагромадження основного капіталу. Більш розвинуті підприємства демонструють свої успіхи реалізувавши стратегію інтелектуалізації господарської діяльності. Це свідчить про те, що серед факторів економічного зростання поряд з фінансовою забезпеченістю висувається інтелектуальний ресурс розвитку, а саме наука, освіта, знання, інформаційна сфера, набутий досвід, менеджерські здібності, господарська культура в широкому розумінні. Використання цих ресурсів у процесі творчої діяльності складає глибинну основу соціально-економічного прогресу. Інтелектуальними ресурсами в тій чи іншій мірі володіє будь-який об'єкт господарювання, але оптимальне їх використання і розвиток поряд з фінансовим забезпеченням вдається насамперед тим з них, котрі здатні забезпечити весь процес інноваційного відтворення.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>