XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ніколенко Л.М. ПРО КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Викладач  Ніколенко Людмила Миколаївна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

ПРО КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасні тенденції розвитку інтеграційних процесів постіндустріального суспільства вимагають від особистості усвідомлення власної ролі і значення у житті, а також дій у відповідності до власних переконань і цінностей.

Метою вищого навчального закладу, окрім професійного становлення особистості, стає забезпечення таких педагогічних умов, які максимально сприятимуть опануванню студентами простором соціальної взаємодії, реалізації ними основних ставлень: відкритості, поваги до інших, толерантності, готовності до сприйняття нового, співпраці, відповідальності за свої дії. При цьому підвищуються вимоги до розвитку інтегрованих умінь, котрі мають забезпечити майбутньому фахівцю високий рівень конструктивної взаємодії, універсальною формою якої виступає комунікація. Як бачимо, зовнішні обставини стимулюють і активують внутрішні можливості людини  в комунікації, тобто, її комунікаційний потенціал.

Питанням розробки проблеми комунікаційного потенціалу особистості в різних аспектах приділяється значна увага сучасними науковцями.

Враховуючи особливу значущість взаємодії людей у колективі, ряд дослідників особливо наголошує на міжособистісному боці процесу комунікації       (Г. Ложкін, Б. Ломов, Б. Паригін та ін.), зокрема підкреслюючи, що вона складає ніби внутрішній механізм життя колективу або соціального об'єднання: в процесі комунікативної взаємодії передається і засвоюється соціальний досвід, відбуваються зміни структури і сутності взаємодіючих суб`єктів, формується уся різноманітність людських індивідуальностей, відбувається соціалізація особистості.

Звернемося до наукових робіт, присвячених вивченню комунікаційного потенціалу особистості у контексті професійної діяльності.

Аналізуючи особистість керівника та його управлінську діяльність,         Л. Орбан-Лембрик під комунікативним потенціалом особистості розуміє внутрішньо притаманні керівникові  наявні комунікативні можливості, об`єктивні й суб`єктивні, які реалізуються  як свідомо, так і стихійно та змінюються разом із зміною функціональної діяльності керівника. Важливим нам видається те, що  при аналізі комунікативного потенціалу керівника науковець відзначає його психологічну та соціальну основи, де перша обумовлює намагання керівника максимально реалізувати свої індивідуальні властивості та характерологічні особливості у процесі спілкування, а друга  враховує систему суспільних відносин, причинно-наслідкові зв`язки, соціокультурний та етнопсихологічний контекст спілкування. Автор наголошує, що комунікаційний потенціал керівника здатен змінюватися, реалізовуватися в будь-яких проявах: від свідомості до практичних дій [1].  

О. Кощинець розглядає комунікаційний потенціал керівника загальноосвітньої школи і в його структурі виокремлює наступні складові: комунікаційні знання, комунікаційні вміння та навички, емоційно-емпатійні можливості, перцептивно-рефлексивні особливості, потребу у спілкуванні; комунікаційну готовність до управлінської діяльності; комунікаційну програму в системі управління; соціально-психологічне відображення управлінської реальності. Автор наголошує, що управлінська діяльність керівника загальноосвітньої школи - це перш за все взаємодія між людьми, які виступають суб`єктами впливу керівника і, водночас, є активними учасниками управлінського процесу. А соціально-психологічний за своєю суттю управлінський процес цілком залежить від комунікаційного потенціалу керівника [2].

С. Терещук серед основних характеристик комунікаційного потенціалу вчителя виокремлює наступні: комунікаційні  здібності, перцептивно-рефлексивні можливості, емоційно-емпатійні якості, комунікаційні вміння та навички, комунікаційні знання, мотивацію спілкування. Дослідник зазначає, що комунікаційний потенціал вчителя значною мірою обумовлений безпосередньо активною творчою участю педагога у спілкуванні, оптимальною напругою його психофізичних, індивідуальних властивостей, наявних комунікаційних здібностей [4].

Нас зацікавила також робота В. Пілецького, який звертає особливу увагу на аналіз психологічних складових комунікаційного потенціалу  студентської групи і стверджує, що психологічні складові комунікаційного потенціалу студентської групи майбутніх менеджерів-економістів визначають показники задоволеності загальною професійною підготовкою. Такими показниками, на його думку, виступають ціннісно-орієнтаційна єдність групи, можливість саморозвитку  і самовдосконалення, набуття комунікаційного досвіду, високий рівень потреби у спілкуванні, комфортне самопочуття у групі, позитивна мотивація, умови і характер спілкування в студентській групі. В свою чергу, актуалізація комунікаційного потенціалу забезпечується комунікаційними чинниками, що впливають на задоволеність: демократичний стиль керівництва у групі, діалогічний характер взаємодії, реалізація статусу особистості в позиції студента [3].

 Як свідчить вище викладений аналіз вітчизняної і зарубіжної психолого-педагогічної літератури, вивчення категорії «комунікаційний потенціал особистості» є актуальною проблемою теорії і практики сьогодення.

У той же час питанню дослідження комунікаційного потенціалу студентського об'єднання на сьогодні приділяється недостатня увага, що зумовлює потребу подальшого вивчення даного феномену у педагогічному аспекті.

Література:

•1.  Орбан-Лембрик Л.Е. Мотиваційна сфера особистості керівника // Вісник Прикарпатського університету: Філософські і      психологічні науки. - Івано-Франківськ, 1999. - Вип. 1. - С. 105 - 111.

•2.  Кощинець О. Соціально-психологічні особливості управлінської діяльності керівника закладу освіти: автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05. Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2001.- 18 с.

•3.  Пілецький В.С. Комунікаційний потенціал студентської групи як чинник успішності професійної підготовки майбутніх менеджерів-економістів: Дис. канд. психол. наук. - Івано-Франківськ, 2003. - 195с.

•4.  Терещук С.В. Психологічні детермінанти комунікаційного потенціалу вчителя: Дис. канд. психол. наук. - Івано-Франківськ, 2001. - 190с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>