XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Омельчук О. В. ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

 Омельчук Олександр Васильович

аспірант Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка

ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

В доповіді висвітлено актуальність практичної складової  технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання.

Ключові слова: практична діяльність,  технологічна культура.

 Постановка проблеми. Активне застосування в усіх галузях виробництва техніки, технологій повною мірою змінило не лише характер трудової діяльності людини, а й відповідні вимоги до її практичної підготовки, які нерозривно пов'язані з технологічною культурою вчителя.

Метою нашого дослідження є висвітлення  актуальності практичної діяльності у формуванні технологічної культури майбутніх вчителів  технології.

Виклад основного матеріалу. Технологічна культура  є одним із елементів професійно-педагогічної культури вчителя, оскільки будь-яка діяльність, і педагогічна зокрема, є технологічною.

   У дослідженні вслід за В. Симоненком під технологічною культурою будем розуміти - рівень розвитку перетворюючої діяльності людини і суспільства, він виявляється у сукупності досягнутих технологій матеріального і духовного виробництва, що дає можливість людині ефективно брати участь у сучасних біотехнологічних процесах на засадах гармонійної взаємодії з природою, суспільством і технологічним середовищем [1, с. 74].

За своєю сутністю діяльність - це вища, властива тільки людині, форма активності. Вона складається з ряду дій та операцій. Розрізняють теоретичну і практичну діяльність. Діяльність здійснюється за схемою "суб'єкт - об'єкт", причому в ролі суб'єкта може виступати як окрема особистість чи група особистостей, а як об'єкт - предмети (предметна діяльність) та інші суб'єкти (суб'єктна діяльність).

Практична діяльність в межах професії являє собою один із складових всієї практичної освіти як частина освіти взагалі. Інакше кажучи, суть практичної педагогічної діяльності визначається, по-перше, тим, що в той же час це одна з основних частин практичної підготовки як цілісної системи, яка має в освіті особистості відносну автономність і свій базовий предмет - формування вмінь в галузі освоюваних людиною видів діяльності, в тому числі і технологічної.

Основою технологічної культури виступає перетворювальна діяльність, то у свою чергу практична діяльність у будь-яких конкретних галузях виступає насамперед як засіб формування життєво важливих, соціально значущих, технологічних умінь і навичок, які необхідні людині протягом усього життя:  уміння вчитися, приймати рішення і нести відповідальність, планувати і організовувати свою роботу і роботу інших і т.д. Формування наведених умінь здійснюється під час практичної підготовки у вищих навчальних закладах.

Зазначимо, що формування культури, в тому числі (технологічної) можливе тільки на основі зв'язку навчання з практикою. Саме практична педагогічна діяльність виступає в якості засобу придбання майбутнім вчителем трудового навчання  технологічних вмінь і навичок, прийомів педагогічної роботи.

Технологічна підготовка студентів створює найкращі умови для формування таких елементів практичної складової технологічної культури, як уміння та навички, оскільки вона є практичною (предметною) основою застосування загальнонаукових знань, закріплення загально трудових і спеціальних умінь, вироблення практичних навичок діяльності у матеріальному виробництві. Адже, результатом практичної діяльності є створення матеріальних благ. Технології тільки «народжуються» в практичній діяльності педагогів.

Формування практичного складової технологічної культури студентів передбачається через вивчення наступних навчальних теоретичних і практичних дисциплін,  практик:

- «Використання сучасних інформаційних та комунікативних технологій в навчальному процесі»;

-  «Теорія і методика трудового навчання»;

- «Практикум в навчальних майстернях»;

- Проблемні групи;

- Курсові та випускні кваліфікаційні роботи;

- Педагогічна практика;

- Самостійна робота студентів.

Формування практичної складової технологічної культури базується на формах аудиторної (лекції, практичні заняття, семінари, практикуми) і самостійної (реферати, курсові та випускні кваліфікаційні роботи) роботи. На ряду з традиційними методами навчання використовуємо метод проектів, ділові ігри, презентації та ін. Функція самостійної роботи полягає в навчанні студентів умінню отримувати і відбирати факти, робити власні узагальнення, висновки, давати пояснення, використовувати і викладати набуті знання. Вона готує майбутнього вчителя до безперервної освіти, добування нової інформації протягом всієї його професійної діяльності.

Висновки. Практична складова технологічної культури пов'язана з вирішенням завдань підготовки вчителів до майбутньої практичної професійної  діяльності в новому інформаційно-технологічному суспільстві, освоєнням сучасної техніки, технологій, комп'ютерної грамотності, формуванням професійної орієнтації. Завершеність процесу практичної діяльності визначається досягнутим результатом. Отже, здійснюючи системний аналіз практичної педагогічної діяльності, необхідно обов'язково вивчати її результативність.

Література

•1.  Симоненко В. Д. Технологическая культура и образование  (культурно-технологическая концепция развития общества и образования) / В. Д. Симоненко. - Брянск : Изд-во БГПУ, 2001. - 214 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>