XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Олійник Т.М. Вдосконалення міжбюджетних відносин у контексті адміністративно територіальної реформи.

Рубрика: Економіка

Олійник Тетяна Михайлівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Вдосконалення міжбюджетних відносин у контексті адміністративно територіальної реформи

  Співробітництво з ЄС посідає особливе місце у системі  пріоритетів України у зовнішній політиці. Європейське спрямування нашої держави відкриває нові перспективи співробітництва з розвиненими країнами континенту, надає можливості економічного розвитку, зміцнення позицій України у світовій системі міжнародних відносин.

Аби приєднатися до Європейського Союзу Україна повинна провести 31 реформу, включаючи реформу бюджетних відносин, яка є передумовою здійснення будь-яких економічних реформ. [7].

Одним з найактуальніших питань, що стосується міжбюджетних відносин в Україні, є удосконалення теоретико-методологічних засад поліпшення фінансового забезпечення регіонів та створення сприятливих умов для їх економічного зростання.

Теоретичні витоки природи, сутності та ролі фінансових засад місцевого самоврядування, фінансового вирівнювання а також формулювання принципів фіскального федералізму знаходимо у працях всесвітньо відомих економістів Дж. Стігліца, Р.Макгрейва. Питання формування місцевих бюджетів України та постсоціалістичних країн досліджувалися в працях українських вчених: І.Луніної, С.Слухая. Віддаючи належне науковим напрацюванням вітчизняних та зарубіжних вчених з даної проблематики, слід зауважити, що існує потреба у її подальшому дослідженні. Це зумовлено недостатнім теоретичним обґрунтуванням ролі механізму міжбюджетних трансфертів у процесі розвитку регіонів України.

У відповідності до Бюджетного кодексу [1], всі доходи і видатки місцевих бюджетів з позиції їхнього впливу на міжбюджетні відносини поділено на дві великі групи: 1)доходи (видатки), що враховуються та 2) доходи (видатки), що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. Податки і збори, що входять до першої підгрупи утворюють так званий "кошик доходів" місцевого бюджету який є основою для кількісних розрахунків обсягу міжбюджетних трансфертів, а доходи другої групи є власними для відповідного бюджету. Таким чином, видаткові повноваження місцевих бюджетів, з огляду на зв'язок із міжбюджетними відносинами можна поділити на "власні" (не враховуються) і "делеговані" (враховуються). Такий підхід базується на нормах статті 98 Бюджетного кодексу та отримав назву „Формульного розрахунку". Обсяг дотації вирівнювання визначається як перевищення обсягу видатків, що враховуються при розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів і який обраховано із застосуванням фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів над кошиком доходів бюджетів місцевого самоврядування або над закріпленими доходами.

Однак, розглядаючи перерозподіл фінансових ресурсів, пов'язаних з фінансовим вирівнюванням, інтегрований в баланс доходів, видатків та фінансування місцевого бюджету, можна бачити дещо складнішу та неоднозначну модель, ніж запропонована нам, згідно алгоритму Формульного розрахунку.

У Вінницькій області налічується 701 місцевий бюджет сіл, селищ та міст районного значення, на території яких проживає 1 230 тис. чол. Характерною відмінністю Вінницької області є низька щільність населення, та, відповідно, значна кількість невеликих територіальних громад. Так в територіальних громадах населенням до 2 тис. чол. мешкає 623,8 тис. чол., або 51% населення вказаних громад, а кількість таких громад складає 576 або 82,2% причому фінансова самодостатність відсутня  в територіальних громадах області населенням до 3-х тис. чол., навіть з урахуванням фінансового вирівнювання.

 Таким чином, відсутність фінансової самодостатності невеликих територіальних громад призводить до погіршення якості суспільних послуг що ними надаються, а спрямування на виконання делегованих повноважень частини доходів 2-го кошику позбавляє такі місцеві бюджети фінансових ресурсів на виконання власних повноважень, саме за рахунок яких має здійснюватись не тільки розвиток, але й підтримка в належному стані інфраструктури місцевих громад. Вищевказане також дає підстави очікувати зменшення наявних дисбалансів та стимулювання розвитку громад, шляхом проведення в Україні адміністративної реформи та укрупнення первинних громад, що відповідає об'єктивним демографічним та міграційним процесам, які відбуваються в країні протягом останніх десятиріч.

