XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Окулов О.М., Дворянкіна В.Г. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ

Окулов Олександр Миколайович

старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

Донбаського державного технічного університету

Дворянкіна Вікторія Германівна

студентка Донбаського державного технічного університету

            ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ

Кожна молода людина, йдучи у доросле життя, прагне вибрати собі професію за покликанням. Вдалий вибір професії - це запорука того, що "немарно проживеш вік", натхненно працюватимеш і отримуватимеш від своєї роботи велике задоволення. Зробиш помилку у виборі професії  - і тебе не покидатиме відчуття, що займаєшся не своєю справою. Отож найважливіше в житті - вчасно відчути своє покликання і сказати собі: " Це моє". Але зараз, навіть, якщо людина обрала професію за покликанням, їй дуже тяжко знайти собі роботу.

Жодна подія в житті суспільства не відбувається без участі молоді. Молодь впливає на суспільні процеси, визначаючи майбутнє держави, використовуючи свою мобільність, гнучкість та інтелектуальний потенціал. Залучення молоді у суспільні процеси країни є одним з перспективних напрямків забезпечення повної зайнятості. Початок ХХІ ст. ознаменований різким загостренням соціальних проблем молоді у різних країнах світу в тому числі і в Україні. Однією з найважливіших проблем стало молодіжне безробіття. Безробіття є важливий соціальний, психологічний та моральний феномен, що безпосередньо пов'язаний з політикою держави, а в умовах глобалізації - з політикою міжнародних організацій. Явище безробіття постійно турбує суспільство і вимагає глибокого вивчення причин, що його породжують, потребує ґрунтовного аналізу економічної науки та постійної уваги з боку урядових структур[1,с.497].

В України проживає понад 11 мільйонів молодих громадян, які становлять 22,6% населення країни.

Останнім часом наявна тенденція до збільшення кількості безробітної молоді, у якої термін безробіття триває понад рік. У 2009 р. рівень безробіття молоді становив 17,8 %, а у 2008 р. -13,3%.

Соціологічні дослідження, проведені Українським національним інститутом досліджень проблем молоді, показали, що друге місце за чисельністю серед безробітної молоді займають випускники загальноосвітніх шкіл. Серед безробітної молоді велика частина осіб, які вперше шукають роботу. Серед них: 38% - особи до 21 року, 33,9% - від 21 до 24 років, 28,1% - від 25 до 28 років. Тому відповідно до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" держава гарантує працездатність молоді у віці від 15 до 38 років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних освітньо-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби надання першого робочого місця на строк не менш ніж на два роки [3,с.325].

В завдання держави входить підтримка підприємницької ініціативи безробітних, у тому числі молоді, зокрема, виплатою одноразової допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності [4, с. 23], сприяння створенню роботодавцями додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних[7,с.6] . Держава надає безоплатну професійну орієнтацію, консультацію, підготовку, одержання відповідної інформації з метою вибору виду діяльності, професії, місця роботи, режиму праці[7,с.9].

За прогнозами Міжнародної організації праці, у 2010-2011 рр. «армію» безробітних поповнять 4,9-17,7 млн. молодих людей. Це пов'язане з тим, що в молоді завжди менше можливостей для працевлаштування. І особливо під час кризи, коли компанії проводять масові звільнення, у тому числі досвідчених співробітників, і не хочуть наймати людей без досвіду роботи [5].

Таким чином, вирішення проблеми працевлаштування молоді має велике значення з точки зору реалізації трудового потенціалу і є важливою умовою економічного зростання. Має місце порівняти світові тенденції молодіжного ринку праці у порівнянні із становищем молоді на українському ринку праці. Тож, за підрахунками Держкомстату України, в країні кількість молодих людей у віці 15-24 роки за період 2005-2009 рр. скоротилась до 6829,9 тис. осіб (14,9% населення), що дає підстави очікувати поступове скорочення молодіжних трудових ресурсів у найближчі роки. На світовому молодіжному ринку праці простежуються тенденції до скорочення кількості молодих людей і до 2025 р. частка людей у віці до 25 років складе лише третину населення в країнах Центральної та Східної Європи, СНД. Рівень безробіття серед молоді в середньому у світі склав в 2005 р. 13,5%. В Україні у віковій групі 15-24 роки спостерігався найвищий рівень безробіття - 13,3% в 2008 р. (розраховано за методологією Міжнародної організації праці). Співвідношення між рівнями молодіжного і дорослого безробіття становило 2,4 вже в 2008 р. [6]. За регіонам України статистика молодіжного безробіття у 2009 р. виглядала наступним чином: найбільша кількість безробітних молодих людей віком до 35 років, що перебувала на обліку в державній службі зайнятості зареєстрована в Донецькій (73165 чол.), Дніпропетровській (57959 чол.), Львівській (44334 чол.) та Харківській (42191 чол.) областях

Права та свободи  громадян визнані Конституцією України від 26 червня 1996р. найвищою цінністю, а їх реалізація є головним напрямом і змістом діяльності демократичної держави. Відповідно до ст.43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає і на яку вільно погоджується. У п.2 ст.43 Конституції України наголошено на тому, що держава створює умови для повного здійснення  громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності., реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. В Україні заборонено будь-яку дискримінацію у сфері праці, зокрема порушення принципу рівності прав та можливостей. Відповідно до ст.24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні  права  і свободи та є рівними перед законом [2].

