XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Олійник С.О., Нестерчук Ю.О. МОЖЛИВІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЗА ДОПОМОГОЮ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ.

Рубрика: Економіка

аспірант Олійник С.О.,

Уманський державний аграрний університет

Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Нестерчук Ю.О.

МОЖЛИВІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЗА ДОПОМОГОЮ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Перехідний період характеризувався кардинальними інституціональними змінами в АПК нашої країни. Вони проходили одночасно зі становленням нових форм господарювання, спадом виробництва і соціальним шоком. Під час проведення економічних реформ в країні були деформовані господарські зв'язки, що призвело до деструктуризації всієї економіки, поставило сільське господарство в жорсткі рамки ринкових відносин. Відсутність злагодженого механізму регулювання ринку, ефективної підтримки вітчизняних товаровиробників, стабільних кредитних ресурсів поставило багатьох сільськогосподарських підприємств на межу банкрутства [1, с.8].

Для переходу до стабільної господарської діяльності, переозброєння виробництва, а також поліпшення якості продукції підприємствам і організаціям потрібні інвестиції. З їх допомогою зміцнюється матеріально-технічна база підприємств, здійснюється розширене відтворення основних засобів.Питанням інвестиційної діяльності, залучення інвестицій в АПК України та аграрно-промислові формування приділяють увагу чимало сучасних вчених -економістів: І.Т. Балабанов, В.П. Горьовий, С.О. Гуткевич, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, Г.П. Лайко, О.В. Мазуренко, М.Й. Малік, Ю.Б. Петруня.

Сьогодні  сільське господарство не входить до переліку інвестиційно привабливих галузей. Інвестори віддають перевагу промисловості.

Лише незначний відсоток інвестицій, які надходять в АПК України, припадає на сільське господарство, тим часом як промисловість отримує переважну частину цих інвестицій. Протягом 2001-2005 років обсяг інвестицій в основний капітал у сільське господарство зріс на 3399 млн. грн., а промисловість на 21380 млн. грн., тобто промисловість отримала на 17981 млн. грн. більше. [2].

З точки зору незалежного інвестора вкладання капіталу лише в сільське господарство являється дуже ризикованим. Набагато вигідніше вкладати кошти в процес переробки і реалізації сільськогосподарської продукції [1, с.9]. Тому важливим фактором залучення інвестицій в аграрний сектор економіки являється аграрно-промислова інтеграція.

За В.Г.Андрійчуком аграрно-промислова інтеграція - це організаційне поєднання сільськогосподарського і технологічно пов'язаного з ним промислового виробництва з метою одержання кінцевої продукції з сільськогосподарської сировини і досягнення більшої економічної вигоди завдяки взаємній матеріальній зацікавленості і відповідальності всіх учасників агропромислового виробництва за кінцеві результати його функціонування [3, с.332].Саме в аграрно-промислових підприємствах забезпечується повний завершений цикл виробництва продукції. Спільними зусиллями долаються кризові явища за рахунок фінансування перспективних інвестиційних програм; ведеться будівництво нових об'єктів за спільно затвердженими планами; здійснюється пріоритетне забезпечення сировиною і матеріально-технічними ресурсами виробничих потужностей та надається взаємна допомога у збуті продукції.

Висока економічна ефективність інтегрованих структур досягається за рахунок розширення масштабів виробництва, поглиблення його спеціалізації, поліпшення якості та підвищення пріоритетних напрямів інвестування, впровадження досягнень науково-технічного прогресу в усіх галузях та вирішення соціальних питань.

Активізація інтеграційного процесу у формі створення нових аграрно-промислових формувань потребує наукового узагальнення їх розвитку та виявлення виробничих типів, обґрунтування їх раціональних організаційно-виробничих структур, розробки стимулюючих економічних взаємозв'язків і відносин як внутрішнього характеру, так і між такого типу формуваннями й державою та економічного механізму їхнього ефективного господарювання [4, с.31].

Оскільки сільське господарство не входить до переліку інвестиційно привабливих галузей, а інвестори віддають перевагу промисловості доцільним на нашу думку буде поєднання цих галузей за допомогою аграрно-промислової інтеграції, що допоможе залучити інвесторів.

Таким чином, агарно-промислова інтеграція являється особливою формою організації виробництва і управління, яка прискорює доведення сільськогосподарської продукції до кінцевого споживача, сприяє створенню стабільних зв'язків між підприємствами АПК та підвищенню ефективності їх функціонування. Саме в інтегрованих формуваннях створюються сприятливі умови для задоволення інтересів різних господарських суб'єктів, посилюється зацікавленість партнерів до поліпшення якості кінцевих результатів роботи. Крім того аграрно-промислові формування одержують додатковий ефект за рахунок виробництва і реалізації кінцевої продукції, яка оцінюється вище ніж сировина.

Список використаної літератури:

1. Турьянський А. Анализ современного состояния и перспективы развития интеграционных процессов в АПК Белгородской области. // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2005.-№ 5.- С.8-13.

2. Статистичний щорічник України 2005 р. / За ред. О.Г.Осауленко. Державний комітет статистики України. - 2006 р. - 456 с.

3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства: Навч. - метод. Посібник для сам ост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000.- 356 с.

4. Коденська М.Ю. Інтеграція як фактор активізації інвестиційної діяльності. // Економіка АПК. - 2006.-№ 6.- С.24-31.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>