XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Омельяненко Г.А. ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Омельяненко Галина Анатоліївна

Запорізький національний університет

ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Методологічною основою для розробки і вдосконалення будь-якої методики навчання є дидактика - розділ педагогіки, що розглядає теорію навчання. Предметом дидактики є «не тільки процес навчання, але і умови, необхідні для його протікання (зміст, засоби, методи навчання), а також отримувані результати, їх діагностика і оцінка» [1, с. 14]. Завдання дидактики полягають в тому, щоб описувати і пояснювати процес навчання і умови його реалізації, а також розробляти досконалішу організацію процесу навчання, нові навчальні системи, нові технології навчання. Дидактика вищої школи присвячена питанням навчальної діяльності викладача і студента [2].

Виділимо основні дидактичні вимоги, що пред'являються до здійснення професійно-педагогічної діяльності із застосуванням засобів інформаційних технологій: мотивованість в доцільності використання різних засобів інформаційних технологій в навчальному процесі; чітке визначення ролі, сфери, місця і часу використання  засобів інформаційних технологій; взаємозв'язок засобів інформаційних технологій з іншими видами вживаних технічних засобів навчання; органічне поєднання що пред'являється за допомогою засобів інформаційних технологій навчання матеріалів із змістом і логікою  заняття;   облік психолого-педагогических аспектів використання інформаційних технологій в навчанні; комплексне з'єднання традиційних форм навчання з інформаційними технологіями навчання і побудова на цій основі цілісної ефективної дидактичної системи; відповідність методики навчання із застосуванням засобів інформаційних технологій загальної стратегії проведення навчального заняття; забезпечення стійкого зворотного зв'язку в навчанні між викладачем і навчаним; забезпечення високого ступеня індивідуалізації і диференціації навчання.

Інформатизація освіти припускає, перш за все, розробку навчального забезпечення дидактичного процесу на основі інформаційних технологій, які включають такі складові: технічні пристрої, програмне забезпечення і навчальне забезпечення.

Інформаційну складову що забезпечує змістовний аспект підготовки фахівця в університеті, слід розглядати в контексті рішення задачі повного і адекватного надання тому, хто навчається навчальної і іншого роду інформації, сприяючої гарантованому досягненню поставлених дидактичних цілей. Цю функцію повною мірою може виконувати інформаційно-навчальне середовище дисципліни, що є дидактичною системою, в яку в цілях створення умов для педагогічно активної інформаційної взаємодії між викладачем і студентом інтегруються прикладні педагогічні програмні продукти, бази даних, а також сукупність інших дидактичних засобів і методичних матеріалів, що забезпечують і підтримують навчальний процес.

Кожен елемент інформаційно-навчального середовища є не просто носієм відповідної інформації, але і виконує специфічні функції, визначені задумом педагога. Таким чином, інформаційно-навчальне середовище є постійно розвиваючою базою знань, що об'єднують в єдину інтегровану систему найрізноманітніші за призначенням, змістом і формою матеріали, що враховують, крім того, і рівні підготовки студентів.

Як основні положення, які визначають планування і організацію навчального процесу, методику викладання дисциплін, виступають дидактичні принципи, які пов'язують цілі і зміст підготовки фахівців із закономірностями процесу навчання. Принципи навчання - це «керівні ідеї, нормативні вимоги до організації і здійснення освітнього процесу» [1, с. 75].

Виокремимо наступні дидактичні принципи, які найкращим чином орієнтовані на підготовку висококваліфікованого фахівця в університеті в контексті використання інформаційних технологій: науковості, доступності, систематичності і послідовності, наочності, професійній спрямованості, бінарності, свідомості і активності, інформатизації освіти. При цьому відзначимо зростаюче системне значення дидактичних принципів, їх взаємопроникнення і комплексність прояву. Принципи сучасної дидактики утворюють систему, цілісну єдність, взаємозв'язок. Реалізація одного принципу пов'язана з реалізацією інших: активність і систематичність з міцністю, доступність з науковістю і так далі Всі разом вони відображають основні особливості процесу навчання, як його розуміє сучасна дидактика, дають викладачеві сукупність вказівок до організації навчального процесу.

Проникнення в освіту нових інформаційних технологій примушує подивитися на дидактичний процес як на інформаційний процес, в якому відбувається отримання інформації такими, що навчаються, її переробка і використання. Інформаційний підхід до навчання ставить перед дидактикою і педагогікою ряд проблем. Так, наприклад, виникає питання про форми представлення знання в навчальному процесі, маються на увазі і традиційні тексти, наочні матеріали, і нові форми, що створюються по аналогії з інформаційними: текст, що ділиться на блоки або інакше структурований, тезаурус, гіпертекст та інші. У свою чергу форми представлення знань обуславливают пошуки засобів їх уявлення в дидактичному процесі і методів по переробці інформації, тобто навчально-пізнавальних операцій, методів навчання і викладання.

Узагальнюючи сказане, вважаємо, що використання в навчальному процесі вузу пропонованого виду забезпечення дозволить частково зняти проблеми, що стоять сьогодні перед викладачами в умовах інформатизації і може бути застосовані як основа для організації навчального процесу у вищій школі.

Література:

•1.     Хуторский А.В. Современная дидактика - СПб: Питер, 2001. -544 с.

•2.     Педагогика: Учеб. Пособие/ Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: РПА, 1996. - 602 с.

 

e-mail: znutmfkit@rambler.ru


Один комментарий к “Омельяненко Г.А. ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ: ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ”

 1. Виктор Леонтьевич:

  Уважаемая Галина Анатольевна!
  С интересом прочитал Вашу статью за URL: (http://intkonf.org/omelyanenko-ga-informatsiyno-navchalne-seredovische-didaktichniy-aspekt/)
  Интерес Вызван тем, что я с 1989 годо в научном плане занимаюсь, поднятой Вами проблематикой.
  Не очень соглашаюсь с Вашим определением понятия "Інформаційно-навчальне середовище". С моей точки зрения, оно не может сочетаться с понятиями "учебная дисциплина" или "учебный предмет".
  Мой вариант такой: "Інформаційно-навчальне середовище – це освітня система, основу якої складають інформаційні та психолого-педагогічні технології, комп’ютерні засоби і спеціальне програмне забезпечення, як інструментарій формування й управління організаційно-педагогічними та дидактико-психологічними процесами."
  И еще интересная деталь. Вы делаете ссылки только на росийские источники, а в Украине этой проблематикой для Вас кто авторитеты?
  Ваш ответ буду ждать по адресу: viktor.shevchenko@itdv.org.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>