Усі перелічені гарантії стосуються молоді, що створює для них реальну можливість користування всією сукупністю трудових прав.

Політика сприяння молодіжній зайнятості є стратегічним напрямом молодіжної політики в більшості розвинених країн. В Україні проблеми зайнятості молоді, що перебувають на обліку в державній службі зайнятості, регулюються відповідно до положень законів України «Про зайнятість населення» та «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Молодіжне законодавство України досить розвинене. Воно складається з багатьох нормативно-правових актів:  законів України "Про загальну середню освіту", "Про вищу освіту", "Про фізичну культуру і спорт", "Про дитячі і молодіжні організації"; Кодексу законів про працю; постанов та розпоряджень Президента України "Про День студента", "Про Національну раду з питань молодіжної політики", "Про гранти Президента України для обдарованої молоді".

Досить важливо, щоб надалі законодавство про працю молоді розвивалось і враховувало ті вимоги, які ставлять різноманітні трудові процеси щодо несформованого організму молодого робітника.

Важливою проблемою зайнятості молоді є відмова роботодавця в наданні першого робочого місця. Молоді люди, які бажають працевлаштуватись, як правило, не мають досвіду роботи, наявність якого є найбільш поширеним аргументом для відмови.

З іншого боку, можна пояснити бажання роботодавця  отримати досвідченого та кваліфікаційного працівника, адже прийнявши на роботу особу, що не має досвіду роботи, роботодавець має забезпечити отримання робітником необхідних навичок, а це може бути пов'язане з певним ризиком.

Дієвою формою підтримки молодіжної зайнятості є працевлаштування молодих безробітних громадян шляхом надання роботодавцю дотацій за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Поліпшенню становища молодіжної зайнятості сприятимуть: внесення змін до Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю», з метою прийняття на роботу молоді з окремих груп, найменш конкурентоспроможних на ринку праці; розробка і прийняття спеціального Закону «Про гнучкі і нестандартні організаційні форми зайнятості», що передбачав би широке використання гнучких графіків робочого часу і закріплював умови дії тимчасових і сезонних контрактів; внесення змін до статті 7 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з метою забезпечення гарантованого проходження співбесіди молодого спеціаліста з роботодавцем у разі відповідності випускника навчального закладу більшості вимог до кандидата на посаду: створення окремої біржі праці (або спеціальних відділів) саме для працевлаштування молоді; розробка проектів, орієнтованих на фінансування активних заходів сприяння зайнятості серед молоді; встановлення доплат до окладів молодим працівникам (даний захід може виступити певним стимулом

до пошуку роботи молодими людьми); проведення спеціальних досліджень з метою визначення спеціальностей, професійних навичок та рівня кваліфікації, якими повинні володіти випускники (враховувати результати цих досліджень у навчальних програмах); включення до навчальних програм обов'язкове стажування студентів старших курсів на підприємствах, в установах та організаціях для набуття випускниками практичного досвіду роботи[6].

Наполегливість молоді, яка дійсно прагне працювати спільно з реалізацією ефективної молодіжної політики держави, спрямованої на одержання молодими людьми віком від 15 до 24 років роботи з достатніми умовами праці призведуть до покращення ситуації з безробіттям молоді та підвищення рівня економічного розвитку держави в цілому. Ефективне вирішення проблеми працевлаштування молоді дасть поштовх до розвитку вітчизняної економіки, сприятиме становленню України як стабільної, розвиненої та квітучої держави.

Література:

1.Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича, К.С. Базилевича, Л.О.Баластрика. - К.: Знання, 2005. - 851 с.

2. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. -1996. - №30. - Ст. 141

3. Правоведение: Учебник/ С.Э.Демский, В.С. Ковальский, А.Н.Колодий (рук.авт. коллектива) и др.; Под ред. В.В. Копейчикова . - К.: Юринком Интер, 2002. - 752 с.

4. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» [Електронний ресурс]. - К.: CD-видавництво «Інфодиск», 2010.

5. Українців чекає третя хвиля економічної кризи - безробіття [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vidomosti-ua.com/analitics/4650

6. Коломієць О. Щодо перспектив запровадження в Україні гарантованого забезпечення молоді першим робочим місцем [Електронний Ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Monitor/December2009/15.htm

7. Закон України «Про зайнятість населення» [Електронний ресурс]. - К.: CD-видавництво «Інфодиск», 2010.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>