XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ончева М. І., канд. технічн. наук, Проскуряков К. І. РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Ончева М. І.                                                                                                                                                  

Науковий керівник:  Проскуряков К.І.

кандидат технічних наук, доц.

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ

РОЗВ'ЯЗАННЯ  ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

Постановка проблеми. В умовах фінансової кризи агропромисловий комплекс України переживає важкі часи пов'язані зі зниженням конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції; низьким рівнем заробітних плат, які не забезпечують нормального відтворення робочої сили, а також з падінням професійного і культурного рівня на селі. Однією з найгостріших економічних проблем сьогодення є проблема зайнятості  сільського населення. Це обумовлено, насамперед, недостатнім рівнем економічної стабільності значної частини сільськогосподарських підприємств і переробної промисловості, що є причиною масових звільнень їх працівників. За ринкової економіки проблеми підвищення зайнятості та створення валового національного продукту мають важливий соціальний характер. Саме виробництво являється основним та єдиним джерелом формування доходу громадян, який в свою чергу визначає їх рівень і спосіб життя та забезпечує потреби у їх самореалізації через суспільно корисну працю. Саме тому проблема зайнятості, особливо останнім часом, стала предметом підвищеного інтересу вчених і практиків України.

Аналіз основних досліджень та публікацій. У сфері сільськогосподарської праці, зайнятості й безробіття на селі привертають увагу дослідження В.В. Юрчишина, О.Г. Булавки, Д.П. Богині, І.В. Прокопи, І.А. Микитенка, В.С. Дієсперова, К.І. Якуби. Проте, на даний час, Україна ще не має моделі дієвого механізму, який би впливав на зайнятість населення сільських територій, адекватного сучасному етапу ринкових перетворень [2, с. 108].

Мета дослідження. Метою дослідження   є аналіз безробіття населення в селі, визначення основних напрямків оптимізації зайнятості в селі.

Виклад основного матеріалу. За останні роки в Україні склалася тенденція прогресуючого  зменшення чисельності сільського населення, зростання частки населення старшого віку, значного зменшення чисельності та частки працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві.  Проблема також ускладнюється і обмеженими можливостями забезпечення робочими місцями сільського населення у зв'язку із скороченням обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, зниженням інвестиційної привабливості. На 1 травня 2012 в Україні було зареєстровано 486 тис. безробітних. За даними Держкомстату  Україні рівень безробіття - 1,7% від загальної кількості працездатного населення країни [3]. Незважаючи на зниження безробіття за останній місяць, кількість безробітних за перший квартал на 19,6% вище, ніж на початок  року. В той же час за три місяці цього року на обліку у Вінницькій  обласній службі зайнятості було 42 тисячі безробітних, з них 57%  - жителі сіл. З початку року від роботодавців області надійшли дані про наявність 9 тис. вакансій. На кожне вільне робоче місце претендувало, у середньому, 13 безробітних, тобто на трое менше ніж торік на цю дату.

Кількість звернень селян Чечельницького району  до служби зайнятості у 2011 році становила 1751 чоловік, що на 8% більше порівняно з 2010 роком, у якому чисельність незайнятого населення на обліку в службі зайнятості  - 1618 чоловік, що, у свою чергу, на 5, 3 % менше за 2009 рік - 1705 чоловік (табл.1) Варто зазначити, що на початок березня  2012 року кількість незайнятого населення, які звернулися до служби зайнятості становила 880 чоловік [1, с. 22].

Таблиця 1. Чисельність незайнятого населення на обліку в Чечельницькому районному  центрі зайнятості  у 2009-2011 роках

Показник 2009 2010 2011 Відносні відхилення 2009 року до 2010 року, % Відносні відхилення 2010 року до 2011 року, %
Чисельність незайнятого населення на обліку в службі зайнятості 1705 1618 1751 5,3 8
з них: безробітних 1519 1474 1577 3 6,6
-  жінок 677 638 683 6,1 6,6
- молоді віком до 35 років 653 667 725 2,1 8,7
перебувало на обліку на початок року 857 590 630 45,2 6,4
з них: безробітних 828 559 600 48,1 6,9
зареєстровано у звітному періоді 848 1028 1121 17,6 8,3
з них: безробітних 691 915 957 24,5 4,4

Головними причинами безробіття сільського населення Чечельницького району є: падіння обсягів сільськогосподарського виробництва та відсутність диверсифікації економіки села. У Чечельницькому районі  дуже низький офіційний попит на робочу силу. У 2011 р. потреба роботодавців у працівниках склала лише 8 запропонованих робочих місця, при цьому навантаження на одне вільне робоче місце 58 осіб, що на 19 осіб вище, ніж у 2010 році при потребі у працівниках -16 осіб. Можна зробити висновок, що у сільській місцевості існує приховане безробіття, структурні диспропорції між робочою силою і робочими місцями. Створення динамічного ринку праці  потребує комплексної діяльності за широким спектром напрямів, базовими з яких є працевлаштування незайнятих, їх соціальна адаптація та психологічна підтримка, професійне навчання та консультування, підтримка підприємництва і самозайнятості, стимулювання розвитку альтернативних видів зайнятості на селі тощо.

