XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ольшанський О.В. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ, ЯК ПЕРЕДУМОВА СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ.

Рубрика: Економіка

Інвестиційна стратегія регіону має бути націлена на досягнення тих темпів і якості економічного зростання, які визначені для конкретного регіону в рамках державної регіональної політики. Оскільки регіони України досить сильно стратифіковані за рівнем економічного і соціального розвитку, за станом природних ресурсів та навколишнього середовища, то й державна політика щодо регіонів і інвестиційної забезпеченості їхнього розвитку має бути досить диверсифікованою, на що звертають увагу (і дають практичні рекомендації) вітчизняні вчені [1]. Тому при обґрунтуванні інвестиційної стратегії розвитку торгівлі регіонів перш за все мають бути враховані державні критерії щодо збалансованості розвитку територій країни.

З іншого боку, для кожного регіону мають бути обґрунтовані не тільки загальні підходи до активізації, спрямованості й ефективності інвестиційної діяльності, але й конкретні, специфічні системи заходів і навіть специфічні стратегії інвестиційної забезпеченості розвитку внутрішньорегіональних територій. В межах окремої області, спостерігається велика розбіжність рівнів і якості розвитку районів. До того ж ці розбіжності мають набагато більший ступінь розбалансованості порівняно з розбіжністю в рівнях розвитку регіонів (адміністративних областей) України [2]. Система цілей та першочергових заходів щодо активізації інвестиційної діяльності в регіоні повинна мати персоніфіковані риси з урахуванням розвитку торгівлі.

Для зменшення розбалансованості рівнів розвитку різних груп територій до них повинні бути застосовані різні інвестиційні стратегії, у процесі реалізації яких спостерігатимуться різні як темпи економічного зростання, так і якість екологічного та соціального відтворення.

Згідно з інвестиційною доктриною регіону доцільно застосовувати три типи інвестиційних стратегій:

•1.     Модернізаційно-інноваційну для лідерів;

•2.      Інноваційно-мобілізаційну для середньорозвинутих районів;

•3.      Атакуючу мобілізаційну для аутсайдерів.

Концептуальним підґрунтям щодо розробки інвестиційних стратегій було створення умов для різного темпу та якості економічного зростання за допомогою інвестицій. Так, для районів області, що увійшли в групу аутсайдерів, а також певною мірою й для середньорозвинутих районів, тобто таких територій, які потребують відносно прискореного темпу економічного зростання, пропонується спрямовувати інвестиції в проекти з коротким терміном окупності та в створення продуктів й послуг з великою часткою доданої вартості, які характерні для сфери торгівлі

Для більш розвинутих в економічному аспекті районів області (районів-лідерів) найперспективнішою бачиться модернізаційно-інноваційна спрямованість інвестиційної стратегії. Запропонований тип стратегії потребує менших питомих витрат капіталовкладень, особливо в капітальне будівництво, підвищення ефективності інвестицій на інноваційній основі. У той же час ми одержимо порівняно менший темп зростання в найближчий період (переоснащення базових галузей потребує порівняно тривалого інвестиційного лагу), а в перспективному періоді - переоснащену технологічно-інноваційну, гнучку систему конкурентоспроможних виробництв.

Цілком очевидно, що середньорічна потреба в інвестиціях для такого типу зростання буде відносно меншою, що дасть можливість спрямувати основні інвестиційні потоки на середньорозвинуті райони та райони-аутсайдери. Цей підхід дасть підстави очікувати конвергенцію (зближення) та перспективне вирівнювання темпів зростання територій області й досягнення вимог збалансованості сталого розвитку.

Інноваційно-мобілізаційна спрямованість інвестиційних стратегій для середньорозвинених територій спирається на підтримку видів діяльності із швидким терміном окупності витрат та великою доданою вартістю. Причому інноваційні чинники стимулювання зростання дозволять досягти інтенсифікації інвестиційного процесу: високих темпів зростання відносно меншими темпами приросту інвестицій та в короткі терміни.

Активна мобілізація інвестиційних ресурсів потребує впровадження в районах цієї групи як нових виробничих схем, так і діючої системи стимулів. У цьому аспекті особливо перспективними вбачається впровадження кластерних схем розробки та впровадження інновацій щодо існуючих видів діяльності, а в деяких випадках - створення нових галузевих об'єднань. Позитивною рисою таких утворень, є можливість вирішити певні протиріччя переходу від галузевого до територіального типу економічного зростання регіонів.

Впровадження даної інвестиційної стратегії сприятиме подальшій адаптації виробничих структур до умов економічної самостійності та ринкових відносин, пріоритетному розвитку тих галузей, які випускають конкурентоспроможну продукцію на внутрішній і зовнішній ринки, оптимальному використанню наявних ресурсів. Характерною особливістю реструктуризації виступатиме регульований процес здійснення структурних перетворень.

Для реалізації мобілізаційної стратегії зростання районів-аутсайдерів пропонується спрямовувати інвестиційні ресурси на підтримку видів діяльності із швидким терміном окупності витрат та великою доданою вартістю. Причому, оскільки основна кількість районів цієї групи є традиційно сільськогосподарськими, стратегічної підтримки повинно набути будівництво підприємств, що займаються переробкою сільськогосподарської продукції, а також використання можливостей міжрайонних об'єднань з метою створення повних технологічних циклів, завершальним для яких і є торгівля

Запропоновані стратегічні інвестиційні підходи до районів-аутсайдерів позитивно вплинуть на обсяги місцевого виробництва, господарську активність місцевих організацій усіх форм власності. Поліпшення можливостей швидкої реалізації інвестиційних проектів у поєднанні з заходами, спрямованими на зниження криміногенних та екологічних ризиків, сприятимуть підвищенню інвестиційної привабливості територій цих районів.

За оцінками експертів, завдяки застосуванню модернізаційно-інноваційної стратегії слід очікувати 3 - 6 % щорічного приросту валової доданої вартості районів-лідерів, інноваційно-мобілізаційної - від 5 до 8 % для середньорозвинених регіонів і атакуючої мобілізаційної - від 7 до 10 % приросту ВДВ районів-аутсайдерів.

Таким чином, розробка різних інвестиційних стратегій бачиться одним з центральних елементів Програми сталого розвитку регіону, яка є, по суті, документом міжнародного рівня. Україна приєдналася до концепції сталого розвитку і взяла на себе обов'язок щодо розробки власної стратегії сталого розвитку. У цьому аспекті наявність збалансованих комплексних програм розвитку регіонів окремих секторів економіки й зокрема торгівлі є необхідною складовою розбудови загальноукраїнської стратегії сталого розвитку.

Література:

•1.      Долішній М., Побурко Я., Карпов В. Про рівномірність економічного
розвитку регіонів України // Регіональна економіка. - 2002. - №2. - с.7-17.

2. Руденко Л.Г., Кулік О.О. Економічні, соціальні і екологічні відмінності регіонів   України   в   контексті   регіонального   розвитку   //   Український географічний журнал. - 2000. - N3. - с. 18-27.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>