XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Омельчук А.О. ПРОЦЕС ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Омельчук А.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПРОЦЕС ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У наш час головною метою переважної більшості підприємств є адаптація до релевантного зовнішнього середовища. Сучасні умови змушують керівництво звертати увагу на необхідність ефективного управління підприємством, особливо стратегічного. Основним ядром стратегічного управління підприємством являється стратегічне планування, а стратегія розвитку при цьому являє собою підгрунтя для прийняття ефективних управлінських рішень.

Великий внесок у становлення та розвиток стратегічного планування зробили І. Ансофф, М. Портер, Г. Мінцберг, К. Хофер, А. Томпсон та ін. Їх роботи започаткували класичну теорію стратегічного планування.

Загалом стратегічне планування являє собою процес, за допомогою якого здійснюються регулярна розробка та корекція системи досить формалізованих планів, перегляд змісту заходів щодо їхнього виконання на основі безперервного контролю та оцінки змін, що відбуваються зовні та всередині підприємства. Стратегічне планування охоплює систему довго-, середньо- та короткострокових планів, проектів і програм, але головний акцент при цьому робиться на довгострокові цілі та стратегії їхнього досягнення. Стратегічне планування, як правило, поєднується з практикою стратегічного менеджменту. [2, 145]

Згідно з П. Лоранжем, процес стратегічного планування є інструментом, що допомагає приймати управлінські рішення. Його завдання - забезпечити нововведення і зміни в організації.

На нашу думку, окрім необхідності визначення майбутнього напряму роботи підприємства та забезпечення змін, стратегічне планування має й інші вагомі причини для його використання. Воно допомагає визначити загальну місію організації і таким чином сфокусуватися на меті; залучає кожного до загальної системи і забезпечує необхідну міру відповідальності. Оскільки стратегічне планування орієнтоване на майбутнє, воно дає змогу передбачати можливі зміни середовища та своєчасно реагувати на них.

Існують різні способи здійснення стратегічного планування, залежно від мети (цілей), життєвого циклу або етапу розвитку організації; культури організації; типів проблем, з якими стикається організація в даний час, і швидкості зміни зовнішнього середовища.

Процес стратегічного планування залежить від характеру і потреб організації, її безпосереднього зовнішнього середовища. Наприклад, планування повинне частіше здійснюватися в організації, яка виготовляє продукти і надає послуги в сфері, що швидко змінюється. В цій ситуації планування може здійснюватися один раз або навіть двічі на рік з врахуванням місії, цінностей, проблем, цілей, стратегії, задач, обов'язків, термінів, бюджетів і т.д. З іншого боку, якщо організація існує протягом багатьох років і працює на досить стабільному ринку, то планування може проводитися один раз в рік і лише деякі частини процесу планування, наприклад, планування дій (задач, термінів, бюджетів і т.п.) оновлюється щороку. [1, 86]

Стратегічне планування на підприємствах здійснюється у такому порядку:

1. Стратегічний аналіз. Він може включати проведення перевірки або аналіз навколишнього середовища організації (наприклад, політичні, соціальні, економічні і технічні умови). При цьому ретельно співставляються різні рушійні сили в навколишньому середовищі, наприклад, посилення конкуренції, демографічні зміни, і т.п. Також необхідно врахувати сильні і слабкі сторони, можливості і загрози організації (провести SWOT-аналіз).

2. Встановлення напряму стратегічного розвитку. Організація повинна діяти залежно від того, які основні проблеми і можливості стоять перед нею. При цьому визначається, яких загальних (стратегічних) цілей організація повинна досягти, і які методи (стратегії) застосовуються для досягнення результатів. Цілі повинні бути розроблені і сформульовані якнайкраще, вони повинні бути конкретними, вимірними, прийнятними для персоналу, реалістичними, своєчасними, сприяти розширенню можливостей.

3. Власне процес планування. Процес планування визначає те, як стратегічні задачі будуть виконані. Планування часто включає визначення цілей або конкретних результатів, необхідних для досягнення кожної стратегічної мети. Таким чином, досягнення стратегічної мети як правило, припускає виконання ряду цілей на своєму шляху. [3, 48]

Часто кожна мета пов'язана з тактикою, яка є однією з методів, необхідних для досягнення мети. Таким чином, реалізація стратегії, як правило, припускає реалізацію безлічі тактичних задач.

Планування також включає визначення обов'язків, термінів виконання і виконавців кожної із задач. Воно також повинне включати методи моніторингу і оцінки плану.

Якщо стратегічне планування виконано детально і якісно, це дозволяє організації посилити свою позицію і домінувати в конкурентному процесі. Проте лише невеликий відсоток організацій мають зрілу модель планування, яка дає можливість складати повні і всесторонні стратегічні плани. Більшість не повною мірою здійснює свої стратегії, і, як наслідок, не має можливості одержати максимальну вигоду.

Найбільш повні і детальні стратегічні плани охоплюють більше, ніж просте визначення ділової стратегії за допомогою узагальнення всіх дій і ресурсів, що вимагаються для її здійснення. Вони передбачають визначення таких аспектів, як:

- терміни;

- необхідні ресурси;

- підзвітність цілей;

- структура управління;

- сценарій планування;

- навчання;

- зменшення ризику;

- аналіз тенденцій галузі тощо.

Отже, стратегічне планування являє собою сукупність дій і рішень керівництва, що мають призвести до розробки специфічних стратегій, призначених для допомоги фірмі в досягненні своїх цілей. Завдяки стратегічному плануванню підприємство може з необхідною точністю оцінити свої потенційні можливості, розробити відповідні виробничі програми, скоординувати зусилля всіх служб, встановити кожному підрозділу конкретні цілі, визначити альтернативні дії на тривалий термін.

Здійснення стратегічного планування забезпечує цілісну картину дійсного стану зовнішнього середовища та організації в ньому. Такі плани дозволяють менеджерам відстежувати прогрес і усувати перешкоди на шляху досягнення мети.

Література:

1. Виханский O.C. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Гардарики, 2002. - 280 с.

2. Корецький М.Х., Дєгтяр А.О., Дацій О.І. Стратегічне управління. Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 240с.

3. Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>