XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Олексієнко Я. І., Гармаш О. І. ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Олексієнко Ярослав Іванович, Гармаш Ольга Іванівна

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Підготовка майбутніх фахівців у нових ринкових умовах та під час глобальної кризи вимагає від кожного навчального закладу вдосконалення всіх процесів та функцій (навчальних, виховних, оздоровчих, інформаційних тощо), покликаних підготувати особистість до високопродуктивної професійної діяльності, до здатності приймати самостійні рішення, до уміння самостійно вчитися та набувати певні трудові знання, уміння і навички протягом усього життя, щоб бути конкурентоспроможним.

І одне з перших місць у формуванні професійно важливих якостей у майбутніх фахівців, зміцненні їхнього здоров'я, а відтак і покращенні продуктивності праці належить професійно-прикладній фізичній підготовці (ППФП). Вона спрямована на загальний фізичний розвиток, підготовку і швидке, якісне засвоєння професійних навичок, сприяє кращому засвоєнню спеціальних рухів, психічних і фізичних якостей, формуванню професійних навичок, від яких залежить професійна діяльність людини, сприяє формуванню умінь і навичок, необхідних для оволодіння військовими професіями [1, с. 137].

Питаннями покращення професійної підготовки студентів ВНЗ займаються багато дослідників з різних галузей наук, в тому числі і з фізичної культури - М. Виленский, Е. Гук, В. Іващенко, В. Ильинич, В. Кабачков, П. Петров, Р. Раєвський та ін. Але засоби фізичної культури недооцінюються у формуванні професійно важливих якостей у сучасній практиці роботи ВНЗ, про що свідчить і аналіз навчальних програм, і безпосереднє проведення занять з фізичного виховання у різних ВНЗ, які проаналізовані авторами. Окрім того, деякі аспекти фахової підготовки потребують додаткового вивчення, зокрема сучасні проб­леми удосконалення ППФП студентів ВНЗ на заняттях з фізичного виховання.

Серед багатьох завдань які має вирішувати вища школа, основним завданням вищої професійної педагогічної освіти, як зауважує І.О. Цар [3], є підготовка конкурентноздатних спеціалістів вищої кваліфікації. Продовжуючи цю думку, зауважимо, що спеціаліст не буде в повній мірі конкурентноздатним, якщо він буде хворим, недостатньо витривалим і працездатним, не вмітиме знімати втому і напругу (швидко відновлюватись) тощо.

Велике значення має ППФП і для студентів, що зараховані за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, значно більше, ніж для здорових товаришів, адже юнаки і дівчата, які перенесли серйозні захворювання, не можуть розраховувати на те, що вони пристосуються до вимог певної трудової діяльності завдяки природним даним організму і процес такого пристосування відбудеться сам по собі. Крім цього, необхідно враховувати специфічні особливості трудової діяльності певної професії, які пов'язані з негативною дією на організм працівників кліматичних, біологічних, хімічних чинників.

Те чи інше захворювання, яке призвело до погіршення фізичної підготовленості організму, має змусити студентів ВНЗ більш активно та відповідально, використовувати засоби фізичної культури та спорту для розвитку найважливіших рухових умінь і навичок, які в майбутньому сприятимуть високій працездатності. Оволодіння окремими професійно важливими навичками доцільно розпочинати уже з перших оздоровчо-тренувальних занять. Включення у зміст практичних занять фізичних вправ, які мають прикладне значення і використовуються для лікувально-профілактичного напряму, сприяють підвищенню ефективності занять (Р.Т. Раєвський, 2002). Враховуючи ці дані, можна рекомендувати використовувати окремі спеціальні вправи, які розвивають професійно важливі якості вже з перших оздоровчо-тренувальних занять у спеціальному навчальному відділенні, коли вирішуються лікувально-профілактичні завдання.

Під час подальших занять забезпечується професійно-прикладна фізична підготовка, яка диференційована залежно від вимог майбутньої спеціальності. Адже професійна спрямованість педагога-мовника відрізняється від економіста, художника чи редактора. Специфічні особливості кожної професії необхідно враховувати при вирішенні завдань ППФП.