Для спрогнозування сільського безробіття, у 2011 році за ініціативи обласного центру зайнятості та підтримки обласної ради та облдержадміністрації здійснена паспортизація сільських, селищних і міських рад та укладені з ними угоди про співпрацю з метою сприяння зайнятості сільського населення, яке втрачає робочі місця. Взаємодія центру зайнятості з сільськими радами дозволяє реалізовувати з максимальною користю для територіальних громад ті можливості та важелі впливу, які вони мають. Служба зайнятості на його замовлення може підготувати з числа безробітних за рахунок коштів Фонду спеціалістів або кваліфікованих робітників, необхідних для підприємств, установ та організацій, які діють на території сільської ради. Таким чином, на додаткові робочі місця, створенні за допомогою дотацій Фонду у 2009 році влаштувалося 6 осіб, у 2010 році 96 особи. У 2011 цей показник взагалі скоротився на 17 осіб і становив 79 осіб. Варто зазначити, що ефективним способом подолання безробіття є орієнтація на підприємницьку діяльність, на самозайнятість. В такий спосіб почали заробляти на хліб у   районі 15 сільських жителів.

Напрацьовано великий досвід в організації та проведенні оплачуваних громадських робіт. Це стосується робіт по догляду за одинокими громадянами похилого віку та інвалідами, озелененні територій та посадці дерев, на підсобних роботах соціальної сфери. Відшкодовуються також транспортні витрати роботодавців на перевезення безробітних до місця проведення таких робіт. Так у 2011 році до оплачуваних громадських робіт було залучено 255 безробітних, що на 11,4 % менше порівняно з 2010 роком.  Але варто зазначити, що це  лише разові акції і люди все одно залишаються без роботи [1, с. 25].

Подолання кризових явищ, що склалися у со­ціальній і трудовій сфері сільських територій, по­требує актуальних методів удосконалення політи­ки продуктивної зайнятості сільського населення, серед яких: державна політика стимулювання у сфері оподаткування підприємців-роботодавців, що забезпечують легальну зайнятість працівників та підвищення їх професійної підготовки, компетен­тності; запровадження виплати компенсації роботодавцям в сумі 100% соціального внеску протягом року при влаштуванні вразливих на ринку праці верств населення на новостворені робочі місця за умови, що працівника не буде звільнено; залучення безробітних до виконання робіт під час реалізації проектів, що фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, і стимулювання місцевої влади до поліпшення інвестиційного клімату, а як результат і збільшення кількості робочих місць; фінансова підтримка підприємницької діяльності сільських безробітних у галузях рослин­ництва і тваринництва; зменшення соціального внеску на 50% для роботодавців, які протягом року забезпечували нові робочі місця;  сприяння розширенню мережі недержавних структур, які б за­безпечували працевлаштування сільських безробі­тних та їх соціальний захист; перепрофілювання системи професійного навчання на підготовку висококваліфікованих робітничих кадрів для сільсько­господарського виробництва з урахуванням вимог ринку праці;

Висновок. Отже, успішне вирішення проблеми зайнятості найперше залежить від стану економіки, її динамізації, зниження податкового тиску на приватне підприємництво та забезпечення людей роботою з належними умовами праці та підвищення її оплати. Робочі місця створює не служба зайнятості, а роботодавці, які забезпечують економічний поступ, збільшують чи зменшують використання робочої сили та оплату її ринкової вартості. Але не менш важливою є роль державної служби зайнятості, що має завдання і можливості  з обмеження безробіття.

Література:

•1.     Стан ринку праці та соціальний захист незайнятого населення Вінницької області за 2011 рік: стат. зб. - Вінниця, 2011 р - С. 65

•2.     Якуба К.І. Безробіття селян: економічний і соціальний аспект / К.І. Якуба // Економіка АПК.- 2011.- № 3.- С.107-112.

•3.     Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>