XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Нішніанідзе Т. ПРОБЛЕМИ ПОНЯТТЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ

Нішніанідзе Тімур

здобувач кафедри криміналістичних експертиз

Київського національного університету внутрішніх справ

ПРОБЛЕМИ ПОНЯТТЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ

З кінця 70-х рр. минулого сторіччя, значно прискорюючись, зростала роль криміналістики в сприянні правоохоронним органам у їх діяльності по розслідуванню злочинів. Постала нагальна необхідність вивчення механізму взаємозв'язку цієї науки з практикою, пошуку ефективніших форм позитивного впливу на неї, чим був покладений початок формуванню наукових засад криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів (Р.С. Бєлкін, 1968 р.; В.Г. Гончаренко, 1964 р.; В.Г. Коломацький, 1990 р.; В.К. Личиченко, 1971 р. та ін.).

Згодом відповідні проблеми розглядалися в контексті так званої «криміналістичної діяльності» (Р.Г. Домбровський, 1990 р.), В.Я. Колдін, 2007 р., М.П. Яблоков (2008 р.). Однак, зміст такої діяльності, визначався вузько, в основному стосовно організації використання криміналістичних методів, засобів і рекомендацій з окремих напрямів роботи правоохоронних органів.

На даний час, стає все більш очевидно, що сучасні досягнення науки і техніки залишаються лише потенційно значимими для розвитку криміналістики, якщо не забезпечена практична реалізація їх можливостей, тобто якщо законодавцем не вирішене питання про їх допустимість і порядок використання у кримінальному процесі, якщо не досконала організація їх використання, не створені матеріально-технічні умови, якщо суб'єкти розслідування злочинів не будуть мати належну криміналістичну підготовку.

Разом з тим, для вітчизняної криміналістики характерні приклади, коли результати її розробок десятиліттями не знаходять застосування на практиці, оскільки відсутнє раціональне, збалансоване поєднання необхідних для цього правових і організаційних умов. Такий стан можна пояснити традиційним консерватизмом законодавця, «відсталістю мислення» окремих керівників, однак, все це не виключає, а, скоріше, навпаки, припускає більш активну, наступальну роль самої криміналістики, як прикладної за своєю суттю науки, у вирішенні не тільки вузькопредметних наукових завдань, але й організаційних, правових проблем впровадження результатів її розробок у практику.

Сучасна криміналістика має для цього можливості, якими не володіє жодна інша наука: історичний досвід обслуговування практики розслідування злочинів; системне уявлення про закономірності механізму злочину й злочинної діяльності; узагальнені відомості про сучасний стан правового регулювання й організації використання криміналістичних методів, засобів і рекомендацій в розкритті й розслідуванні злочинів; досить потужну теоретичну базу. Ці фактори дозволяють криміналістиці успішно виявляти й реально оцінювати потреби практики в удосконалюванні наявних і створенні нових методів, засобів і рекомендацій; узагальнювати й аналізувати досягнення науки й техніки з метою пошуку можливостей задоволення таких потреб; організовувати відповідні розробки, апробацію їх результатів і впровадження в повсякденну практику діяльності правоохоронних органів.

Іщенко А.В. та Матвієнко В.В. (1998 р.), справедливо зазначають, що в такій ситуації виникає необхідність вирішувати, або шукати й пропонувати шляхи вирішення не тільки суто наукових, але й правових, організаційних, навчально-методичних і тому подібних проблем, які в сукупності й становлять предмет криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування злочинів.

Отже, вважаємо, що під криміналістичним забезпеченням розслідування вбивств, слід розуміти, комплексну діяльність, спрямована на формування умов постійної готовності правоохоронних органів до ефективного використання криміналістичних методів, засобів і рекомендацій, а також на реалізацію такої готовності в повсякденній практиці розслідування зазначеної категорії злочинів.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>