XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Назарук М. В., к. ф.-м. н., Григорович В. Г. ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІПЕРКУБУ ДАНИХ

Назарук М.В., к.ф.-м.н. Григорович В.Г.

Рівненський державний гуманітарний університет, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ШКОЛИ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІПЕРКУБУ ДАНИХ

Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору, об'єктивно вимагає від української школи адекватної реакції на процеси реформування загальної середньої освіти, що відбуваються у провідних країнах світу. Зокрема, запровадження новітніх технологій навчання, основаних насамперед на використанні сучасних інтелектуальних освітніх технологій, потребує вирішення проблеми трансформації загальноосвітніх шкіл - переведення кожної школи у той стан, в якому стане технічно можливим застосування інформаційно-комп'ютерних технологій навчання.

Розв'язання вказаної проблеми можливе завдяки реалізації експертної системи - програмного генератора проектів переведення кожної школи із нинішнього (фактичного) стану у цільовий стан. Для цього слід побудувати інформаційну модель школи, яка опирається на сукупність параметрів (даних), що описують школу і, зокрема, з використанням сучасних засобів збору, зберігання і обробки даних заснованих на технології створення сховищ даних, як агрегованого інформаційного ресурсу, що містить інформацію з усієї предметної області та використовується для підтримки прийняття рішень.

На попередніх етапах дослідження авторами для побудови інформаційної моделі школи були проаналізовані параметри оцінювання діяльності навчальних закладів, рекомендовані МОН України, державними органами управління освітою, Національним проектом «Відкритий Світ». Запропоновано кожний з параметрів, залежно від його можливості використання при побудові експертної системи, відносити до однієї з підмножин (категорій): фіксованих атрибутів F, формальних атрибутів I чи важливих V.

Інформаційну модель системи загальноосвітніх навчальних закладів побудуємо на основі простору станів системи, який подамо трійкою вигляду:

S = ( O, A, R ),

де O - множина об'єктів (шкіл); А - множина їх атрибутів (інформаційні параметри, що описують школу); R - множина зв'язків між об'єктами (відношення на множині об'єктів).

Додавання або вилучення об'єкта, зміна значення атрибуту чи зміна зв'язку приводить до зміни стану системи.

Інформаційну модель загальноосвітнього навчального закладу реалізуємо у вигляді гіперкубу даних. Виміри гіперкубу даних подають одну із характеристик, важливих з точки зору реалізації проекту трансформації та переведення школи у перспективний цільовий стан.

Гіперкуб даних позначимо як множину комірок, що відповідає множинам V, A:

H (V, A),

де image002624.gif - множина вимірів гіперкуба,image002625.gif , image002626.gif - множина атрибутів виміру Vi,image002627.gif - множина атрибутів гіперкубу [1].

Атрибутами відношення багатовимірної моделі школи будуть параметри оцінювання навчальних закладів. Кортежі відношення міститимуть значення атрибутів окремої школи (наприклад, кількість учнів, кількість комп'ютерів та ін.). Таким чином кожна комірка гіперкубу H (V, A) визначатиметься одним і лише одним набором значень вимірів - атрибутів.

Очевидно, кожній комірці гіперкуба даних image002628.gif відповідає єдино можлива множина атрибутів вимірів image002629.gif.

Для отримання доступу до даних загальноосвітніх шкіл необхідно фіксувати виміри image002630.gif та атрибути image002631.gif гіперкуба школи (вказувати множину необхідних вимірів V і значень атрибутів A).

Уздовж кожної осі гіперкуба значення атрибутів оцінювання загальноосвітніх навчальних закладів можуть бути організовані у вигляді ієрархії, що представляє різні рівні їх деталізації. Це дозволить створити ієрархічні виміри, за якими при подальшому аналізі даних буде здійснюватися агрегування або деталізація подання даних [2].

Представлення даних, засноване на багатовимірній моделі, в сукупності з застосуванням різних методів візуалізації отриманих даних дозволить адекватно оцінити систему загальної середньої освіти України. Таким чином, для конкретної школи можна буде віднайти траєкторію оптимальної трансформації з метою переведення її з фактичного стану в цільовий.

Література:

1. Шаховська Н.Б. Сховища та простори даних: Монографія /  Н.Б. Шаховська, В.В. Пасічник. - Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. - 244 с.

2. Заботнев М.С. Методы поиска и агрегации информации в разреженных гиперкубах данных / М.С. Заботнев // Информационные технологии. - 2006. - №1. - С.57-62.

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>