XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

О.М.Данілова, Д.Г.Михайлина СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ

О.М.Данілова
Чернівецький Національний Університет ім.Ю.Федьковича
Науковий керівник: асистент кафедри МЕ Д.Г.Михайлина

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ

Відкритість економіки України передбачає, що формування її зовнішньо – економічних зв’язків і внутрішньої соціально – економічної політики, включаючи політику зайнятості, має відбуватися з урахуванням глобалізаційних процесів. Жодна країна сучасного світу, незалежно від її ставлення до глобалізації, не може уникнути її впливу. За цих обставин постає завдання дослідження факторів глобалізації та сили їх впливу на зайнятість населення і розробки адекватних заходів регулювання зайнятості. Нові тенденції суспільного розвитку передбачають посилення уваги до людини, до захисту її прав на пристойні умови життєдіяльності, на гарантовану оплачувану зайнятість, на саморозвиток та реалізацію своїх матеріальних і духовних потреб [1,c.15].
Глобалізація національних економік та зближення трудових норм, прав і гарантій у різних країнах визначають світові тенденції у сфері зайнятості та соціально – трудових відносин: 1) поширення неформальної економіки і , отже, дезінтеграції трудових відносин і погіршення умов праці; 2) впровадження інформатизованих і комунікаційних технологій, яке дає можливість все більшому числу людей виконувати роботу вдома; 3) застосування багатьма компаніями стратегії передачі частини своїх функцій іншим підрядчикам, яке здійснюється з метою зниження виробничих витрат і підсилює феномен «завуальованих трудових відносин», що означає повторне прийняття на роботу або звільнення працівника як «незалежних» субпідрядників, що не мають прав ні на які соціальні виплати і допомоги; 4) вплив науково – технічного прогресу на структурну перебудову економіки, який веде, з одного боку, до значного піднесення продуктивності праці, з іншого, до скорочення робочих місць, передусім у промисловому секторі; 5) чітке розмежування підходів до регулювання соціально – трудових відносин у державному та приватному секторах економіки; 6) посилення ролі транснаціональних корпорацій у формуванні національних ринків праці, в утворенні нових сегментів робочої сили, у виникненні нових конкурентних стратегій на ринку праці; 7) розширення можливостей малих і середніх підприємств у створенні робочих місць у відповідь на потреби великих підприємств, а також на запити індивідуальних споживачів [2,c.174].
Це сприяє формуванню міжнародного ринку праці, який на сучасній стадії свого розвитку характеризується такими суперечностями: - значний розрив у рівнях продуктивності праці працівників різних країн, їх забезпеченості матеріальними, грошовими, інформаційними та іншими ресурсами; - різноякісність людського капіталу, суперечність між висококваліфікованою і низько кваліфікованою працею; - вражаюча нерівномірність в розподілі доходів, про що свідчить потроєння відношення доходу 20% найбагатшого населення Землі до доходу 20% найбідніших; - різниця в рівнях зайнятості, безробіття, забезпеченості соціальних гарантій [2,c.178].
Оцінюючи вплив зазначених тенденцій на українське суспільство, слід зауважити, що на даний час країна ще не скористалась вигодами від глобалізації, зазнавши при цьому певних втрат. Основні результати впливу глобалізації на зайнятість населення України пов’язані, по – перше, з прямими іноземними інвестиціями в економіку, по – друге, з розвитком альтернативних форм зайнятості, насамперед, само зайнятості, і, по – третє, з поширенням зовнішньої трудової міграції.
Література:
1. В.О.Храмов. Державне управління та державна політика зайнятості// Економіка і держава.-2005. - №2. – с.15-17.
2. Г.Лук’яненко, Р.Ковтун. Проблеми безробіття в Україні та шляхи їх вирішення// Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №9. – с.172-184.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>