XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ничик В.О., к.т.н. Фесун М.М. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Студент, Ничик В. О.

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля

Науковий керівник: к.т.н., доцент Фесун  М.М.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

В Україні відбувається посилення конкуренції, внаслідок чого керівники фірм знаходяться в постійному пошуку нових (адекватних умов конкуренції) інструментів управління фірмами і важелів підвищення конкурентоспроможності, проте, змістовна сутність конкурентоспроможності не має загальноприйнятого формального, а тим більше кількісного визначення. Крім того, об'єктом аналізу конкурентоспроможності найчастіше є товар, а не вся діяльність фірми. Тому важливим фактором є комерційний успіх товару, що обумовлює і характеризує конкурентоспроможність. Це багатоаспектне поняття, що означає відповідність товару умов ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки за своїми якісними, технічних, економічних, естетичним характеристикам, але і за комерційним та іншими умовами його реалізації (ціна, терміни поставки, канали збуту, сервіс, реклама).

Конкурентоспроможність будь-якого товару може бути визначена тільки в результаті його порівняння з іншим товаром і, отже, є відносним показником. Вона відображає відмінність даного товару від товару конкурента за ступенем задоволення конкретних потреб. Для того, щоб з'ясувати конкурентоспроможність будь-якого товару необхідно не просто порівняти його з іншими товарами за ступенем їх відповідності конкретній потребі, але і врахувати при цьому витрати споживача на купівлю та подальше використання для задоволення своїх потреб.

Таким чином, під конкурентоспроможністю розуміється комплекс споживчих, вартісних (цінових) характеристик товару, що визначають його успіх на ринку, тобто перевагу саме цього товару над іншими в умовах широкої пропозиції конкуруючих товарів-аналогів. І оскільки за товарами стоять їхні виробники, то можна з повною підставою говорити про конкурентоспроможність відповідних підприємств, об'єднань, фірм, так само як і країн, в яких вони базуються.

Вивчення конкурентоспроможності товару ведеться безперервно і систематично, у тісній прив'язці до фаз його життєвого циклу, щоб вчасно уловлювати момент початку зниження показника конкурентоздатності і прийняти відповідні рішення (наприклад, зняти виріб з виробництва, модернізувати його, перевести на інший сектор ринку.)

Для забезпечення конкурентоспроможності використовується все різноманіття стратегічних і тактичних прийомів служби маркетингу.

Забезпечення конкурентоспроможності - це, перш за все філософія роботи в умовах ринку, орієнтована на:
  а) розуміння потреб споживача і тенденції їх розвитку;
  б) знання поведінки і можливостей конкурентів;
  в) знання стану і тенденцій розвитку ринку;
  г) знання навколишнього середовища і її тенденцій;
  д) уміння створити такий товар і так довести його до споживача, щоб він зволів його товару конкурента;
  е) мистецтво здійснювати все це на довготривалій, розрахованої на перспективу основі.

Істинне значення конкурентоспроможності з'являється тільки тоді, коли виробник виходить зі своїм товаром на ринок, коли товар на ринку протистоїть аналогів інших виробників і товарів-замінників. Тільки в тому випадку, якщо товар має конкурентною перевагою (більш низькою ціною або більш високої споживчої вартістю в порівнянні з товарами-конкурентами), він буде реалізований, тобто підтвердить свою конкурентоспроможність при наявності у покупця вибору між даними товаром, товарами-аналогами і товарами-замінниками.

Значне місце займає вивчення конкурентів і умов конкуренції в галузі, це необхідно фірмі в першу чергу для того, щоб визначити, в чому її переваги та недоліки перед конкурентами і зробити висновки для вироблення фірмою власної успішної конкурентної стратегії і підтримки конкурентної переваги.

            Найважливішим поняттям є "конкурентний потенціал" організації, під яким мається на увазі її потенційна можливість (поточні передумови) зберігати або збільшувати конкурентоспроможність в довгостроковому періоді. Іншими словами, конкурентний потенціал організації визначається сукупністю параметрів, що визначають можливість (потенціал і здатність організації ефективно функціонувати на ринку (утримувати або збільшити свою ринкову частку), мати достатньо високий рівень рентабельності) в перспективі.

З появою стратегічного планування і розвитком теорії конкуренції з'явився підхід до забезпечення конкурентоспроможності підприємств, заснований на стратегіях конкуренції. Даний підхід дозволяє провести аналіз досягаються конкурентних переваг підприємства, але не дає точного кількісного вираження результатів оцінки і тому не може бути взятий за основу сучасної системи забезпечення конкурентоспроможності.

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства носить комплексний характер. Тому недооцінка якого-або чинник може призвести до невдачі фірми на ринку. Кінцева мета будь-якого "маркетингового марафону" - перемога в конкурентній боротьбі. Перемога не разова, не випадкова, а як закономірний підсумок постійних і грамотних зусиль фірми. Відбудеться або не відбудеться, залежить від конкурентоспроможності товарів, забезпечення якої є головною метою маркетингу.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>