XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Нікітюк О.М. СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОННОСТІ ПРИ ЗАТРИМАННІ, АРЕШТІ, ВЗЯТТІ ПІД ВАРТУ

Нікітюк Олена Миколаївна

Студентка юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОННОСТІ ПРИ ЗАТРИМАННІ, АРЕШТІ, ВЗЯТТІ ПІД ВАРТУ

    Проблемам проку­рорського нагляду за додержанням оранами дізнання та досудового слідства за­конів на стадії порушення кримінальної справи приділяється велика увага. І це не випадково. Адже проблематика даної діяльності прокурора не обмежується суто відомчими рамками, а має принаймні дві дуже важливі сторони: вона без­посередньо, пов'язана із забезпеченням закон­ності та фундаментальними питаннями теорії і практики кримінального процесу. Разом з тим слід зазначити, що існуючі розробки не ви­черпують цю складку проблему, а тільки ство­рюють фундаментальну базу для подальшого її дослідження.

    Прокурорський нагляд за додержанням законів  у юридичній літературі на сьогодні роз­глядається як одна з форм державної діяльнос­ті, що набула нормативного закріплення в Конституції України та в Законі України «Про прокуратуру (функція нагляду).

    Основний зміст діяльності прокуратури - нагляд за додержанням і застосуванням за­конів, які регулюють соціально-економічне життя суспільства, що, по суті, повинно забез­печити точне та однакове їх застосування. [4, с.130]

    Здійснюючи свої повноваження в галузі Кримінального судочинства, прокурори слідку­ють за тим, щоб слідчі та працівники органів дізнання суворо додержувалися вимог, що міс­тяться в нормативних актах держави. Правиль­но організоване дізнання, досудове слідство є однією з істотних гарантій швидкого і повного розкриття злочину і, врешті-решт, винесення судом законного і справедливого вироку.

    Прокурорський нагляд за органами дізнан­ня і досудового слідства - один із важливих напрямів у діяльності органів прокуратури. Це самостійна галузь державного нагляду за точ­ним і неухильним виконанням законів. Її са­мостійність зумовлена специфікою предмета, об'єкта, задачами, формами і методами нагляду.[2, с.506]

    У ст. 29 Закону про прокуратуру визначаєть­ся предмет прокурорського нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства як: захист особи, її прав, свобод, влас­ності, прав підприємств, установ, організацій від злочинних посягань; виконання вимог закону про невідворотність відповідальності за вчине­ний злочин; запобігання незаконному притяг­ненню особи до кримінальної відповідальності; охорона прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством; здійснення заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють їх вчиненню. [1, с.20] Хоч, будь-які спроби визначити на законадавчому рівні коло питань,що входять до предмета відання прокуратури при здійсненні нагляду за додержанням законів, приречені на невдачу, оскільки вони не можуть охопити всієї багатоманітності цієї діяльності.

    Проблема прокурорського нагляду за законністю затримання, арешту, взяття під варту у визначених аспектах досліджена такими на­уковцями, як Д. Бакаєв, А. Белецький, Л. Дави-денко, В. Зеленецькиц, П. Каркач, В. Клочков, О. Кожевніков та ін.

    Як зазначають науковці у практичній діяльності слідчі та праців­ники органів дізнання розглядають затриман­ня та арешт не як процесуальну дію, яка, перш за все, пов'язана з попередженням злочинної ді­яльності підозрюваного чи намаганням обви-нуваченого ухилитися від слідства та суду, а як спосіб доказування виявленого, але ще не роз­критого злочину. В окремих випадках затри­мання використовується працівниками орга­нів дізнання для того, щоб отримати «потріб­ні» цим працівникам докази у кримінальній справі, примусити затриманого визнати свою вину, інколи навіть тоді, коли особа не винна та висуває на свій-захист переконливі докази. Са­ме здійснюючи нагляд за законністю затри­мання й арешту прокурор керується вимогами кримінально-процесуального  законодавства наказами та вказівками Генерального проку­рора, а також Положенням про попереднє ув'яз­нення та взяття під варту підозрюваних у ско­єнні злочину.

    Слід зазначити, що діяльність органів вну­трішніх справ і прокуратури із здійснення за­тримання та арешту регламентується не акта­ми адміністративного характеру, а законодав­чими актами. Закон України «Про прокурату­ру» вимагає від прокурорів здійснення такого нагляду, щоб затримання громадян проводи­лося лише відповідно до порядку та підстав, визначених у КПК України.

    У науковій літературі зазначаєгься, що з метою попередження випадків незаконного затри­мання необхідно встановити суворий порядок повідомлення прокурора про проведене затри­мання. Це повинно бути зроблено протягом до­би та обов'язково в письмовій формі. У повідом­ленні мають міститися підстави затримання та дані про особу затриманого. Протягом 48 го­дин прокурор виносить рішення про звільнен­ня затриманого або передає матеріали до суду для отримання постанови про взяття під варту. За законність та обгрунтованість утримання особи в цей період відповідальність несе проку­рор. [3, с.153]

    В юридичній літературі є думка про те, що згода прокурора на подання про обрання за­побіжного заходу у виді взяття під варту підо­зрюваного чи обвинуваченого є складовою частиною його діяльності з нагляду за дотриманням законів на стадії досудового слідства.

Однією з основних засад судочинства є законність, яка зокрема означає, що суд, суддя, прокурор, слідчий, орган дізнання, особа, яка проводить дізнання, у ході кримінально-проце­суальної діяльності зобов'язані неухильно і  точно виконувати всі вимоги Конституції та законів  України. Це одна з небагатьох засад, із якої немає і не може бути винятків. Виправдати недодержання чи неправильне застосування за­кону не можуть жодні обставини. Недотриман­ня у кримінальному процесі принципу «дозво­лено лише те, що передбачено законом» не­одмінно призведе до сваволі владних держав­них органів і посадових осіб, які провадять про­цес. Тому дотримання норм Конституції України, положень чинного КПК України, Закону України „Про прокуратуру" є передумовою успішного здійснення прокурорського нагляду за дотриманням законності органами дізнання та досудового слідства при затриманні, арешті та взятті під варту осіб, які піддані кримінальному переслідуванню.

Література:

1. Прокуратура України : законодавство, рішення Конституц.Суду України,накази та ін. Організаційно-розпоряд. док. Ген.прокурора України / Ген. Прокуратура України, за заг.ред. О.І. Медведька - К. : Юрінком Інтер, 2009. - 576с.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар. Тертишник В.М. - К.,:А.С.К.  2007. - 1056с.

3.  Клочков В. Концептуальная сущность и роль прокурорского надзора по охране и защите прав и свобод человека и гражданина // Підприємство, господарство і право. - 2005. - №10. - с.151-154

4.     Бабенко В. Деякі питання прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні // Підприємство, господарство і право. - 2003. - №7. - с.130

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>