Розвиток професійних здібностей базується на загальних здібностях, під якими слід розуміти сукупність більш інтегральних психофізіологічних якостей чи властивостей людини, а саме: гостроту сприйняття органів відчуття, рухливість нервових процесів, відлагодженість механізмів сенсорних корекцій, наявність достатньої кількості різноманітних рухових автоматизмів, записаних на різних рівнях центральної нервової системи, натренованість верховних рівнів побудови рухів стосовно організації рухового поводження тощо. А все це, в свою чергу, зумовлене такими чинниками, як умови життя, виховання, навчання і застосування фізичних вправ [2, с. 197].

Як основні засоби ППФП використовують досить різноманітний арсенал фізичних вправ з числа тих, котрі склалися в базовій фізичній культурі та спорті, а також вправи перетворені в спеціально конструйовані відповідно до особливостей конкретної професійної діяльності (як спеціально-підготовчі).

Викладачу слід з'ясувати, удосконаленню яких фізичних якостей (сили, швидкісно-силових якостей, гнучкості, спритності, силової, статичної чи загальної витривалості,) вимагає робота за даною професією; уточнити умови виконання роботи з обраного фаху (температура, рівень шуму, вібраційні впливи, загазованість, нервове та психоемоційне напруження тощо); розробити комплекси фізичних вправ, рухові дії та засоби контролю за рівнем ППФП; виконувати їх на заняттях з фізичного виховання, задавати студентам певні рухові дії на самостійне опрацювання, включаючи їх у самостійні заняття, ранкову гімнастику, фізичні вправи протягом дня.

Повне розкриття задатків людини можливе, якщо вона правильно підготується до майбутньої діяльності, обере професію, оцінить свої здібності, визначить свою придатність, глибоко усвідомить можливості професійного росту в певній сфері, враховуючи вимоги суспільства і свої інтереси. Допомогти молодим людям вибрати життєвий шлях, вплинути на раціональний розподіл трудових ресурсів покликана система профорієнтації, а адаптуватися до професійної діяльності - система фізичного виховання, а саме: ППФП.

Навчальний оздоровчо-тренувальний процес з фізичного виховання передбачає також засвоєння студентами необхідного теоретичного матеріалу, який сприяє свідомо, з розумінням ставитися до використання усіх засобів ППФП, використовувати їх у повсякденному та професійному житті.

Вивчення ж умов і характеру праці, психофізіологічних процесів, що супроводжують різні види професійної діяльності, дозволяють визначити і відповідний розділ професіограми фахівця, тобто перелік тих необхідних прикладних знань, умінь і навиків, фізичних і спеціальних якостей, які забезпечують успішність професійної діяльності. Це дозволяє поставити конкретні завдання і визначити зміст ППФП студентів (побудувати спортграму), тобто підібрати найефективніші педагогічні засоби з широкого арсеналу засобів фізичної культури та спорту, що сприятимуть здійсненню якісної професійної підготовки.

Отже, виконуючи конкретні завдання фізичної підготовки, необхідно надавати перевагу саме тим засобам, які формують життєво необхідні рухові вміння і навички прикладного характеру, добиваючись якомога більш різностороннього розвитку фізичних здібностей, пов'язуючи їх з формуванням активної життєвої позиції на основі виховання працелюбності, активності, свідомого і відповідального ставлення до праці та зміцнення здоров'я.

Література:

1. Андрощук Н., Андрощук М. Основи здоров'я і фізична культура (теоретичні відомості). - Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. - 160 с.

2. Іващенко В.П., Безкопильний О.П. Теорія і методика фізичного виховання: Підручник. Ч.2. - Черкаси: Видавництво ЦНТЕІ, 2006. - 467 с.

3. Цар І.О. Сучасний стан професійної підготовки фахівців гуманітарного профілю // Вісник Черкаського університету. - Випуск 136. - Серія: Педагогічні науки. - Черкаси, 2008. - С. 169-173.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>