XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English




Научные конференции Наукові конференції

Омелько М.А. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Омелько Мар'яна Анатоліївна

Могилів-Подільський технолого-економічний коледж Вінницького національного аграрного університету    

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ  - ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

          Анотація: в публікації висвітлено методику здійснення практичної підготовки студентів спеціальності "Бухгалтерський облік" під час практичних занять й занять з навчальної практики з циклу обліково-економічних дисциплін.

в публікації висвітлено методику здійснення практичної підготовки студентів спеціальності "Бухгалтерський облік" під час практичних занять й занять з навчальної практики з циклу обліково-економічних дисциплін.Практична  підготовка майбутніх фахівців, на мою думку, охоплює комплекс практичних занять та навчальні й переддипломну практики.

Практичні заняття покликані показати та довести до свідомості студента зв'язок теорії з практикою, навчити студентів застосовувати теоретичні знання на практиці, навчити використовувати технічні прийоми у вирішенні практичних питань, різноманітних облікових розрахунків тощо.

Практичні заняття є однією з найефективніших форм проведення занять, оскільки допомагають викладачу краще пізнати інтелектуальний рівень кожного студента, донести потрібні знання, та перевірити, як ці знання засвоєні. Кожне практичне  заняття тісно пов'язане з лекційним курсом обліково-економічних дисциплін і сприяє виробленню у студентів умінь та навиків, що активізує педагогічний процес, робить його більш ефективним.

Найкраще засвоєння дисципліни досягається, якщо після лекційного викладення теми планом передбачені практичні заняття з цієї ж теми і лише після цього починається опрацювання нової теми в тій же послідовності. Саме це спостерігається при викладанні майже всіх дисциплін спеціальності 5.03050901 "Бухгалтерський облік".

З метою раціонального використання часу та об'єктивної оцінки набутих вмінь та навиків під час практичних робіт викладачі циклу практикують  застосування робочих зошитів або звичайні та багатоваріантні інструктивні картки. Практичні заняття  проводяться  за  підготовленим планом  заняття, який включає проведення вступного, поточного і  заключного інструктажів.

При підготовці студентів спеціальності "Бухгалтерський облік" згідно з навчальним планом проводяться навчальні практики з таких обліково-економічних дисциплін: бухгалтерський облік, планування, інформаційні системи і технології в обліку, економічний аналіз.

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста розроблено наскрізну програму практик, в якій визначено зміст завдань з кожного виду практики, перелік вмінь та навиків, яких повинні набути студенти, критерії їх оцінки, система звітності за практику та підведення підсумків практики, форми і методи контролю, методичні рекомендації.

         З кожного виду практики відповідно до вимог створені навчально-методичні комплекси, які включають: робочу програму практики; робочу навчальну програму; фонд законодавчих та інструктивних матеріалів; комплекти матеріалів фінансової діяльності базових підприємств; наскрізні індивідуальні завдання; інструктивні картки до проведення заняття; засоби візуального супроводження занять; контрольні тестові завдання; завдання для самостійного виконання завдань програми практики; комп'ютерні програми; навчально-методичний комплекс ділових ігор "Ігрові технології в обліку".

Навчальні практики з бухгалтерського обліку, інформаційних систем і технологій в обліку, планування, економічного аналізу проводяться в навчальних кабінетах  та в комп'ютерних класах.

Навчальним практикам з даної спеціальності, як найважливішому елементу навчального процесу приділяється велика увага, тому і застосовуються найбільш раціональні  методи їх проведення, які направлені на інтенсифікацію та ефективність роботи студентів, максимальне наближення занять до реальних умов виробництва. Під час занять з навчальних практик викладачі намагаються навчити студентів вирішувати конкретні виробничі ситуації, економічні проблеми, моделювати виробничі процеси. Чітко визначаючи завдання практики, викладачі враховують спеціалізацію кожного з видів практики. Тільки така підготовка дозволяє молодому фахівцю швидко адаптуватися до виробничих умов і працювати з максимальною віддачею.

Під час проходження навчальної практики з бухгалтерського обліку студенти виконують наскрізне індивідуальне, яке розроблено за матеріалами базового підприємства. Це завдання послідовно відображає облікові функції, відповідно до яких складається кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку по господарських операціях, оформляються спочатку первинні облікові документи, а потім в кінці відповідного звітного періоду складаються зведені документи, тобто кінцевий баланс та інші форми фінансової звітності підприємства. Перевагою виконання наскрізного завдання є те, що його розв'язування дає можливість засвоїти окремі облікові функції в якості єдиної взаємопов'язаної системи. Окрім цього, до кожного дня навчальної практики додаються завдання, які включають текстові, документальні та ілюстративні задачі бухгалтерського обліку. Поліпшенню практичної підготовки студентів сприяє проведення ділових ігор на посадах бухгалтера з різних ділянок обліку за матеріалами базового передового підприємства ТОВ "Вінницький КХП №2". Застосування ігрових технологій навчання дозволяє максимально наблизити умови навчання до реальних умов виробництва і формує якісні професійні вміння.

Навчальна практика з інформаційних систем і технологій обліку є логічним продовження навчальної практики з бухгалтерського обліку. Завданням практики є автоматизована обробка бухгалтерських документів, яка здійснюється з використанням комп'ютерної програми "1С:Підприємство", під час практики забезпечується робота в умовах АРМ бухгалтера.

Особливістю навчальної практики з економічного аналізу являється залучення студента виконувати одну із найскладніших функцій управління - аналіз господарської діяльності підприємства. Виконання наскрізних індивідуальних завдань, які складені за матеріалами базових підприємств, дозволяє комплексно закріпити, систематизувати і поглибити знання та навики зі здійснення всього процесу аналізу діяльності підприємства. Для проведення цієї роботи використовується робочий зошит.

В системі практичної підготовки особлива роль належить контролю за її проведенням. Впродовж останніх років викладачі обліково-економічних дисциплін працюють над удосконаленням форм і методів контролю, рівня практичних вмінь та навиків. Перевагу надають вирішенню виробничих ситуацій, розв'язуванню задач, а із новітніх форм контролю - комп'ютерне тестування.

З кожного виду практики студенти складають щоденник-звіт за вимогами, які розроблені навчальним закладом. Для забезпечення професійної мобільності, для поглиблення знань  студентам надається можливість набути робочу професію "Оператор комп'ютерного набору, обліковець".

         Як підсумок або завершальний етап  практичної підготовки майбутніх спеціалістів відбувається проходження переддипломної практики. Для ефективної роботи студентів по виконанню програми практики викладачами бухгалтерського обліку розроблено звіти-щоденники у двох варіантах (для зернопереробних підприємств, для інших промислових підприємств).

Література:

1.Вербило О.Ф. Методика викладання бухгалтерського обліку. - Київ, видавництво УСГА, 1992.

2. Даніліна Т.В. Технологія  використання інноваційних та нетрадиційних форм заняття. - Організація навчально-виховного процесу, випуск 10, 2007.

3.Чижевська Л.В. Методика викладання облікових дисциплін. - Житомир: ПП „Рута", 2003.

4. Шелін С.В. Методика активізації навчання економічних дисциплін. - Організація навчально-виховного процесу, випуск 10, 2007.

5. Організація навчально-виховного процесу, випуск № 14, 2009. Форми, методи та організація навчання з д-ни «Бухгалтерський облік».


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>