XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Орлова О.А., к.е.н., Красільник Т.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Студентка Орлова Ольга Андріївна

Тернопільський національний економічний університет Вінницький інститут економіки

Науковий керівник: к.е.н., доц. Красільник Т.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасний етап розвитку економіки характеризується активізацію процесів глобалізації та інтеграції фінансово-господарської діяльності, що зумовлюють трансформацію соціально-економічних відносин в суспільстві. Результатом таких перетворень є створення єдиного економічного простору, де між суб'єктами господарювання відбувається конкурентна боротьба за право отримання обмежених ресурсів для реалізації власних економічних інтересів, що, в свою чергу, призводить до ускладнення умов їх діяльності, змушуючи вчасно реагувати та пристосовуватися до змін у середовищі їх функціонування.

Здатність підприємства стабільно розвиватися та здійснювати господарську діяльність визначається міцністю його фінансового стану, ефективністю фінансової діяльності, а також стійкістю до впливу будь-яких негативних факторів, що в цілому характеризують рівень його фінансової захищеності. Тому надзвичайно актуальною на сьогоднішній день є проблема забезпечення фінансової безпеки підприємства, що є запорукою його стабільного та успішного розвитку.

Проблемним питанням фінансової безпеки підприємства присвячені дослідження таких вчених як М.Д. Білик, І.О. Бланк, Ю.М. Воробйов, А.О. Єпіфанов, Л.І. Донець, Н.В. Ващенко, К.С. Горячева, М.М. Єрмошенко,  та інші.

Метою статті є розкриття сутності фінансової безпеки підприємства на основі дослідження існуючих наукових підходів.

З метою забезпечення стабільного та ефективного економічного розвитку, примноження потенціалу, а також досягнення бажаних результатів фінансово-господарської діяльності підприємству необхідного дбати про належний рівень своєї фінансової безпеки.

Огляд наукової літератури дозволив встановити, що термін «фінансова безпека підприємства» як окрема економічна категорія з'явився відносно недавно. До цього поняття фінансової безпеки розглядалося лише на макрорівні, тобто на рівні окремої держави, і поєднувало в собі фінансову безпеку окремого громадянина, домашніх господарств, підприємств, регіонів [1]. Проте, останнім часом увага вчених та дослідників все більше зосереджується саме на проблемі забезпечення фінансової безпеки підприємств. Це, передусім, зумовлено тим, що саме підприємства здійснюють безпосередній вплив на формування більшої частини ВВП держави, а також становлять матеріальне підгрунття для її розвитку забезпечуючи формування дохідної частини бюджетів через сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

В ході дослідження було виявлено, що на сьогоднішній день вчені виділяють два основні підходи до визначення сутності фінансової безпеки підприємства. Згідно з першим підходом фінансову безпеку розглядають як одну з найважливіших складових економічної безпеки підприємства [2], [4]. Другий підхід, в свою чергу, наголошує на необхідності виділення фінансової безпеки як самостійного об'єкту дослідження та управління [5].

На думку вчених, сутність поняття фінансової безпеки підприємства як економічної категорії доцільно розглядати в таких розрізах як:

•-  стан найбільш ефективного використання ресурсів підприємства [4];

•-  стан захищеності фінансових інтересів підприємства від впливу зовнішніх і внутрішніх загроз та небезпек [8];

•-  комплексна характеристика фінансів підприємства [3];

•-  здатність підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію [6].

•-  здатність підприємства ефективно і стабільно здійснювати фінансово-господарську діяльність [7].

Як основну складову економічної безпеки підприємства фінансову безпеку розглядає І.О. Бланк. Він визначає її як кількісно і якісно детермінований рівень фінансового стану підприємства, що забезпечує стабільну захищеність його пріоритетних збалансованих фінансових інтересів від ідентифікованих реальних і потенційних загроз зовнішнього і внутрішнього характеру. Автор зазначає, що параметри фінансового стану визначаються на основі фінансової філософії підприємства та спрямовані на забезпечення фінансової підтримки його стійкого зростання в сучасному та перспективному періодах [2].

Л.І. Донець і Н.В. Ващенко при визначенні сутності фінансової безпеки підприємства зосереджують увагу на її залежності лише від ефективного використання корпоративних ресурсів підприємства [4]. Ми погоджуємося з думкою вчених, проте вважаємо, що даний підхід є не повним, оскільки він не враховує можливого впливу інших факторів на рівень безпеки.

Дещо інше трактування пропонують К.С. Горячева та М.М. Єрмошенко. Вони вважають, що фінансова безпека підприємства полягає в наявності такого фінансового стану, котрий характеризується збалансованістю і якістю фінансових інструментів, технологій і послуг, а також стійкістю до загроз. При цьому вчені наголошують, що ефективний і сталий розвиток підприємства залежить від здатності його фінансової системи забезпечувати реалізацію його фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових ресурсів [5]. Дане визначення, на нашу думку, є значно ширшим за попереднє, оскільки розглядає фінансову безпеку не лише як здатність підприємства ефективно розпоряджатися своїми ресурсами та раціонально застосовувати їх у господарській діяльності, але і як його спроможність протистояти негативному впливу будь-яких загроз за допомогою використання відповідних інструментів та інших заходів з метою забезпечення подальшого стійкого розвитку.

На стратегічній спрямованості фінансової безпеки підприємства акцентують увагу Б. Кракос та Р.О. Разгон, які визначають її як здатність підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію [6].

