XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Нурлаєва Е. А. УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ

Нурлаєва Ельмаз Асанівна

РВНЗ «Кримський інженерно - педагогічний університет»

 УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ

Зростаюча увага до питань соціолінгвістики, зокрема до питань мовної комунікації, принципів моделювання комунікативного акту, функціонування мови в усіх сферах суспільної діяльності є однією з важливих особливостей сучасного і зарубіжного мовознавства. У колі цієї загальної проблематики досить важливим є також вивчення мовленнєвого етикету [3].

Мета данної роботи: виявлення мовленнєвого етикету, як одного з основних засобів взаємодії представників суспільства.

 Етикет - вироблена суспільством певна система норм та правил поведінки і культури людини. У суспільстві етикет виражається у двох базових формах поведінки: мовленнєвої і немовленнєвої. Як правило, ці форми поведінки тісно між собою пов'язані і взаємозалежні.

Етикет загалом, регулює нашу зовнішню поведінку у відповідності із вимогами соціума, в свою ж чергу, мовленнєвий етикет можна визначити, як правила, що регулюють нашу мовленнєву поведінку. Систему мовленнєвого етикету нації складає сукупність усіх можливих етикетних формул. Структуру ж його визначають такі основні елементи комунікативних ситуацій: звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, прохання, знайомство, поздоровлення, запрошення, пропозиція, порада, згода, відмова, співчуття, комплімент, присяга, похвала тощо. З поміж них вирізняються ті, що вживаються при з'ясуванні контакту між мовцями - формули звертань і вітань; при підтриманні контакту - формули вибачення, прохання, подяки та ін.; при припиненні контакту - формули прощання, побажання [3].

З точки зору національної специфіки мовленнєвого етикету, слід зазначити, що структура його сформувалася у кожної нації на її власному народному підгрунтті, під впливом різного роду психологічних, соціально-політичних, культурологічних факторів.

 Вважається, що мовленнєвий етикет є однією з важливих характеристик поведінки людини, адже без знання прийнятих у суспільстві норм етикету, без вербальних форм вираження ввічливих стосунків між людьми, людина не може ефективно, з користю для себе і оточуючих приймати участь у процесі спілкування. Стельмахович  М. Г. з цього приводу зауважує: "Не треба забувати, що будь-який, навіть найменший відступ від мовленнєвого етикету псує настрій, вносить непорозуміння в людські стосунки, а інколи, навіть, калічить душу і ранить серце людини"[1].

У мовленнєвому етикеті, як у соціально - лінгвістичному явищі в основі лежать спеціалізовані функції. Формановська Н. І. нараховує їх близько шести [2].

Перша функція - контактна (фатична) - встановлення, збереження та закріплення, підтримуваних зв'язків і стосунків, індивідуальних чи соціально-масових. Концепт "контактна функція" стосується усіх тематичних груп мовленнєвого етикету, бо навіть прощаючись, ми встановлюємо можливість подальшого контакту.

 Конотативна функція пов'язана з проявами ввічливого поводження членів колективу один з одним.

Регулююча або регулятивна функція стосується усіх проявів мовленнєвого етикету, бо вибір певної форми при встановленні контакту регулює характер стосунків адресата і адресанта.

 Функція впливу (імперативна, волюнтативна) - передбачає певну вербальну або діяльнісну реакцію співбесідника.

 Функція звертальна (апелятивна) - тісно пов'язана з імперативною, бо привернути увагу, означає здійснити вплив на співбесідника.

 Емоційно - експресивна функція є факультативною функцією, оскільки вона властива не усім одиницям мовленнєвого етикету [2].

 Усі функції мовленнєвого етикету існують на основі комунікативної функції мови.

 Існування вище наведених функцій доводить, що етикет мовлення не є якимось випадковим явищем, а навпаки представляє собою своєрідну систему і механізм, за допомогою якого може відбуватися ефективна комунікація.

Підсумовуючи вище зазначене, можно зробити висновок, що мовленнєвий етикет є однією із важливих сторін людського спілкування, адже це сукупність стандартизованих висловів та фраз, що складають собою стереотипи мовлення, певні формули з певною синтаксичною структурою і лексичним наповненням.

Література:

1. Стельмахович М. Г. Мовний етикет // Культура слова. - К., 1981. - вип. 20.

2. Формановская Н. И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты. - М.: Русский язык, 1982.

3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу. - http ://ualib.com.ua/br 5921.html


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>