XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Онищук Р.С. ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК НЕВІД’ЄМНОГО ЯВИЩА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗВИТКУ БУДЬ-ЯКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ПІДПРИЄМСТВА)

Онищук Р.С.

Вінницький торговельно-економічний інститут

ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ СУБ'ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯК НЕВІД'ЄМНОГО ЯВИЩА В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ І РОЗВИТКУ БУДЬ-ЯКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ПІДПРИЄМСТВА)

Актуальність теми статі обумовлена необхідністю розвитку теорії і практики дослідження, розробки, впровадження та оцінки ефективності організаційних структур управління суб'єктів підприємницької діяльності.

Проблеми дослідження, розробки і впровадження організаційних структур управління в підприємницькі проекти знайшли широке відображення в працях М.Альберта, І.Ансоффа, Х.Віссема, П.Друкера, Д.У.Дункана, П.Ленда, М.Меськона, Дж.Обер-Крие, А.Хоськинга, Ф.Хедоурі, та ін.

Метою статті являється обгрунтування теоретичних основ і об'єктивної необхідності теорії організаційних структур управління;

Організаційна структура управління є однією з основних категорій теорії управління.

Необхідність уточнення поняття «організаційна структура управління» обумовлена тим, що в літературі описуються різноманітні організаційні структури, поява яких пов'язана з потребами вдосконалення менеджменту як області практичної діяльності.

 При розгляді сутності організаційних структур управління, зазвичай, виходять з положення, відповідно до якого вона є внутрішньою структурою формальної організації. Організаційна структура визначає склад, підпорядкованість, взаємодію та розподіл функцій по підрозділах і органах управління. При цьому між органами управління встановлюються певні стосунки з приводу реалізації владних повноважень, потоків команд і інформації. Іншими словами, вона, в класичному розумінні, визначає наступні три характеристики організації:

•-  сукупність всіх підрозділів, служб і окремих співробітників фірми;

•-  вертикальні і горизонтальні зв'язки між ними;

•-  рівні ієрархії, ща займаються ними (тобто підпорядкованість елементів організації).

Аналіз сутності організаційних структур управління, дозволяє уточнити поняття «організаційна структура управління суб'єкта підприємницької діяльності».

Під суб'єктом підприємницької діяльності ми розуміємо підприємство (організацію),що має за мету задоволення суспільних потреб в певних видах продукції (товарів і послуг), отримання прибутку (навіть якщо воно реалізує статутні цілі, що не передбачають його розподілу між членами організації). При такому підході, під організаційною структурою управління, слід розуміти поділ підприємства за видами діяльності, закріпленими за його окремими елементами. Завдання будь-якої організації полягає у виборі типу організаційної структури з урахуванням її специфіки. Організаційна структура повинна забезпечити керованість суб'єктом в умовах функціонування, що постійно змінюються.

Так, важливим аспектом поглиблення економічних реформ в Україні є перетворення відносин власності і розвиток інститутів, без яких неможлива ринкова економіка. Такими інститутами є холдингові компанії і фінансово-промислові групи (ФПГ).

ФПГ об'єднують на добровільній договірній основі суб'єкти господарювання, що виконують основні функції в економіці шляхом створення спільної компанії акціонерного типу. ФПГ забезпечують горизонтальні і вертикальні зв'язки шляхом об'єднання промислових підприємств, фінансово-кредитних і інвестиційних структур, торговельних, транспортних, будівельних та ін.

Сучасна парадигма управління передбачає, що організація має бути здатна змінювати свою структуру управління, адаптуватися під внутрішні і зовнішні умови функціонування. Дане положення засноване на змінах, з одного боку в поведінці споживача, а з іншого боку в технології.

Вже сьогодні, зміна і диференціація норм, цінностей, стилів життя і культури викликають активність ринку, що зростає. Зміни в технології скорочують життєві цикли продукту, збільшують значення дрібносерійного виробництва, збільшують частку досліджень і розробок в продукті за рахунок трудового компоненту. Сучасний ринок все менше і менше характеризується масовими товарами (стандартизованими і уніфікованими). Навпаки, більшу частку починають займати унікальні вироби  з особливими характеристиками і властивостями.

В умовах, що змінилися, створення організаційних структур управління може відбуватися лише на основі інтересу і ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності.

Таким чином, організаційна структура управління є сукупністю всіх підрозділів підприємства, збудованих відповідно до їх ієрархічної приналежності і взаємозв'язків між ними. Вона повинна динамічно змінюватися і володіти здібністю адаптації до різних змін, як усередині підприємства, так і в зовнішньому середовищі.

Література:

1.Акбердин Р.З., Кибанов А.Я. «Совершенствование структуры, функций и экономических взаимоотношений управленческих подразделений предприятий при формах хозяйствования». Учебное пособие. - М.: ГАУ, 2009г.

2.Райсс М. «Оптимальная сложность управленческих структур» // Проблемы теории и практики управления. - 2004. - №5.

3. Рогожин С.В., Рогожина Т.В. Теория организации - М.:изд. Экзамен, 2003 - 320с.

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>