XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Назарова Л.В. СТАН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Назарова Л.В.

докторант науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України

СТАН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Серед процесів, які визначають особливості розвитку сучасного світу, провідним є процес інтернаціоналізації господарського життя. Його суть полягає в тому, що національні економічні системи можуть ефективно розвиватися лише за умови їх міжнародної взаємодії та переплетіння. Тому нині важко назвати країну, яка б не була суб'єктом міжнародних економічних відносин і не зазнавала впливу зовнішнього (міжнародного) середовища.

Розглянемо стан та основні зміни, які відбулися у зовнішньоекономічній діяльності України у 2010 році. Обсяг експорту товарів та послуг України за 2010р. становив 63067,1 млн.дол. США, імпорту - 66180,2 млн.дол. Порівняно з 2009р. експорт збільшився на 27,9 %, а імпорт - на 30,8 %. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 3113,1 млн.дол. (за 2009р. також негативне - 1312,6 млн.дол.). Таким чином, сальдо зовнішньоторговельного балансу погіршилося. Слід відмітити, що за умов від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі та нерозвинутого внутрішнього ринку проблема відображення негативних тенденцій у зовнішньоекономічній діяльності на соціально-економічному становищі у цілому набуває значної актуальності.

У 2010р. обсяги експорту та імпорту товарів України становили відповідно 51430,5 млн.дол. США та 60739,9 млн.дол. і збільшились порівня­но з 2009р. на 29,6 % та на 33,7 %. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі то­варами становило 9309,4 млн.дол. (за 2009р. також від'ємне - 5737,4 млн. дол.). На формування від'ємного сальдо вплинули окремі товарні групи: енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (-15941,3 млн.дол.), наземні транспортні засоби, крім залізничних (-2780 млн.дол.) та полімер­ні матеріали, пластмаси (-2355,1 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,85 (у 2009р. - 0,87). Зовнішньоторговельні операції товарами Україна здійснювала з партнерами із 217 країн світу.

До країн СНД було експортовано 36,4  усіх товарів, до країн ЄС -25,4 % (у 2009р. - відповідно 33,9 % та 23,9 %). Найбільші експортні поставки здійснювались до Російської Федера­ції - 26,1 % (залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання, механічні машини, чорні метали, енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки), Туреччини - 5,9 % (чорні метали, насіння і плоди олійних рослин, енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки, добрива, жири та олії тваринного або рослинного походження), Італії - 4,7 %, Біло­русі - 3,7 %, Польщі - 3,5 %, Німеччини - 2,9 % та Індії - 2,8 % від загально­го обсягу експорту.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з 2009р. збільшилась частка чорних металів з 25,8 % до 28,4 %, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки - з 5,4 % до 7,1 %, жирів та олій тваринного або ро­слинного походження - з 4,5 % до 5,1 %, руд, шлаків та золи - з 3,4 % до 5 %, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового обладнання - з 2% до 4,7%. Натомість зменшилась частка механічних машин - з 7 % до 6,1 %, електричних машин - з 5,6 % до 4,9 %, зернових культур - з 9% до 4,8%, виробів з чорних металів - з 4,9 % до 3,9 %. Із країн СНД імпортовано 44% усіх товарів, із країн ЄС - 31,4% (у 2009р. - відповідно 43,3% та 33,9%).

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту мали Російська Федерація - 36,5 % (енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки, механічні машини, чорні метали), Китай - 7,7 % (механічні та електричні машини, взуття, полімерні матеріали, пластмаси, одяг текстильний та три­котажний), Німеччина - 7,6 % (механічні та електричні машини, наземні транспортні засоби, крім залізничних, фармацевтична продукція, полімерні матеріали, пластмаси), Польща - 4,6 %, Білорусь - 4,2 %, США - 2,9 % та Італія - 2,3 %. Основу товарної структури зовнішньої торгівлі України становили мінеральні продукти, недорогоцінні метали та вироби з них, механічні та електричні машини, продукція хімічної та пов' язаних з нею галузей про­мисловості, транспортні засоби та шляхове обладнання, продукти рослин­ного походження.

Найактивніше здійснювали експортно-імпортні операції з товарами та послугами підприємства м. Києва, Донецької, Дніпропетровської, Оде­ської та Київської областей.

У 2010р. в економіку України іноземними інвесторами вкладено 5986,0 млн.дол. США прямих інвестицій: із країн ЄС надійшло 4605,8 млн.дол. (76,9 % загального обсягу), із країн СНД - 849,2 млн.дол. (14,2 %), з інших країн світу - 531,0 млн.дол. (8,9 %). У той же час капітал не­резидентів зменшився на 809,7 млн.дол. Інвестування здійснювалось переважно у вигляді грошових внесків, які становили 5684,8 млн.дол. (95,0 % вкладеного обсягу). Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці тощо, за 2010р. стано­вив 4655,0 млн.дол.

Зросли обсяги капіталу з Кіпру на 909,3 млн.дол., Російської Федера­ції - на 836,4 млн.дол., Нідерландів - на 753,3 млн.дол., Франції - на 736,3 млн.дол., Німеччини - на 475,0 млн.дол. і Швеції - на 454,1 млн.дол. Зазначені країни забезпечили майже 90% приросту іноземного капіталу в Україні. За рахунок продажу капіталу нерезидентам інших країн і вилучення інвестицій зменшились обсяги капіталу інвесторів зі Сполучених Штатів Америки на 116,7 млн.дол. та Ізраїлю - на 12,8 млн.дол., капітал інвесторів з Норвегії та Ісландії зменшився на 71,3 млн.дол. та на 29,3 млн.дол. відповід­но за рахунок продажу капіталу нерезидентам інших країн.

Отже, зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід'ємною частиною гос­подарської діяльності усіх учасників ринкових відносин. Формування ринкових відносин в національній економіці не можливе без здійснення відповідних економічних реформ та включення України у світові інтеграційні процеси і особлива роль при вирішенні цих проблем належить зовнішньоекономічній діяльності

Література:

1. Офiційний cайт Держкомстату - http://www.ukrstat.gov.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>