XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Очеретяна В.В. РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Очеретяна Вікторія Вікторівна

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

З часів здобуття Україною незалежності особливо гострою стала проблема залучення іноземних інвестицій. Це зумовлено тим, що саме активна інвестиційна діяльність є основою соціально-економічного розвитку як країни в цілому, так і окремих її регіонів зокрема. Адже обсяги залучених інвестицій та напрями їх освоєння виступають основними критеріями визначення рівня економічного розвитку регіону, його конкурентоспроможності  та можливості регіонального добробуту. Залучення  інвестицій та реалізація інвестиційних проектів на регіональному рівні окрім суто економічних питань, дозволяє вирішити ще й соціальні та екологічні, адже зростання обсягів інвестування у виробництво сприяє збільшенню надходжень до бюджету та  вирівнюванню економічного становища регіону.

Кожний інвестиційний проект має свою конкретну спрямованість і може з найбільшою ефективністю бути  реалізований у тих регіонах України, де для цього є найкращі умови. До того ж оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості регіонів України мають бути безпосередньо пов'язані з державною регіональною політикою, метою якої є забезпечення розвитку окремих регіонів з урахуванням таких факторів, як раціональне використання різноманітних економічних можливостей кожного з них, ефект оптимальної інтеграції, територіальний розподіл праці та взаємна економічна кооперація. У відповідності до цієї мети завданнями державної політики регіонального розвитку є реконструкція старих промислових регіонів; стимулювання розвитку експортних та імпортозамінних виробництв тих регіонів, які мають для цього найкращі умови; формування вільних (спеціальних) економічних зон; прискорений розвиток необхідної регіональної інфраструктури. Реалізація цих завдань тісно пов¢язана з державною та приватною інвестиційною діяльністю.

На сьогоднішній час в Україні спостерігаються суттєві регіональні диспропорції за обсягами вкладання  іноземних інвестицій. Подальше розшарування регіонів за рівнем інвестиційної активності може стати вагомою перепоною на шляху формування єдиного господарського простору в країні, зміцнення господарських зв'язків, становлення регіонів як суб'єктів міжнародної інвестиційної діяльності. Слабкі інвестиційні позиції окремих регіонів не дозволяють розширювати виробництво, відповідно, не розвивається соціальна сфера. Найбільшим показником на душу населення за останні два роки характеризується  м. Київ - 2008р. - 4851,5млн. дол.,  2009 р. - 5354,4 млн. дол. Великі показники вкладу інвестицій притаманні Дніпропетровській області - 953,6 і 800,0 млн. дол., та Київській - 787,5 і 809,9 млн. дол. Якщо ж для першої області характерним є зменшення інвестиційної активності на душу населення , то для другої - збільшення, але потрібно враховувати, що величина показника залежить як від кількості інвестиційних надходжень до регіону, так і чисельності населення, зокрема для Київської області перша половина  2009р. характеризувалась відтоком працездатного населення у зв'язку з кризою. Найменшим же показником характеризується Тернопільська область - 52,4 і 60,8 млн. дол. на душу населення, відповідно за 2008 та 2009 роки.

Найпривабливішими з інвестиційної точки зору є Донбас, Запорізька і Дніпропетровська області, треба відмітити, що найбільший обсяг інвестицій й припадає на ці регіони, що пов'язане з наявністю мінеральних ресурсів і відповідно вигідними умовами для розвитку промисловості. Проте, за даними Держкомстату обсяги інвестицій за регіонами України в січні - вересні 2009 року, порівняно з січнем - вереснем 2008 року, скоротилися. Це,  у першу чергу, зумовлено зменшенням (на 40,6 %) інвестицій у переробну промисловість, частка яких складала 61,4% усіх капіталовкладень у промисловість. Очевидно ж, що промисловість знаходиться в занепаді, спостерігається високий рівень  зношеності основних засобів - більше 50%, так як інноваційна діяльність знаходиться на дуже низькому рівні.

Кожний регіон України має великий потенціал для розвитку: родючі землі східної і центральної частини, сприятливі кліматичні умови - це запорука розвитку  сільського господарства , рудні корисні копалини Запорізької і Дніпропетровської областей - це не тільки  джерело сировини для Європи, куди вони продаються за низькими цінами, але й потенціал для розвитку власних переробних галузей . До того ж Україна багата на трудові ресурси, вартість яких нижча ніж в Європі, існують і технологічні розробки по  переробці сировини. Україна багата на корисні копалини, має виходи до Чорного і Азовського морів, достатні земельні і водні ресурси тощо. Пріоритетними для інвестиційного  розвитку в Україні є східні регіони, а також Крим і Карпати,де передбачається  найбільша рентабельність. Тому доцільно зосередити увагу інвесторів саме на цих регіонах, створивши сприятливе податкове та економічне середовище.

        Комплексна оцінка  стану  і потенціалу регіону  із  врахуванням  рівня  його  інвестиційної активності  дасть  змогу прийняти  ґрунтовні рішення  стосовно  можливості  створення  інтеграційних угрупувань з  іншими угрупуваннями з метою підвищення їх інвестиційної активності та привабливості для потенційних інвесторів.

Література:

•1.     Бутко М., Зеленський С., Акименко О., Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону // Економіка України, 2005. - №11. - С. 30-37

•2.     Офіційний сайт Держкомстату України [ Електронний ресурс ]. - Режим доступу до сайту : http://www.ukrstat.gov.ua/

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>