Удосконалення системи формування міжбюджетних відносин відбуватиметься  у контексті адміністративно-територіальної реформи.

На етапі до впровадження зазначеної реформи з метою підвищення ступінню ефективності функціонування бюджетної системи необхідним є посилення інституційної спроможності системи регулювання міжбюджетних відносин як вагомої складової інноваційного розвитку територій.

Запровадження нової моделі формування місцевих бюджетів шляхом переходу до бюджетного планування на рівні  району та адміністративно- територіальної одиниці, в якій частка дотацій не перевищує 70 відсотків у структурі доходів бюджету, безперечно посилить запас фінансової стійкості місцевих бюджетів та підвищить збалансованість бюджетної системи в цілому.

Розпорядників бюджетних коштів що мають високий рівень дотаційності доцільним є  переведення до категорії отримувачів бюджетних коштів, що суттєво зменшить кількість місцевих бюджетів нищого рівня та надасть можливість позитивно впливати на стабільність фінансового забезпечення незначних адміністративно-територіальних одиниць (село, селище) а також посилить взаємозв'язок міжбюджетного регулювання, ефективності планування та використання бюджетних коштів  з соціально-економічним розвитком територій. 

Питання розвитку і взаємодії регіонів, взаємовідносин регіональних і центральних органів влади є надзвичайно актуальними для України. Адже відсутність обґрунтованої політики регіонального розвитку держави на попередньому етапі призвела до суттєвого збільшення диспропорцій та загострення економічних і соціальних проблем.

З метою вирішення даних питань в сфері бюджетного та регіонального розвитку України, які являються  бар'єрами  на шляху до вступу в ЄС доцільним є:

- провести адміністративну реформу, яка б спиралася на обґрунтовані показники та виважене законодавство;

- створити передумови для забезпечення фінансової бази місцевого самоврядування та економічної самостійності регіонів шляхом збільшення їх власних доходних джерел;

- реалізувати принцип децентралізації влади в Україні, розширивши тим самим права органів місцевого самоврядування;

-  знизити частку трансфертів у доходах місцевих бюджетів і розширити  податкові гарантії за рахунок частини податку на прибуток і податку на додану вартість, встановивши більш справедливі норми їх міжрегіонального розподілу.

Процес реформування міжбюджетних відносин в Україні та адміністративно-територіального устрою має забезпечити поступове досягнення (за ширшим колом повноважень) територіальної відповідності між повноваженнями органів місцевого самоврядування, доходами, які передано у їх розпорядження, та видатками відповідних бюджетів. Вищевказане також дає підстави очікувати зменшення наявних дисбалансів та стимулювання розвитку громад, шляхом проведення в Україні адміністративної реформи та укрупнення первинних громад, що відповідає об'єктивним демографічним та міграційним процесам, які відбуваються в країні протягом останніх десятиріч.

 

 

 

                                         Список використаних джерел:

 

1. Бюджетний кодекс України: Закон від 21.06.2001р. № 2542-3. - www. rada.gov.ua

2. Кравченко В. Ї. Місцеві фінанси України: Навч. Посібник. - К: Знання, 1999 - 487с.

3. Луніна І. Між бюджетні відносини в Україні: Концептуальні підходи до реформування // Економіка України. - 2002. - №5. - С. 10 - 16.

4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР. - www. rada.gov.ua

5. www. fpsu.org.ua

6. www. ua.korrespondent.net

7. www. mbr-ukr.org.

 

e-mail: olijnyck83@mail.ru


Один комментарий к “Олійник Т.М. Вдосконалення міжбюджетних відносин у контексті адміністративно територіальної реформи.”

  1. Олег:

    Ви все добре написалі і з цим вожко не погодитися, але ми про адміністративно-територіальну реформу балакаємо вже понад 3 роки, а весь цей час місцеві бюджети недоотримують надходження


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>