На думку А.Г. Загороднього та Г.Л. Вознюка фінансова безпека підприємства - це захищеність його фінансових інтересів на всіх рівнях фінансових відносин, а також його забезпеченість фінансовими ресурсами, достатніми для задоволення потреб і виконання фінансових зобов'язань [8].

А.О. Єпіфанов пропонує розглядати фінансову безпеку підприємства як його здатність ефективно і стабільно здійснювати фінансово-господарську діяльність шляхом використання сукупності фінансових інструментів, діагностичних та контрольних заходів [7].

Особливої уваги, на наш погляд, заслуговує підхід Ю.М. Воробйова та О.Г. Блажевича, які розглядають фінансову безпеку підприємства як комплексну характеристику його фінансів. При цьому, фінанси підприємства безпосередньо характеризуються можливістю нормально створювати і розподіляти вартість продукції, робіт, послуг, утворювати доходи і прибутки, здійснювати необхідні витрати, формувати, розподіляти і використовувати фінансові ресурси тощо. Вчені зазначають, що важливою ознакою фінансової безпеки є здатність підприємства в повній мірі задовольняти як власні потреби, так і інтереси власників та інших учасників фінансових відносин [3]. Даний підхід, визначає сутність фінансової безпеки виходячи з сутності самої категорії «фінанси підприємств» та охоплює всі сфери його фінансової діяльності.

Таким чином, в загальному розумінні фінансову безпеку підприємства науковці ототожнюють з певним механізмом, що спрямований на забезпечення стабільності їх фінансово-господарської діяльності шляхом застосування захисних господарських інструментів, а також досягнення її ефективності шляхом організації раціонального формування та використання фінансових ресурсів [1].

За реультатами аналізу наукових підходів до визначення сутності фінансової безпеки підприємства пропонуємо визначати її як характеристику фінансів підприємства, яка відображається через систему фінансових показників, а також визначається досягненням такого стану підприємства, за якого воно має можливість забезпечувати свою діяльність необхідним обсягом фінансових ресурсів, здійснювати їх оптимальний розподіл та використання для задоволення власних потреб і вчасного виконання зобов'язань, стабільно та ефективно функціонувати шляхом використання сукупності фінансових інструментів, діагностичних та контрольних заходів, що дають змогу вчасно ідентифікувати та усувати негативні тенденції та загрози його діяльності, з метою запобігання кризових явищ, забезпечення захищеності та реалізації його фінансових інтересів, а також підтримання його стійкого розвитку в поточному і перспективному періодах

Отже, на основі проведеного дослідження нами були виявлені наступні ознаки фінансової безпеки підприємства:

•-               фінансова безпека є характеристикою фінансів підприємства, яка відображається через систему фінансових показників його стану;

•-               рівень фінансової безпеки залежить від здатності підприємства вчасно ідентифікувати та протистояти дестабілізуючому впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, а також запобігати кризовим явищам;

•-               необхідний рівень фінансової безпеки досягається шляхом використання сукупності фінансових інструментів, діагностичних та контрольних заходів;

•-               фінансова безпека спрямована на забезпечення реалізації економічних інтересів підприємства, задоволення його потреб та виконання зобов'язань;

•-               фінансова безпека є важливою умовою забезпечення стабільності та ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства в поточному та перспективному періодах.

Результати дослідження дозволять нам зробити висновок, що сучасній ринковій економіці властиві циклічність економічного розвитку, невизначеність та мінливість зовнішнього середовища, що підвищують ймовірність настання кризових явищ. Тому, на сьогоднішній день особлива увага вчених та дослідників зосередилась саме на питаннях, повязаних із проблемами забезпечення фінансової безпеки підприємств як передумови їх стійкого та ефективного зростання.

Нами було встановлено, що однозначної думки щодо визначення сутності фінансової безпеки підприємства серед вчених не існує, що зумовлює багатоаспектність даного поняття.  Зокрема, дослідження показало, що фінансову безпеку підприємства сьогодні розглядають як стан найбільш ефективного використання наявних в нього ресурсів, стан захищеності фінансових інтересів, комплексну характеристику фінансів підприємства, досягнення певного фінансового стану, а також здатність підприємства самостійно розробляти і проводити фінансову стратегію. Проте, незважаючи на різноманіття наукових поглядів, всі вчені наголошують на пріоритетності та необхідності забезпечення фінансової безпеки підприємства за сучасних умов господарювання, що дозволить йому вчасно реагувати та запобігати кризовим явищам з метою гарантування стійкого розвитку в теперішньому та майбутньому періодах.

Література:

•1.     Білик М.Д. Роль стабільної діяльності підприємств у їх фінансовій безпеці //Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №4 (83). - С. 129-133.

•2.     Бланк И.А. Управление финансовой безопастностью предприятия - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 784 с.

•3.     Воробйов Ю.М., Блажевич О.Г. Фінансова безпека організацій рекреаційної сфери // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. - 2010. - №2. - С.12-19

•4.     Донець Л.І. Ващенко Н.В. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. для студ. вузів. -  К.: ЦУЛ, 2008. - 240 с.

•5.     Єрмошенко М.М., Горячева К.С., Ашуєв А.М. Економічні та організаційні засади забезпечення фінансової безпеки підприємства. - К., 2005. - 80 с.

•6.     Кракос. Ю.Б., Разгон Р.О. Управління фінансовою безпекою підприємств // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. - 2008. - №1. - С. 86-97.

•7.     Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - К.: Знання, 2007. - 1079 с.

e-mail: o_viet@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>